Newyddion Sy'n Torri

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy

Os yw’ch plentyn angen cymorth o’r tu allan i’r ysgol yn ogystal ag oddi wrth yr ysgol ei hun ar gyfer eu hanghenion addysgol arbennig, gelwir hyn yn Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy. Os yw’ch plentyn mewn lleoliad blynyddoedd cynnar ac angen cefnogaeth o’r tu allan i’r lleoliad blynyddoedd cynnar yn ogystal ag o’r lleoliad blynyddoedd cynnar, gelwir hyn yn Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy. 

Beth yw Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy/Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy? 

Os oes pryderon bod y cynnydd mae’ch plentyn yn gwneud gyda Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar/Gweithredu gan yr Ysgol yn annigonol, bydd y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCo), mewn ymgynghoriad gyda chi, yn ceisio cyngor pellach gan wasanaethau cefnogaeth allanol. Efallai byddant yn gofyn am gymorth gan athro arbenigol, seicolegydd addysgol neu weithiwr iechyd proffesiynol. 

Bydd Cynllun Addysg Unigol (IEP) newydd yn cael ei sefydlu yn seiliedig ar y cyngor ychwanegol yma gyda thargedau a strategaethau newydd i helpu’ch plentyn i wneud cynnydd. Bydd athro’ch plentyn neu Gydlynydd ADY yr ysgol yn cadw golwg agos ar gynnydd ac yn parhau i’ch hysbysu a’ch gwahodd i gyfarfodydd adolygu pan mae’ch plentyn yn cael ei drafod. 

Mae Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy/Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy yn parhau tan na fod ei angen bellach neu tan pan ystyrir bod cefnogaeth ychwanegol neu asesiad statudol yn briodol.