Gwybodaeth a Chyngor Cydraddoldeb

‘Siaradwch â ni am degwch a chydraddoldeb!’

Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol cyfredol Cyngor Blaenau Gwent 2016-20 yn ei flwyddyn olaf o'i gyflawni ac eisoes rydym yn dechrau ar ein paratoadau i ddatblygu cynllun newydd.

Byddwn yn cyhoeddi ein cynllun newydd erbyn 31 Mawrth 2020.

Er mwyn ein cefnogi, rydym yn ceisio'ch barn i ddarganfod beth sy'n bwysig i chi, ac i ofyn beth yw'r meysydd cydraddoldeb allweddol y mae angen i'r Cyngor ganolbwyntio arnynt yn eich barn chi.

Sut allwch chi helpu?

Rydym am i chi ddweud wrthym:

1.         Beth sydd bwysicaf i chi ynglŷn â thegwch a chydraddoldeb?

2.         Beth yw'r meysydd cydraddoldeb allweddol y mae angen i'r Cyngor ganolbwyntio arnynt?

Sut allwch chi gymryd rhan?

Gallwch chi gymryd rhan mewn sawl ffordd wahanol:

Trwy gwblhau ein harolwg ar-lein trwy -https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=156802391450

 • Ysgrifennu atom yn Polisi a Phartneriaethau, Canolfan Ddinesig, Swyddfeydd Bwrdeistrefol, Glynebwy, Blaenau Gwent NP23 6XB
 • Anfon e-bost i: pps@blaenau-gwent.gov.uk
 • Ein ffonio ar: 01495 355935/01495 355092 
 • Rydym hefyd yn croesawu lluniadau, straeon, cerddi neu fideos.

Beth yw'r camau nesaf?

Bydd eich barn a'ch syniadau yn ein helpu i ddrafftio cynllun newydd a nodi meysydd cydraddoldeb allweddol.

Pan fyddwn wedi ysgrifennu ein cynllun drafft bydd gennych gyfle arall i rannu eich barn yn ystod mis Hydref 2019.

Beth yw'r dyddiad cau ar gyfer ymateb?

Dydd Llun 30 Medi 2019.

Mae eich barn a'ch adborth yn bwysig iawn i ni, rhannwch y wybodaeth hon trwy eich rhwydweithiau a hefyd anogwch eich ffrindiau a'ch teulu i gymryd rhan.

Fel Cyngor, rydym yn gwrthwynebu gwahaniaethu mewn unrhyw ffurf. Ein nod yw sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad at ein gwasanaethau mewn ffordd sy’n bodloni eu gofynion. 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a Deddf Cydraddoldeb 2010 

Rydym yn cydnabod y gallai pobl ddioddef gwahaniaethu a bod o dan anfantais am nifer o resymau. Mae gennym hefyd ddyletswydd foesol a statudol i adlewyrchu anghenion cymuned amrywiol yn y gwasanaethau a ddarperir gennym ac fel cyflogwr. 

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws pob un o’n gwasanaethau, gan sicrhau eu bod yn hygyrch i bawb. Mae’r Ddeddf yn rhoi tegwch wrth wraidd cymdeithas, yn cysoni cyfraith gwahaniaethu, yn cryfhau’r gyfraith i gefnogi cynnydd ym maes cydraddoldeb, ac yn datganoli’r cyfrifoldeb ar gyfer materion gwahaniaethu i Gymru. 

Cyfunodd y Ddeddf 116 o wahanol ddeddfwriaethau cydraddoldeb blaenorol, ac mae’n rhoi’r hawl i beidio â chael eich trin yn llai ffafriol gan awdurdodau cyhoeddus i bawb. Dyma’r nodweddion gwarchodedig (llinynnau) y mae dyletswydd cydraddoldeb gyffredinol y sector cyhoeddus yn gymwys iddynt:  

 1. Oed
 2. Anabledd
 3. Ailbennu rhywedd
 4. Beichiogrwydd a mamolaeth
 5. Hil
 6. Crefydd a chred
 7. Rhyw
 8. Cyfeiriadedd rhywiol
 9. Priodas a Phartneriaeth Sifil 

Nid yw’r iaith Gymraeg yn rhan o’r Ddeddf Cydraddoldeb gan ei bod yn cael ei gwarchod gan ddeddfwriaeth sy’n benodol iddi, sef Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, ond nid yw’n llai pwysig am hynny. 

Mae angen rhoi sylw dyledus i’r canlynol:

 • Dileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth
 • Hybu cyfle cyfartal
 • Meithrin cysylltiadau da
 • Yn berthasnol i gyflogaeth a’r ddarpariaeth o nwyddau a gwasanaethau (yn berthasnol i staff ac aelodau o’r cyhoedd sy’n defnyddio gwasanaethau) 

Mae dyletswyddau penodol wedi cael eu creu i gefnogi cydymffurfiaeth â’r Ddyletswydd Cydraddoldeb.  

 1. Pennu amcanion cydraddoldeb
 2. Ymgynghori a chynnwys
 3. Asesu effaith (Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb)
 4. Adrodd ar gynnydd yn erbyn yr amcanion
 5. Cyflog rhwng y rhywiau a gwahanu yn y gweithle
 6. Caffael yn y Sector Cyhoeddus
 7. Sut mae arolygu’n cefnogi’r agenda cydraddoldeb
 8. Adrodd gan Weinidogion Cymru 

Mae gennym Gynllun Cydraddoldeb Strategol, ac rydym yn adrodd ar y polisi hwn i’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol bob blwyddyn.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Swyddog Cydraddoldeb

Rhif Ffôn: 01495 355110

Cyfeiriad: Llawr 4a, Canolfan Ddinesig, Glynebwy, NP23 6XB

Cyfeiriad E-bost: Equalities@blaenau-gwent.gov.uk