Trethi busnes

Trethi Busnes

Mae Trethi Busnes yn fath o drethiant lleol sy'n daladwy gan ddeiliaid neu berchnogion eiddo masnachol megis siopau, swyddfeydd, tafarndai, warysau a ffatrïoedd.

Fe'u cesglir gan y cyngor ar ran Llywodraeth Cymru. Telir yr arian a gesglir i 'gronfa' ganolog a'i ail-ddosbarthu ledled Cymru i helpu i dalu am wasanaethau a ddarperir gan yr holl awdurdodau lleol.

Mae yna fuddiannau masnachol eraill y mae Ardrethi Busnes yn daladwy amdanynt fel mastiau telathrebu, hawliau hysbysebu, peiriannau arian parod a meysydd parcio.

Beth yw’r Lluosydd Ardrethu Annomestig Cenedlaethol?

Y lluosydd yw'r gyfradd yn y bunt y lluosir y gwerth ardrethol iddo er mwyn cynhyrchu'r bil cyfradd blynyddol ar gyfer eiddo.

Fe'i gosodir yn flynyddol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac ni all godi yn ôl y gyfraith fwy na swm y cynnydd yn y Mynegai Prisiau Manwerthu ac eithrio mewn blwyddyn ailbrisio. Y lluosydd ar gyfer 2019/20 yw 0.526.

Sut mae fy nghyfraddau busnes yn cael eu cyfrifo?

Er enghraifft:
Gwerth Trethiannol £20,000 x Lluosydd 0.526 = Bil Cyfradd £10,520
Bydd hyn yn rhoi'r atebolrwydd gros i chi ond efallai y bydd gennych hawl i gael rhyddhad penodol.