Newyddion Sy'n Torri

Rôl y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae gan bob ysgol Gydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCo).  Mae’r ALNCo yn gyfrifol am reoli Anghenion Addysgol Arbennig (SEN) o fewn yr ysgol.

Mae’r ALNCo, gyda’r Prifathro a’r Corff Llywodraethu, yn chwarae rôl allweddol yn natblygiad polisi a darpariaeth SEN yn yr ysgol.

Mae’r ALNCo yn cymryd cyfrifoldeb o ddydd i ddydd dros y polisi SEN ac yn cydlynu’r ddarpariaeth ar gyfer plant unigol gyda SEN, gan weithio’n agos gyda staff, rhieni a gofalwyr ac asiantaethau eraill.

Mae’r ALNCo hefyd yn darparu cyfarwydd proffesiynol perthnasol i staff eraill yr ysgol gyda’r nod o sicrhau dysgu o ansawdd uchel ar gyfer plant gyda SEN.

Ymhlith prif gyfrifoldebau’r ALNCo mae: 

  • Goruchwylio gweithrediad polisi SEN yr ysgol o ddydd i ddydd
  • Cynghori a chefnogi athrawon/aelodau eraill o staff yn yr ysgol/y lleoliad
  • Goruchwylio/rheoli cynorthwywyr dysgu
  • Cysylltu â rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill (Awdurdod Lleol, Iechyd ayyb) yn ymwneud â phlant gydag Anghenion Addysgol Arbennig
  • Cynnal asesiadau o gryfderau a gwendidau penodol plant
  • Cydlynu darpariaeth ar gyfer plant gydag Anghenion Addysgol Arbennig gan gynnwys cynllunio cefnogaeth ar gyfer y dyfodol a sicrhau bod dyletswyddau statudol yn cael eu bodloni – er enghraifft, cynnal Adolygiadau Blynyddol o Ddatganiadau

Goruchwylio cofnodion pob plentyn gydag anghenion addysgol arbennig gan sicrhau bod y wybodaeth berthnasol yn cael ei gasglu, ei gofnodi a’i diweddaru.