Newyddion Sy'n Torri

Cwynion a Chanmoliaeth Corfforaethol

Croesawn eich sylwadau, cwynion a chanmoliaeth, gan y defnyddir yr wybodaeth yma i wella gwasanaethau. 

Sut i gyflwyno canmoliaeth

Gellir cyflwyno canmoliaeth ar gyfer gwasanaeth neu aelod o staff.

Os dymunwch gyflwyno canmoliaeth,llenwch y Ffurflen Canmoliaeth Corfforaethol ar-lein os gwelwch yn ddae. 

Yn lle hynny, gallech gysylltu â'r Cyngor yn y ffyrdd dilynol:

Ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor (heblaw Gwasanaethau Cymdeithasol)

Ffoniwch: (01495) 311556
E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk
Ffacs: (01495) 353350
Testun:: 07786 202915

Sut fyddwn ni yn trin eich cwyn? 

Byddwn yn cydnabod eich cwyn o fewn 1 diwrnod gwaith ac ymchwilio eich cwyn o fewn 10 diwrnod gwaith. 

Os na allwn gadw at yr amserlen hon byddwn yn gadael i chi wybod pam ac yn cadw mewn cysylltiad â chi. Byddwn yn cysylltu gyda chi yn defnyddio'r dull a'r iaith a ddewisir gennych. 

Os ydych yn cwyno ar ran unrhyw un arall mae angen i ni fodloni ein hunain yn gyntaf fod gennych yr awdurdod i weithredu ar ran y person dan sylw. 

Byddwn yn trin eich cwyn fel bod yn gyfrinachol os nad yw'n fater y mae'n rhaid ei hysbysu megis gweithgaredd anghyfreithlon. 

Byddwn yn trin eich consyrn mewn ffordd agored ac onest, ac yn gwneud yn siwr nad yw eich trafodion gyda ni yn y dyfodol yn dioddef yn unig oherwydd i chi fynegi pryder neu wneud cwyn. 

Fel arfer dim ond os dywedwch wrthym o fewn 9 mis y gallwn edrych ar eich cwyn. Mae hyn oherwydd ei bod yn well edrych ar y materion tra'u bod yn dal i fod yn ffres ym meddyliau pawb. 

Dalier sylw: Bydd yr amserlenni yn wahanol ar gyfer cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Os oes gennych gŵyn, llenwch Ffurflen Cwynion Corfforaethol ar-lein os gwelwch yn dda, Neu, Os oes gennych ganmoliaeth, sylwadau neu gŵyn gallwch cysylltu â'r Cyngor yn y ffyrdd dilynol: 

Ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor (heblaw Gwasanaethau Cymdeithasol) 

Ffoniwch: (01495) 311556

E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk

Ffacs: (01495) 353350

Testun: 07786 202915 

Ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol 

Beth allwch chi wneud os ydych yn dal yn anhapus ar ôl ein hymchwiliad cyntaf? 

Os nad ydych yn fodlon gyda'r ffordd y cafodd eich cwyn ei datrys ar Gam 1, gallwch ofyn am ei symud i Gam 2. Ar y cam hwn, nid yw'r person fydd yn ymchwilio eich cwyn yn ymwneud yn uniongyrchol â darparu eich gwasanaeth. Y manylion cyswllt ar gyfer hyn yw: 

Ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor (heblaw Gwasanaethau Cymdeithasol) 

(01495) 355087 

audra.williams@blaenau-gwent.gov.uk

Ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol