Newyddion Sy'n Torri

Cynllun Addysg Unigol

Dull o gynllunio, dysgu ac adolygu yw Cynllun Addysg Unigol (IEP) a gynhyrchir gydag ymglymiad rhieni, gan yr ysgol i helpu plentyn gyflawni’r mwyaf gallant o’u haddysg. Golyga’r rhan ‘Unigol’ ei bod wedi’i deilwra’n benodol ar gyfer anghenion arbennig y plentyn a’i bod yn cael ei defnyddio gan yr holl staff sy’n gweithio gyda’r plentyn. 

Dylid gosod yr IEP mewn modd syml, dealladwy, heb jargon. Dylid cytuno arno gydag ymglymiad rhieni (mae lle i rieni ei lofnodi) ac yn ddelfrydol gydag ymglymiad y plentyn.  

Dylai esbonio: 

 • beth sydd angen i’ch plentyn ddysgu
 • sut bydd hyn yn cael ei addysg
 • pwy fydd yn helpu
 • pryd fydd y cynllun yn cael ei adolygu  

Beth ddylid ei gynnwys mewn IEP? 

Dylai IEP ganolbwyntio ar: 

 • hyd at dri neu bedwar targed unigol a osodir i helpu bodloni anghenion a blaenoriaethau penodol y plentyn.
 • dylai’r targedau ymwneud â meysydd allweddol cyfathrebu, llythrennedd, mathemateg ag agweddau o sgiliau ymddygiad neu gorfforol.
 • dylid defnyddio’r targedau a osodwyd a’r strategaethau a ddefnyddiwyd i adnabod meysydd o wendid a meysydd o bwysigrwydd.

Bydd yn cynnwys gwybodaeth am:       

 

 •  dargedau tymor byr. Dylai’r targedau hyn fod yn dargedau CAMPUS:
  • Penodol – Dylai’r targed nodi’n glir ar beth mae’r plentyn yn gweithio, heb fod yn amwys. Er enghraifft, nifer y geiriau i’w dysgu, enw’r patrymau sillafu, y sefyllfa/wers mae’r ymddygiad wedi’i anelu at.
  • Mesuradwy – Rhaid i’r targed fod yn glir er mwyn gallu’i mesur yn hawdd. Er enghraifft, sawl tro? Pa mor aml? Faint o eiriau?
  • Cyraeddadwy – Dylid cynnal asesiadau i sicrhau bod y targedau’n gyraeddadwy er mwyn i’r plentyn lwyddo.
  • Perthnasol – Dylai’r targed fod yn berthnasol i’r plentyn penodol ac ymwneud yn uniongyrchol â’i ymddygiad a gwaith. Ni ddylai’r targed fod yn un sy’n ddisgwyliedig o’r holl ddosbarth, er enghraifft: Parchu’r athrawon.
  • Amser Gyfyngedig – Dylai fod dyddiad pan ddylid adolygu’r targedau a bydd hyn yn dibynnu ar anghenion y plentyn. Fel arfer mae IEPs sy’n targedu ymddygiad yn cael eu hadolygu yn amlach na rhai â thargedau academaidd.
 • canlyniadau
 • pryd fydd y cynllun yn cael ei adolygu
 • y ddarpariaeth i’w roi mewn lle
 • y strategaethau addysgu i’w defnyddio

Pryd mae IEP yn cael ei adolygu? 

Dylid cadw IEPs ‘dan arolwg’ yn gyson. Fodd bynnag, bydd yr ysgol yn adolygu’r IEP o leiaf dwywaith y flwyddyn ac yn ddelfrydol, unwaith y tymor. 

Pwy sy’n rhan o’r adolygiad?

Dylai’r adolygiad gynnwys yr athro, y plentyn, y rhieni a, pan fo’n berthnasol, cynorthwyydd cymorth dysgu. 

Beth gall rieni ddisgwyl o’r ysgol?

Gall rieni ddisgwyl: 

 • gwybod pan mae gan eu plentyn IEP.
 • cael trafodaeth am dargedau’u plentyn pan fo’n bosib
 • cael eu hannog i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau am opsiynau’r dyfodol.
 • cael eu hannog i fod yn rhan o roi IEP eu plentyn ar waith, a’i adolygu.
 • y bydd y sawl sy’n dysgu’r plentyn yn gwbl ymwybodol o’r IEP.
 • y bydd y targedau’n berthnasol i anghenion y plentyn.  

Gyda phwy allaf gysylltu am ragor o gymorth neu gefnogaeth?

Y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCo) yn ysgol neu leoliad eich plentyn.