Newyddion Sy'n Torri

Panel ADY

Noda Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig ar gyfer Cymru bod Awdurdodau Lleol (ALl) yn gallu gweithredu grwpiau cymedroli i gefnogi’r ALl i wneud penderfyniadau cyson a thryloyw. Mae’r grwpiau hyn yn gallu cynnwys Prifathrawon, Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCOs), Llywodraethwyr a Seicolegwyr Addysg yn ogystal â chynrychiolwyr o’r Gwasanaethau Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Ym Mlaenau Gwent mae Paneli Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) wedi cael eu sefydlu i sicrhau bod penderfyniadau yn ymwneud ag ADY yn cael eu gwneud yn unol â’r egwyddorion hyn. Mae panel ar gyfer disgyblion 3 i 11 oed a phanel ar gyfer disgyblion 11 i 16 oed. 

Mae’r Paneli ADY yn gweithio yn unol â’r Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig ar gyfer Cymru ac mae Blaenau Gwent yn cadw’i gyfrifoldebau dros benderfyniadau ffurfiol trwy Gadeirydd y Panel, sef swyddog dynodedig yr Awdurdod Lleol. 

Mae Blaenau Gwent yn ymrwymedig i addysg gynhwysfawr a ble bynnag fo’n bosib bydd disgyblion yn cael eu gosod a’u cefnogi yn ysgol brif ffrwd eu dalgylch. 

Swyddogaethau’r Panel ADY

Mewn perthynas â disgyblion unigol, mae’r Panel ADY yn ystyried y canlynol: 

 • cefnogaeth ychwanegol i ddisgyblion 3 mlwydd oed yn mynd i mewn i’r Feithrinfa nad sydd ar gofrestr ysgol
 • Lleoliad Sylfaen Adnoddau o ddisgyblion ar gofrestr ysgol ar Weithredu gan yr Ysgol a Mwy
 • cefnogaeth ychwanegol neu leoliad disgyblion yn symud i mewn i’r Awdurdod Lleol o Awdurdodau Lleol eraill
 • ceisiadau i gynnal asesiad statudol
 • a ddylid cyhoeddi datganiad neu hysbysiad yn ei le
 • pan gytunir ar ddatganiad, lefel y gefnogaeth sydd ei angen a’r math o leoliad addysg addas
 • newidiadau i’r lefel o gefnogaeth ychwanegol neu leoliad yn dilyn Adolygiad Blynyddol
 • lleoliad disgyblion o ran symudiadau a reolir rhwng ysgolion
 • mynediad at ddarpariaeth Uned Gyfeirio Disgyblion Canolfan Yr Afon  

Mae hefyd gan y panel rôl fonitro sy’n cynnwys 

 • sicrhau bod yr holl geisiadau am asesiad statudol yn cael eu hystyried o fewn terfynau amser rhagnodedig y Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig ar gyfer Cymru a bod penderfyniadau’n cael eu gwneud yn unol â meini prawf asesu Blaenau Gwent.
 • sicrhau bod pob penderfyniad a wneir o ran darpariaeth AAA a lleoliadau disgyblion mewn Canolfan Adnoddau neu leoliadau arbenigol yn gyson.
 • darparu trosolwg o’r dosbarthiad o ddyrannu adnoddau o fewn yr ALl.
 • darparu fforwm agored ar gyfer trafodaeth yn ymwneud â darpariaeth AAA mewn partneriaeth â chydweithwyr o ddisgyblaethau eraill.
 • cymedroli ansawdd arferion ADY – e.e. ansawdd y cofnodi ac adrodd ar draws yr ALl
 • adnabod arferion da
 • monitro ansawdd y gwaith a wneir gan ysgolion mewn perthynas ag unigolion neu grwpiau o ddisgyblion
 • monitro’r defnydd o adnoddau’r ysgol ac adnoddau canolog
 • adnabod materion yn ymwneud â phatrwm a lefel lleoliadau a darpariaeth yn yr ALl
 • monitro arferion cynhwysiant ac integreiddio 

Aelodaeth Panel ADY 3-11 a 11-16 

Bydd y Panel ADY fel arfer yn cael ei fynychu gan aelodaeth lawn o:  

 • Prif Swyddog Cynhwysiant yr Awdurdod Lleol (Cadeirydd)
 • Prif Seicolegydd Addysgol (a fydd yn gweithredu fel Cadeirydd os yw’r Prif Swyddog Cynhwysiant yn absennol) neu gynrychiolydd
 • Prifathro, Uwch Dîm Rheoli neu gynrychiolwyr ALNCo
 • Swyddogion Cynhwysiant yr ALl
 • Cynrychiolaeth gan rieni trwy SNAP Cymru pan fo’n briodol.
 • Cefnogaeth weinyddol 

Bydd Cydlynydd Plant sy’n Derbyn Gofal yr Awdurdod Lleol hefyd yn mynychu fel bo’n briodol.

Cyhyd â bod y Cadeirydd, Seicolegydd Addysgol a Swyddog Cynhwysiant yn bresennol, bydd y Panel yn cael ei gynnal. 

Trefniadau Gweithio

Mae’r Paneli Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 3-11 a 11-16 fel arfer yn cwrdd unwaith y pythefnos yn ystod y tymor. Mae’r dyddiadau, amseroedd ac aelodaeth y panel yn cael eu trefnu ymlaen llaw ar gyfer y flwyddyn academaidd. Mae cyfarfodydd a gynhelir yn ystod gwyliau’r ysgol yn cael eu cytuno gan y Prif Swyddog Cynhwysiant ac yn cael eu cynnal i fodloni terfynau amser statudol.

Mewn rhai amgylchiadau ble ystyrir y byddai penderfyniad y panel o fudd posib i gynrychiolydd ysgol, cynghorir bod yr unigolyn yn cael ei eithrio rhag cymryd rhan yn y drafodaeth.

Caiff gofnodion y cyfarfodydd eu dosbarthu o fewn tri diwrnod gwaith.