Hysbysiad Preifatrwydd - Darparu gwasanaeth

Darperir yr hysbysiad hwn er mwyn egluro pa wybodaeth sydd ei hangen ar y Cyngor er mwyn prosesu ceisiadau am wasanaethau o dan Gynhwysiant a Gwelliant Addysg. Mae angen i'r Cyngor gasglu, storio a phrosesu gwybodaeth bersonol er mwyn cyflawni ei wasanaethau. Mae'r Cyngor yn rhoi mesurau ar waith i ddiogelu preifatrwydd unigolion trwy gydol y broses hon.

Pwy sy’n gyfrifol am eich gwybodaeth?

Mae pob gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw a'i phrosesu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data. I gael gwybodaeth am rôl y Rheolwr Data, Swyddog Diogelu Data a Manylion Cyswllt ar gyfer y Cyngor, cyfeiriwch at dudalen 'Diogelu Data' gwefan y Cyngor: https://blaenau-gwent.gov.uk/en/council/data-protection-foi/data-protection/

Pa fath wybodaeth sydd ei hangen arnom?

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi, ac os oes angen, eich teulu a phartïon eraill. Bydd y wybodaeth hon yn cynnwys:

 • manylion amdanoch chi, er enghraifft, eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn, eich dyddiad geni;
 • gwybodaeth berthnasol arall sydd ei angen i brosesu eich cais, er enghraifft disgrifiad o'r gwasanaeth a ofynwyd amdanol.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i brosesu eich cais a / neu chyflawni’r camau angenrheidiol. Efallai y byddwn yn gwirio'r wybodaeth gyda tharddiadau eraill i sicrhau bod y wybodaeth a ddarparwyd gennych yn gywir.

Pam bod angen eich gwybodaeth arnom?

Mae'r Cyngor yn gofyn am y wybodaeth hon er mwyn darparu'r gwasanaethau yr ydych yn gofyn amdanynt, ac i gyflawni ei swyddogaethau statudol.

Gan bwy y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth?

Er mwyn galluogi'r Cyngor i brosesu eich cais a chydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, byddwn, lle mae angen, yn rhannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau partner, a all gynnwys:

 • ysgolion;
 • darparwyr gofal cymdeithasol;
 • darparwyr gofal iechyd;
 • Llywodraeth Cymru;
 • archwilwyr;
 • gwasanaethau a gomisiynwyd;
 • cyrff rheoleiddio allanol

Yn ychwanegol at yr uchod, bydd y Gwasanaeth Lles Addysg yn rhannu, pan fo angen, eich gwybodaeth gyda sefydliadau partner, gan gynnwys:

 • byrddau cyfiawnder ieuenctid
 • llysoedd
 • CThEM
 • treth y Cyngor
 • buddion
 • awdurdodau lleol eraill
 • yr heddlu
 • tai

Bydd y Cyngor hefyd yn defnyddio'r wybodaeth er mwyn cyflawni unrhyw un o'i ddyletswyddau gorfodi statudol. Bydd yn gwneud unrhyw ddatgeliadau sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith, a gallant hefyd rannu'r wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gyfrifol am ganfod / atal twyll neu archwilio / gweinyddu arian cyhoeddus.

Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth?

Bydd y Cyngor ond yn cadw eich gwybodaeth cyn belled ag y bo angen. Mae manylion llawn am ba hyd y mae'r Cyngor yn cadw'ch gwybodaeth ar gael trwy gysylltu â'r Adran berthnasol sy'n gyfrifol am y gwasanaethau y mae eu hangen arnoch.
Canolfan gyswllt y Cyngor:info@blaenau-gwent.gov.uk / 01495 311556.

Darparu gwybodaeth gywir

Mae'n bwysig ein bod yn cadw gwybodaeth gywir a chyfoes amdanoch chi er mwyn asesu eich anghenion a darparu’r gwasanaethau priodol. Os yw eich manylion wedi newid, neu newid yn y dyfodol, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym cyn gynted ag y bo modd er mwyn i ni ddiweddaru'ch cofnodion.

Gwneud Penderfyniadau Awtomatig

Seiliedir rhai penderfyniadau ar gyfrifiadur gan fod y Cyngor yn defnyddio systemau awtomataidd i gefnogi ei wasanaethau. Os caiff eich data personol ei brosesu trwy gyfrwng awtomataidd, fe'ch hysbysir am y canlyniadau a chrynodeb o'r meini prawf a ddefnyddir yn y broses hon. Mae'r canlyniadau yn destun penderfyniad terfynol gan y rheolwr gwasanaeth perthnasol.