Newyddion Sy'n Torri

Estyn Allan ar gyfer Iechyd Rhywiol

Mae’r prosiect Estyn Allan ar gyfer Iechyd Rhywiol yn darparu pobl ifanc gyda gwybodaeth a chefnogaeth ar bob agwedd yn ymwneud ag iechyd a lles gan gynnwys iechyd rhywiol a pherthnasau.  Y nod yw codi ymwybyddiaeth gyda phobl ifanc a’u galluogi i wneud dewisiadau hysbys yn ymwneud â’u hiechyd a lles.

Mae’r prosiect yn cyflwyno nifer o sesiynau llawn gwybodaeth o fewn ysgolion a sefydliadau cymunedol ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys; perthnasau iachus, rhywioldeb, atal cenhedlu, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, hunanhyder, beichiogrwydd a bod yn rhiant.

Cynllun Cerdyn-C

Mae’n brosiect sy’n caniatáu i bobl ifanc 14-25 oed gael mynediad at gyngor a chyfarwyddyd cyflym, syml a chyfrinachol ynghyd ag atal cenhedlu.

Bydd gan bobl ifanc y cyfle i siarad â gweithiwr proffesiynol cymwys mewn awyrgylch anffurfiol, heb fod yn glinigol h.y. clybiau ieuenctid, canolfannau cymunedol ayyb am faterion iechyd rhywiol, ble fyddant hefyd yn gallu cael cyflenwad o gondomau.

Mae pobl ifanc yn gallu cael cerdyn-c trwy ymweld ag un o’r canolfannau ble fydd gweithiwr proffesiynol cymwys yn sicrhau eu bod yn derbyn y sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol sydd eu hangen arnynt er mwyn gwneud penderfyniadau hysbys am eu hiechyd rhywiol cyn derbyn cerdyn.

Nid nod y cynllun yw annog pobl ifanc i mewn i berthynas rhywiol, fodd bynnag eu hannog i feithrin agwedd iachus tuag at iechyd rhywiol ac atal cenhedlu.

Bol Empathi

Offer corff yw’r adnodd hwn sy’n efelychu beichiogrwydd a galluogi i bobl ifanc sy’n gwisgo’r dilledyn gael ‘profiad’ dros dro o’r 20 symptom ac effaith cyffredin o feichiogrwydd.

Trwy’r math ymarferol hwn o ddysgu, mae pobl ifanc, gwrywaidd a benywaidd, yn ennill gwell profiad o feichiogrwydd a’r effaith mae’n ei gael ar dasgau a gweithgareddau o ddydd i ddydd sy’n bwysig i’w ffordd o fyw yn eu harddegau.

Mae’r defnydd o’r Bol Empathi nid yn unig yn cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth pobl ifanc ond hefyd yn eu hysgogi i atal beichiogrwydd cyn pryd.

 

Baby Think It Over

Efelychydd plentyn bach yw rhaglen ‘Baby Think it Over’ sy’n caniatáu i bobl ifanc gael profiad o ofalu am blentyn bach fel pe baent yn rhieni.

Mae’r rhaglen yn caniatáu i bobl ifanc gymryd efelychydd plentyn bach adref i ofalu amdano, pan fod rhaid iddynt fwydo, byrpio, magu a newid clwt y babi fel y byddech yn gwneud gyda phlentyn bach go iawn.

Mae’r rhaglen yn helpu pobl ifanc i ddeall gofynion plentyn bach ar ei rieni a’r effaith y byddai’n ei gael ar eu ffordd o fyw.

Ymhlith y Gweithgareddau Eraill mae’r Prosiect yn eu darparu:         

  • Hyfforddiant Iechyd Rhywiol Sylfaenol
  • Hyfforddiant Penodol i Fechgyn a Dynion Ifanc
  • Ystod eang o Lyfrau, Gemau a Fideos
  • Adnoddau a Deunyddiau ar gyfer Gweithdai
  • Pwynt Cyswllt ar gyfer Cyngor a Gwybodaeth

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Nicola Townsend, Sexual Health Coordinator

Rhif Ffôn: 01495 357867 / 07968 476297 

Cyfeiriad: Ebbw Vale Institute, Church Street, Ebbw Vale, NP23 6BE

Cyfeiriad e-bost:  nicola.townsend@blaenau-gwent.gov.uk