Gwybodaeth Ategol ar Gyfer eich Bil 2020

Mae'r Cyngor wedi cytuno ar gyllideb ar gyfer 2020/21 ac mae'n bwriadu buddsoddi cyfanswm o £150 miliwn i ddarparu gwasanaethau i bobl Blaenau Gwent. Mae'r gyllideb y cytunwyd arni yn darparu rhywfaint o ddiogelwch i'r gwasanaethau cymdeithasol a chynnydd o 5% mewn cyllid i ysgolion i ariannu pwysau costau a bydd yn cynyddu lefel y cronfeydd wrth gefn i gefnogi gwytnwch ariannol y Cyngor yn y tymor canolig.

Ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf sy'n cychwyn ar 1 Ebrill 2020, mae CBS Blaenau Gwent wedi gosod cynnydd yn y Dreth Gyngor o 3.9%. Mae hyn ymhlith yr isaf ledled Cymru a dyma'r isaf yn ardal Gwent Fwyaf.

Wrth gytuno ar y cynnydd hwn, mae'n ddyletswydd ar y Cyngor i sicrhau cydbwysedd cyfrifol o ran amddiffyn gwasanaethau a swyddi ond hefyd dangos bod ystyriaeth wedi'i rhoi i ddiogelu buddiannau ehangach trigolion lleol, y gallai llawer ohonynt fod yn profi anawsterau ariannol. Cred y Cyngor ei fod wedi gwneud hyn trwy gymeradwyo cynnydd o ddim ond 82c a 96c yr wythnos ar eiddo Band A a Band B yn y drefn honno, sy'n cyfrif am oddeutu 85% o'r holl eiddo ym Mwrdeistref y Sir.

Yn y tymor canolig, mae'r Cyngor wedi mabwysiadu rhaglen ariannol strategol, o'r enw Pontio'r Bwlch a fydd yn ei alluogi i gynllunio ei wariant yn unol â'i gyllid. O fewn y fframwaith hwn bydd y Cyngor yn edrych ar ffyrdd pellach o sicrhau costau is a chynyddu incwm wrth liniaru'r effaith ar wasanaethau.

Yn y tymor canolig, efallai na fydd y Cyngor yn gallu darparu'r holl wasanaethau y mae'n eu darparu ar hyn o bryd. Er enghraifft, gallai eraill ddarparu rhai gwasanaethau, er na ellir diystyru atal rhai gwasanaethau.

Fodd bynnag, i gydnabod pwysigrwydd y Cyngor fel y cyflogwr lleol mwyaf, bu ac fe fydd ymrwymiad i osgoi diswyddiadau gorfodol lle bynnag y bo modd a bydd ymgynghori â staff ac undebau llafur yn parhau trwy gydol y cyfnod hwn. Yn flaenorol, mae'r Undebau Llafur ar y Cyd wedi canmol y Cyngor am yr ymgysylltiad hwn a'r modd cyfrifol y mae'r Gyllideb wedi'i gosod.

Datblygwyd cynigion cyllidebol ar gyfer 2020/2021 gan ddefnyddio dull “Un Cyngor” a gwerthuswyd grwpiau gwleidyddol ar wahanol gamau o'r broses gosod cyllideb.

Bydd yn fusnes fel arfer ar gyfer llawer o'r gwasanaethau y mae'r Awdurdod yn eu darparu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gan nad yw'r grant a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru yn talu holl gostau'r Cyngor, rhaid i rai costau ddisgyn yn uniongyrchol i'r talwr Treth Gyngor lleol a dyma pam mae angen cynnydd yn lefel leol y Dreth Gyngor.

Bydd y Cyngor yn parhau i fonitro cyllidebau yn agos trwy gydol 2020/2021 a bydd yn cynnal cyfres o adolygiadau ac ymgynghoriadau i lywio cynigion cyllideb y dyfodol.

 

Eich Bil Treth Gyngor 2020/2021

Cymhariaeth Amcangyfrif Gwariant Net ar gyfer 2019/2020 a 2020/2021

Gwariant Cyfalaf

Yn 2020/2021 mae'r Cyngor yn amcangyfrif y bydd cyfanswm y Gwariant Cyfalaf yn £24,000,000.

Bydd hyn yn cynnwys:

2019/20202020/2021
Gwasaneathau Eraill£28,580,000£24,000,000
Cyfanswm£28,580,000£24,000,000

Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn Amcangyfrifedig

Cronfeydd Refeniw Wrth Gefn - amcangyfrifir bod cronfeydd wrth gefn penodedig yn £6.1 miliwn ar ddiwedd y flwyddyn

Asesiadau Gwariant Safonol

Penderfynwyd ar Asesiad Safonol y Cyngor ar gyfer 2020/2010 gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru fel £145,116,000 (2019/2020 £137,453,000).
 
Gofyniad cyllideb yr Awdurdod am y flwyddyn yw £151,732,000 (2019/2020 £143,867,000)

Y Dreth Gynogor ar gyfer pob ardal 2020/2021

Band
/Cymuned

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Abertyleri

1,357.71

1,584.00

1,810.28

2,036.57

2,489.14

2,941.72

3,394.28

4,073.14

4,752,00

Brynmawr

1,340,17

1,563,54

1,786.89

2,010.26

2,456.98

2,903.72

3,350.43

4,020.52

4,690.61

Nantyglo & Blaenau

1,344.16

1,568.20

1,792.22

2,016.25

2,464.30

2,912.37

3,360.41

4,032.50

4,704.59

Tredegar

1,342.82

1,566.63

1,790.43

2,014.24

2,461,85

2,909.47

3,357.06

4,028.48

4,699.90

Glyn Ebwy/ Cwm/ Beaufort

1,323.21

1,543.75

1,764.28

1,984.82

2,425.89

2,866.97

3,308.03

3,969.64

4,631.25

 
Praeseptau a Thollau

Mae'r cyrff canlynol â phraeseptau ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent:

2019/2020
£
Cyfwerth â
Band D
£
  2020/2021
£
Cyfwerth â
Band D
£
5,158,425 255.53 Comisiynydd Heddlue a Throseddu 5,640,022 272.96
234,000 51.73 Cyngor Tref Abertyleri a Llanhiledd 240,041 51.75
43,000 26.30 Cyngor Tref Brynmawr 43,000 25.44
81,443 30.91 Cyngor Nant-yglo a Blaenau 84,700 31.43
138,401 30.07 Cyngor Tref Tredegar 138,401 29.42

Mae'r cyrff canlynol wedi codi'r symiau a nodwyd ar y Cyngor.

Sefydliad 2019/2020 2020/2021 % Cynnydd/Gostygiad
yn amodol ar dalgrynnu
Parc Cenedlaethol Bannau Brychcheiniog 29,200 29,200 0.00
Gorsaf Dân 3,398,900 3,398,900 0.00
Llys y Crwneriaid 89,460 89,460 0.00

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Adran y Dreth Gyngor
Dros y ffôn - (01495) 355212
Drwy'r post- Adran y Dreth Gyngor, Adeiladau Trefol, Canolfan Ddinesig, Glynebwy, Gwent, NP23 6XB

E-bost : Ctax@blaenau-gwent.gov.uk