Newyddion Sy'n Torri

Asesiad Statudol

Beth yw Asesiad Statudol? 

Os nad yw’n ymddangos bod eich plentyn yn gwneud cynnydd gyda Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy, efallai bydd yr Awdurdod Lleol yn penderfynu cynnal asesiad statudol. Ymchwiliad llawn a manwl yw asesiad statudol i ddarganfod pa anghenion addysgol arbennig sydd gan eich plentyn a pha gymorth arbennig sydd ei angen ar eich plentyn.

Mae’r broses fel arfer yn cymryd 26 wythnos i’w gwblhau. Yn ystod y cyfnod hwnnw, byddwch yn derbyn nifer o lythyrau o’r Awdurdod Lleol a bydd gofyn i chi lenwi a dychwelyd nifer o ffurflenni. Bydd manylion o bwy i gysylltu am gymorth neu gefnogaeth ar unrhyw adeg yn y llythyron. 

Pwy sy’n gallu gofyn am Asesiad Statudol?

Gallwch ofyn am asesiad statudol o’ch plentyn ac mae ysgol eich plentyn hefyd yn gallu gofyn. Rhaid i’r cais fod yn ysgrifenedig. Os yw’r ysgol eisiau gofyn am asesiad statudol, dylent siarad â chi bob tro yn gyntaf. Mae’r awdurdod iechyd lleol hefyd yn gallu gwneud cais am un ond eto byddant yn siarad â chi cyn gwneud hyn.

Os hoffech wneud cais am asesiad statudol, byddai’n syniad da i siarad ag athro dosbarth eich plentyn neu Gydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig (ALNCo) yr ysgol yn gyntaf.

Bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried y cais yn ofalus, a byddwch yn gwybod o fewn chwe wythnos os yw asesiad yn mynd i gael ei gynnal. 

Beth sy’n digwydd ar ôl y cais am Asesiad Statudol?

Mae gan yr Awdurdod Lleol chwe wythnos i benderfynu a ddylid cynnal asesiad statudol ai peidio. Bydd y penderfyniad hwn yn seiliedig ar yr holl wybodaeth a dderbyniwyd. Bydd gwybodaeth yn dod gennych chi a’r ysgol ac mae’n bwysig bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir. Gallwch hefyd ddarparu tystiolaeth oddi wrth weithwyr proffesiynol eraill sydd ynghlwm â’ch plentyn.

Bydd Panel Anghenion Ychwanegol yr Awdurdod Lleol yn ystyried yr holl wybodaeth a ddarparwyd ac yn cytuno i naill ai barhau gydag asesiad statudol, gofyn am wybodaeth fwy manwl, neu benderfynu bod modd parhau i fodloni anghenion eich plentyn trwy Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy. Byddwch yn cael eich hysbysu o’r penderfyniad hwn yn ysgrifenedig o fewn saith niwrnod gwaith.

Panel o weithwyr proffesiynol yw’r Panel Anghenion Ychwanegol sy’n ystyried y dystiolaeth ar gyfer pob atgyfeiriad am asesiad statudol. Mae’r panel yn sicrhau bod gan yr Awdurdod Lleol cefnogaeth a chyngor tîm proffesiynol i wneud penderfyniadau o ran a ddylid cynnal asesiadau ai peidio. Bydd y panel yn cynnwys Cydlynydd ADY, Prifathro a Seicolegydd Addysgol. 

Beth sy’n digwydd yn ystod Asesiad Statudol

Bydd yr Awdurdod Lleol yn gofyn i bobl roi eu barn ar eich plentyn. Fel rhiant, mae’ch barn yn bwysig iawn. Hefyd, bydd unrhyw farn sydd gan eich plentyn yn bwysig.

Bydd yr Awdurdod Lleol yn gofyn am gyngor gennych chi, yr ysgol, seicolegydd addysgol, doctor, gwasanaethau cymdeithasol (er dim ond os ydynt yn adnabod eich plentyn byddant yn rhoi cyngor), ac unrhyw un arall mae’r Awdurdod Lleol yn credu gall helpu i roi darlun clir o anghenion eich plentyn.

Byddwch yn gallu mynd gyda’ch plentyn i unrhyw gyfarfod neu apwyntiad meddygol a drefnir fel rhan o’r asesiad statudol. Mae’n bwysig iawn bod pob apwyntiad yn cael ei gadw oherwydd bydd methiant i fynychu yn achosi oedi yn yr asesiad. 

Beth sy’n digwydd ar ôl Asesiad Statudol

Mae gan yr Awdurdod Lleol deng wythnos i gasglu’r holl wybodaeth a phenderfynu a dylid cyhoeddi Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig. Pan mae’r holl dystiolaeth wedi cael ei dderbyn, bydd y Panel Anghenion Ychwanegol yn trafod eich plentyn ac ystyried y dystiolaeth yn ofalus iawn cyn gwneud penderfyniad.

Os penderfynir y dylid ysgrifennu Datganiad, yna byddwch yn derbyn copi o’r Datganiad Arfaethedig yn ogystal â chopi o’r dystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr asesiad. Mae gan yr Awdurdod Lleol bythefnos i anfon y Datganiad Arfaethedig.

 

Gwybodaeth Gyswllt

Mae gwybodaeth bellach ar gael o Gydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig yr ysgol neu o SNAP Cymru sy’n darparu cefnogaeth annibynnol i rieni, gellir cysylltu â hwy ar 0845 1203730 (mae galwadau i'r rhif hwn yn costio 5c y funud ynghyd â ffi defnydd eich cwmni ffôn) neu ar 0345 1203730 o ffôn symudol.