Newyddion Sy'n Torri

Gweithredu gan yr Ysgol

Os yw’ch plentyn angen cefnogaeth ar gyfer anghenion addysgol arbennig ac mewn lleoliad blynyddoedd cynnar, gelwir hyn yn Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar. Os ydynt yn yr ysgol, fe’i elwir yn Gweithredu gan yr Ysgol. 

Beth yw Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar/ Gweithredu gan yr Ysgol? 

Bydd yr ysgol neu’r lleoliad blynyddoedd cynnar yn dweud wrthych os ydynt yn credu bod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig. Bydd athro’ch plentyn neu Gydlynydd ADY yr ysgol yn casglu gwybodaeth oddi wrthych a phobl eraill sy’n gweithio gyda’ch plentyn. Byddant yn trafod gyda chi pa gymorth ychwanegol neu wahanol sydd ei angen. Gelwir hyn yn Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar neu Gweithredu gan yr Ysgol ac mae’n gam cefnogaeth yn yr ysgol nad sydd angen ymglymiad unrhyw un arall heblaw amdanoch chi a’r ysgol. 

Bydd Cynllun Addysg Unigol (IEP) yn cael ei baratoi a bydd yr ysgol yn trafod hwn gyda chi. 

Bydd yr IEP yn cynnwys gwybodaeth benodol am:  

  • beth sydd angen i’ch plentyn ddysgu
  • sut bydd hyn yn cael ei ddysgu
  • pwy fydd yn helpu
  • pryd fydd y cynllun yn cael ei adolygu 

Bydd targedau’n cael eu cytuno yn seiliedig ar anghenion eich plentyn. Bydd yr ysgol yn adolygu’r IEP o leiaf ddwywaith y flwyddyn ac yn ddelfrydol bob tymor. Ble fo’n bosib, dylai’ch plentyn fod yn rhan o’r broses adolygu ac o osod targedau newydd. Os nad yw’ch plentyn yn uniongyrchol yn rhan o hyn, dylid ystyried ei safbwyntiau er hyn. 

Dylai’r ysgol bob tro ddweud wrthych sut maen nhw’n helpu’ch plentyn a pha gynnydd sy’n cael ei wneud. 

Bydd Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar / Gweithredu gan yr Ysgol yn parhau tan na fod ei angen bellach neu tan pan ystyrir bod angen cefnogaeth ychwanegol ar eich plentyn trwy Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy/Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy.