Newyddion Sy'n Torri

Sut gall yr ysgol helpu fy mhlentyn?

Mae pob plentyn un unigolyn. Mae pob un yn datblygu ac yn dysgu ar gyflymderau gwahanol. I rai plant, mae dysgu’n hawdd ond mae’n anodd i eraill. Gyda’r cymorth cywir mae pob plentyn yn datblygu ar ei gyflymder ei hun. Golyga hynny bod angen dulliau dysgu gwahanol o fewn ystafell dosbarth, gan gymryd gallu, cryfderau, gwendidau a diddordebau’r plant i ystyriaeth. Bydd yr ymagweddau gwahanol hyn at ddysgu yn helpu’r mwyafrif o blant i wneud cynnydd. Bydd rhai, fodd bynnag, angen mwy o gefnogaeth. 

Os ydych chi neu’r ysgol yn pryderu na fod eich plentyn yn gwneud cynnydd, mae’n bosib bod ganddynt angen addysgol arbennig. Mae’r Cod Ymarfer ar Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn amlinellu ymagwedd cam wrth gam sy’n adnabod bod plant yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd a’u bod yn gallu cael gwahanol fathau o anghenion addysgol arbennig.

 Bydd Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCo) yr ysgol yn helpu i benderfynu os oes gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig. Gallant hefyd gynnal asesiadau o gryfderau a gwendidau penodol eich plentyn a darparu cyngor a chefnogaeth i aelodau eraill o staff sydd â chyswllt â’ch plentyn. 

Cydlynydd ADY 

Mae gan bob ysgol Gydlynydd ADY (ALNCo). Mewn ysgol fach, mae’n bosib mae’r Prifathro neu’r Dirprwy fydd yn ymgymryd â’r rôl hon. Mewn ysgolion mwy, efallai bod tîm AAA. 

Mae’r ALNCo yn cydlynu’r gefnogaeth anghenion addysgol arbennig yn yr ysgol ac yn cadw cofnod o’r plant gydag AAA ac yn monitro’u cynnydd. Byddant yn eich cynghori ar sut mae’r ysgol/sut bydd yr ysgol yn gallu bodloni anghenion eich plentyn orau. 

Byddant yn ceisio sicrhau bod anghenion eich plentyn yn cael eu bodloni mor llawn â phosib felly mae’n bwysig bod ganddynt ddealltwriaeth dda o anghenion a gofynion eich plentyn. 

Bydd yr ALNCo hefyd yn cymryd cyfrifoldeb dros weithredu polisi AAA yr ysgol a’i roi ar waith. Gallwch weld copi o’r polisi yn yr ysgol pe dymunech. 

Cynorthwywyr Addysgu (hefyd yn cael eu galw’n Gynorthwywyr Cymorth Dysgu) 

Mae nifer o ddulliau o fodloni anghenion eich plentyn yn yr ysgol megis trwy ddefnyddio Cynlluniau Addysg Unigol, asesiadau, dull gwahanol o addysgu, gweithio mewn grŵp bach a chefnogaeth arall wedi’i dargedu. 

Un ffordd mae ysgolion yn gallu cefnogi disgyblion yw trwy ddefnyddio Cynorthwywyr Addysgu (TAs). Mae TAs yn gallu cynorthwyo athro wrth fodloni anghenion addysgol arbennig plentyn. 

Byddant yn: 

 • cynorthwyo’r athro trwy helpu’r plentyn gyda gwaith unigol
 • helpu’r plentyn i gymryd rhan yng ngwaith y dosbarth
 • helpu’r plentyn gyda sgiliau helpu ei hun a sgiliau cymdeithasol
 • helpu i baratoi gwaith a deunyddiau ar gyfer y plentyn.  

Seicoleg Addysgol 

Mae Seicolegwyr Addysgol yn gweithio’n agos gydag athrawon a rhieni i helpu plant sy’n cael anhawster gyda dysgu a datblygiad cyffredinol (gan gynnwys darllen, ysgrifennu, sillafu a rhifau), emosiynau ac ymddygiad, neu anhawster gyda gwneud perthnasau da gyda phlant eraill a gydag oedolion. 

Gallant helpu’r ysgol: 

 • gael mwy o fanylion am anghenion addysgol arbennig plentyn
 • cynllunio cynlluniau addysg unigol
 • dysgu plentyn yn unigol, neu mewn grŵp bach, neu gefnogi plentyn o fewn y dosbarth cyfan
 • trwy awgrymu deunyddiau ac offer sy’n fwy addas fel bod plentyn yn gallu cael mynediad at y cwricwlwm llawn
 • trwy roi cyngor i athro’r plentyn. 

Athrawon Anhawster Dysgu Penodol 

Dyma athrawon â gwybodaeth arbenigol a phrofiad o weithio gyda phlant ag anawsterau dysgu penodol. 

Gallant helpu’r ysgol:

 • gael mwy o fanylion am anghenion addysgol arbennig plentyn
 • cynllunio cynlluniau addysg unigol
 • dysgu plentyn yn unigol, neu mewn grŵp bach, neu gefnogi plentyn o fewn y dosbarth cyfan
 • trwy awgrymu deunyddiau ac offer sy’n fwy addas fel bod plentyn yn gallu cael mynediad at y cwricwlwm llawn
 • trwy roi cyngor i athro’r plentyn.