Newyddion Sy'n Torri

Datganiad Drafft a Terfynol

Datganiad Arfaethedig 

Os, yn dilyn asesiad statudol, penderfynir y dylid cyhoeddi Datganiad; byddwch yn derbyn Datganiad Arfaethedig – hynny yw, drafft o’r Datganiad – o fewn pythefnos o gwblhau’r broses asesu statudol 10 wythnos. Byddwch hefyd yn derbyn copi o’r cyngor a gasglwyd yn ystod yr asesiad statudol.

Pan fyddwch yn derbyn y Datganiad Arfaethedig, dylech ei ddarllen yn ofalus iawn. Os oes unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall, cysylltwch â’r person a enwir yn y llythyr a anfonwyd gyda’r Datganiad Arfaethedig.

Fe welwch na fod Rhan 4 o’r Datganiad Arfaethedig yn enwi ysgol. Mae hyn oherwydd bod yr Awdurdod Lleol eisiau gwybod eich barn cyn penderfynu ar hyn.

Bydd gennych 15 diwrnod o dderbyn y Datganiad Arfaethedig i ddarparu’ch sylwadau a nodi pa ysgol hoffech i’ch plentyn ei fynychu.

Os nad ydych yn cytuno gydag unrhyw ran o’r Datganiad Arfaethedig, gallwch ofyn i’r Awdurdod Lleol ei addasu. Rhaid anfon eich pryderon ar ffurf ysgrifenedig neu gallwch ofyn am gyfarfod i drafod eich pryderon. Cofiwch, bydd angen i chi wneud eich cais o fewn 15 diwrnod gwaith.

Os cynhelir cyfarfod, bydd hawl gennych i 15 diwrnod gwaith arall i gyflwyno achos pellach neu ofyn am gyfarfod arall. Os oes anghytundeb yn parhau ar ôl y cyfarfod hwn, bydd gennych 15 diwrnod gwaith terfynol i wneud sylwadau pellach. 

Datganiad Terfynol 

Bydd y Datganiad Terfynol fel arfer yn cael ei gyhoeddi o fewn wyth wythnos o gyhoeddi’r Datganiad Arfaethedig. Gall y Datganiad Terfynol fod yr un fath â’r Datganiad Arfaethedig neu gall fod yn wahanol yn dilyn canlyniadau trafodaethau rhyngoch chi a’r Awdurdod Lleol. Bydd Rhan 4 wedi’i chwblhau yn enwi’r ysgol bydd eich plentyn yn ei fynychu.

Bydd ysgol eich plentyn a’r sawl a oedd ynghlwm yn darparu tystiolaeth ar gyfer yr asesiad statudol hefyd yn derbyn copi o’r Datganiad Terfynol yn ogystal â chopi o’r dystiolaeth.

O ddyddiad y Datganiad Terfynol, rhaid i’r Awdurdod Lleol ddarparu ysgol eich plentyn gydag unrhyw adnoddau ychwanegol a nodir yn y Datganiad.

Os nad ydych wedi gallu cytuno ar gynnwys y Datganiad Terfynol, mae gennych yr hawl i ddefnyddio’r broses datrys anghytundebau ac apelio i Dribiwnlys AAA Cymru. Anfonir manylion o sut i apelio gyda’r Datganiad Terfynol.  

 

Gwybodaeth Gyswllt

Mae gwybodaeth bellach ar gael o’r Swyddog a enwir yn y llythyr a anfonwyd atoch, o Gydlynydd AAA yr ysgol neu o SNAP Cymru sy’n darparu cefnogaeth annibynnol i rieni, gellir cysylltu â hwy ar 0845 1203730 (mae galwadau i'r rhif hwn yn costio 5c y funud ynghyd â ffi defnydd eich cwmni ffôn) neu ar 0345 1203730 o ffôn symudol.