Prydau Ysgol am Ddim

Efallai y gall eich plentyn gael prydau ysgol am ddim os ydych yn derbyn unrhyw un o’r dilynol:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Cymorth yn gysylltiedig ag incwm
  • Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
  • Credyd Treth Plant (gydag incwm blynyddol o lai na £16,190)
  • Elfen gwarant Credyd Pensiwn
  • Ategiad Credyd Treth Gwaith – talwyd am 4 wythnos ar ôl i chi beidio cymhwyso am Gredyd Treth Gwaith
  • Credyd Cynhwysol gydag incwm aelwyd net o lai na £7,400 (£616.67 y mis)      

Nid oes gan deuluoedd sy’n derbyn Credyd Treth Gwaith hawl i brydau ysgol am ddim 

Gallwch ddarllen mwy am brydau ysgol am ddim ar wefan Llywodraeth Cymru.

Sut i wneud cais

Nid oes angen i chi lenwi ffurflen arall os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth Gyngor.
 
Cysylltwch â’r adran Budd-daliadau os yw eich plentyn yn dechrau’r ysgol am y tro cyntaf.

Cysylltwch â’r Adran Budd-daliadau os nad yw eich plentyn yn cael prydau ysgol am ddim ond y credech y dylai

Beth sy’n digwydd nesaf

Byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn gadael i’r ysgol wybod pan mae eich plentyn yn gymwys am brydau ysgol am ddim.


Gwybodaeth Cyswllt

Enw’r Tîm: Budd-daliadau

E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk neu ffôn 01495 353398