Young People’s Support (NEET)

Cyfeiriadur cefnogaeth ar gyfer Pobl Ifanc heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) neu sydd mewn risg o ddod yn NEET

Bob blwyddyn mae nifer o bobl ifanc yn gadael yr ysgol ac nid ydynt yn symud ymlaen i addysg, cyflogaeth na hyfforddiant; caiff yr unigolion hyn wedyn eu dosbarthu fel NEET (heb fod mewn addysg, cyflogaeth a/na hyfforddiant). Wrth ochr hyn mae nifer o brosesau sy'n dynodi'r bobl ifanc sydd hynny mewn risg o ddod yn NEET, i gefnogi ymyriad cynnar a phontio llwyddiannus. Ar hyn o bryd mae'r awdurdod lleol yng ngham gweithredu Strategaeth Gostwng NEET 2011-2014 Blaenau Gwent (*gweler yr adran dogfennau defnyddiol i gael dolen uniongyrchol). Yn unol â hyn datblygwyd dull gweithredu cydlynol i gyrchu darpariaeth, cefnogi ymgysylltiad parhaus ac ail-ymgysylltu yng nghyswllt pobl ifanc.

Cafodd y system haenau ddilynol ei chreu i gefnogi gweithwyr proffesiynol a phobl ifanc fel ei gilydd, i roi mynediad rhwydd i ddarpariaeth sy'n addas ar gyfer eu hanghenion. Mabwysiadwyd y dull gweithredu yma o fodel Abertawe a Wrecsam, a ddefnyddir yn eang ledled Cymru a  chaiff ei gyfrif fel enghraifft  o arfer da.

O fewn pob haen (gweler y model islaw), gwelwch ddolen uniongyrchol i'r Cyfeiriadur Darpariaethau, sy'n rhoi disgrifiad manwl o'r gwasanaethau sydd ar gael o fewn Blaenau Gwent. Mae'r ddolen hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am yr haen y mae pob darpariaeth yn dod iddi; ei gynulleidfa darged; meini prawf cymhwyster; statws cyllid ac amserlen. Caiff y cyfeiriadur ei ddiweddaru'n barhaus yn unol gyda dyfodiad gwasanaethau a newidiadau i strwythurau gwasanaeth presennol.

Model Ymgysylltu 5 Haen i atal Pobl Ifanc rhag dod yn rhai Heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant

Haen

Diffiniad

Enghreifftiau o Ddarparwyr yn cefnogi'r Haen yma

Disgrifiad o Gymorth

1

Pobl Ifanc mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant Darpariaethau prif ffrwd yn cynnwys Ysgolion, Colegau Addysg Bellach a Darparwyr Hyfforddiant. Mae'r bobl ifanc hyn yn gyffredinol yn hapus gyda'r llwybr y maent yn ei ddilyn ac nid ydynt yn dangos unrhyw arwyddion o ddieithrio. 
*Clicio i gael mynediad i ddarpariaeth Haen 1**Clicio i gael mynediad i ddarpariaeth Haen 1**Clicio i gael mynediad i ddarpariaeth Haen 1*

2

Pobl ifanc mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ond mewn risg o ymddieithrio.Systemau cefnogaeth darpariaethau prif ffrwd yn cynnwys gwasanaethau bugeiliol ysgol rhwydwaith 14-19, Calon, Oasis, Hyfforddwyr Dysgu, Mentora, Prevent ac ati. Mae'r dysgwyr hyn yn dangos arwyddion o ddieithrio a chânt eu cyfeirio at wahanol linynnau cefnogaeth. 
*Clicio i gael mynediad i ddarpariaethau Haen 2**Clicio i gael mynediad i ddarpariaethau Haen 2**Clicio i gael mynediad i ddarpariaethau Haen 2*

3

Pobl Ifanc sydd angen cymorth, cyngor ac arweiniad ychwanegol i fynd i gyflogaeth, addysg, neu hyfforddiant. Rhai 16/17 oed - Gyrfa Cymru
18 + Canolfan Byd Gwaith
Asiantaethau sydd â'r dasg o roi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad yng nghyswllt addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. 
*Clicio i gael mynediad i ddarpariaethau Haen 3**Clicio i gael mynediad i ddarpariaethau Haen 3**Clicio i gael mynediad i ddarpariaethau Haen 3*

4

Pobl ifanc sydd angen ymgysylltu a chefnogaeth ddwys. Darpariaethau'r Gwasanaeth Ieuenctid, PreVent, Hyfforddwyr Dysgu, Sector Gwirfoddol, Porth Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Pwyslais ar symud pobl ifanc o "heb fod yn ymgysylltu" i "parod i ymgysylltu" ac atgyfeiriad i Gefnogaeth Haen 3 
 *Clicio i gael mynediad i ddarpariaethau Haen 4* *Clicio i gael mynediad i ddarpariaethau Haen 4* *Clicio i gael mynediad i ddarpariaethau Haen 4*

5

Statws Anhysbys Gwasanaeth Ieuenctid, PreVent, Prosiectau Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Darpariaethau ymgysylltu yn targedu ar ymgysylltu a phobl ifanc NEET drwy wahanol brosiectau. 
*Clicio i gael mynediad i ddarpariaethau Haen 5* *Clicio i gael mynediad i ddarpariaethau Haen 5**Clicio i gael mynediad i ddarpariaethau Haen 5*

  
* Clicio i gael mynediad i'r cyfeiriadur llawn*

Os gwyddoch am unrhyw brosiectau a all fod yn addas i'w hychwanegu neu os teimlwch y dylid gwneud newidiadau i unrhyw un o'r darpariaethau presennol, cysylltwch ag Andrew Bevan, Swyddog Datblygu NEETS Andrew.Bevan@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau eraill yn ymwneud â'r Agenda NEET ym Mlaenau Gwent