Young People’s Support (NEET)

Mae yna nifer o wasanaethau ym Mlaenau Gwent sy’n cynnig cymorth i bobl ifanc 11-25 oed sydd mewn perygl o fod yn bobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) neu sydd yn rhan o’r categori hwn ar hyn o bryd.

0-10 oed

Gellir cyrchu cefnogaeth ar gyfer y grŵp oedran hwn trwy’r Blynyddoedd Cynnar, Teuluoedd yn Gyntaf, y Gwasanaeth Lles Addysg a Chynhwysiant Addysgol.

11-16 oed

Mae ystod eang o gymorth ar gael ar gyfer y grŵp oedran hwn, a all gynnwys cefnogaeth un i un a gwaith grŵp, yn yr ysgol neu’r tu allan iddi, yn ystod y dydd, gyda’r nos neu yn ystod gwyliau, ac yn ystod cyfnodau o newid.

16-25 oed

Mae cefnogaeth ar gael hefyd i’r grŵp oedran hwn ar sail un i un neu mewn grŵp. Gall pobl ifanc gael help i aros mewn addysg bellach, cyflogaeth neu hyfforddiant neu i ddechrau ynddi/ynddo. Mae cymorth ychwanegol ar gael hefyd i helpu pobl ifanc nad ydynt yn ‘barod am waith’ neu sydd â rhwystrau y mae angen iddyn nhw eu goresgyn.

Rydym wrthi’n ailwerthuso ein tudalen we. Yn y cyfamser, os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â Liam Thomas, y Cydlynydd Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, ar 01495 355690 neu Liam.Thomas@blaenau-gwent.gov.uk

 

 

  
* Clicio i gael mynediad i'r cyfeiriadur llawn*

Os gwyddoch am unrhyw brosiectau a all fod yn addas i'w hychwanegu neu os teimlwch y dylid gwneud newidiadau i unrhyw un o'r darpariaethau presennol, cysylltwch ag Andrew Bevan, Swyddog Datblygu NEETS Andrew.Bevan@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau eraill yn ymwneud â'r Agenda NEET ym Mlaenau Gwent