Teithi Busnes - gostyngiadau

Rhyddhad  Ardrethi’r Stryd fawr 2017/2018 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘n ddiweddar Gynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr sydd yn cael ei hanelu at fân-werthwyr penodol ar y stryd fawr. Mae’n rhaid i Flaenau Gwent fabwysiadu’r cynllun yn ffurfiol cyn y gellir gwneud taliadau i dalwyr ardrethi. Unwaith y cytunwyd ar hyn byddwn yn cysylltu â busnesau cymwys yn uniongyrchol i weithredu’r Rhyddhad.  

http://gov.wales/newsroom/localgovernment/2017/170217-high-street-rates-relief/?skip=1&lang=cy

Rhyddhad ardrethi i fusnesau bach

Mae rhyddhad ardrethi i fusnesau bach wedi’i ymestyn yng Nghymru tan 31 Mawrth 2017.

Cynyddwyd y rhyddhad o 1 Hydref 2010 er mwyn i eiddo â gwerth ardrethol o £6,000 neu lai fod yn gymwys i gael 100% o’r rhyddhad. Mae hyn yn golygu na fyddwch yn talu ardrethi busnes ar yr eiddo.

Mae cyfradd y rhyddhad yn gostwng o 100% i 0% ar gyfer eiddo â gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £12,000.

Os yw eich busnes yn derbyn swm uwch o ryddhad ardrethi i fusnesau bach ar hyn o bryd, cewch gyfradd y rhyddhad sydd o’r budd mwyaf i chi.

Busnesau sy'n gymwys

Yn ogystal â’r gwelliannau dros dro a nodir uchod, mae’r cynllun yn rhoi'r rhyddhad canlynol:
Adran A – Mae’r rheolau ar gyfer Swyddfeydd Post ychydig yn wahanol:

  • Bydd Swyddfeydd Post (ac eiddo sy’n cynnwys Swyddfeydd Post) â gwerth ardrethol o hyd at £9,000 yn cael 100% o’r rhyddhad;
  • Bydd Swyddfeydd Post (ac eiddo sy’n cynnwys Swyddfeydd Post) â gwerth ardrethol rhwng £9,001 a £12,000 yn cael 50% o’r rhyddhad.

Adran B

  • Bydd safleoedd â gwerth ardrethol rhwng £10,501 a £11,000 sy’n derbyn 25% o ryddhad ardrethi yn parhau i gael y lefel hon o ryddhad.
  • Bydd safleoedd Gofal Plant Cofrestredig â gwerth ardrethol rhwng £9,001 a £12,000 sy’n derbyn 50% o ryddhad yn parhau i gael y lefel hon o ryddhad. 

Sut i wneud cais

Os oes gan yr eiddo rydych yn ei feddiannu werth ardrethol o hyd at £12,000 neu ei fod yn bodloni’r meini prawf yn Adran A uchod, rhoddir rhyddhad ardrethi i fusnesau bach yn awtomatig ar eich bil felly nid oes angen i chi wneud cais amdano.

Os ydych chi’n credu bod yr eiddo rydych yn ei feddiannu yn bodloni Adran B uchod, ac nad ydych wedi gwneud cais am ryddhad, gallwch lawrlwytho ffurflen gais isod:

Rhagor o wybodaeth

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am ryddhad ardrethi ar gyfer busnesau bach, cysylltwch â ni.

 

 

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Adran Trethi Busnes
Ffôn - (01495) 355212
Ffacs - (01495) 356132
Post – Adran Trethi Busnes, Swyddfeydd Bwrdeisiol, Y Ganolfan Dinesig, Glyn Ebwy, Gwent NP23 6XB
Ebost : NNDR@blaenau-gwent.gov.uk