Gwybodaeth Ategol ar Gyfer eich Bil 2019

Mae'r Cyngor wedi cytuno ar gyllideb ar gyfer 2019/20 ac mae'n bwriadu buddsoddi cyfanswm o £142 miliwn i redeg gwasanaethau i bobl Blaenau Gwent. Mae'r gyllideb y cytunwyd arni yn darparu rhywfaint o ddiogelwch i'r Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg, yn dangos buddsoddiad mewn rhai gwasanaethau amgylcheddol ac yn ychwanegu swm cymedrol at gronfeydd wrth gefn.

Ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf yn dechrau ar 1 Ebrill 2019, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent wedi gosod cynnydd y Dreth Gyngor o 4.9%. Mae hyn ymhlith yr isaf ar draws Cymru a'r isaf yn ardal Gwent Fwyaf. Mae angen ystyried cefndir sefyllfa ariannol y Cyngor yng nghyd-destun:

  • Gostyngiadau mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru, a ragwelir yn y tymor canolig.
  • Cynnydd sylweddol yn nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal.
  • Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ariannu'r Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (ond nid yw'r swm cyffredinol ar draws Cymru wedi newid ers chwe blynedd ac mae risg ariannol sylweddol i'r Cyngor ei chario).

Wrth gytuno ar y cynnydd hwn, mae gan y Cyngor ddyletswydd i sicrhau cydbwysedd cyfrifol o ran diogelu gwasanaethau a swyddi, ond mae hefyd am ddangos bod ystyriaeth wedi cael ei rhoi i ddiogelu buddiannau ehangach trigolion lleol, y gallai llawer ohonynt fod ag anawsterau ariannol yn ystod y dirwasgiad economaidd presennol. Mae'r Cyngor yn credu ei fod wedi gwneud hyn trwy gymeradwyo cynnydd o ddim ond 99c a 115c yr wythnos ar eiddo Band A a Band B, sy'n cyfrif am oddeutu 85% o'r holl eiddo yn y Fwrdeistref Sirol.

Ar gyfer y tymor canolig, mae'r Cyngor wedi mabwysiadu cynllun ariannol strategol a fydd yn ei alluogi i gynllunio ei wariant yn unol â'i gyllid. O fewn y fframwaith hwn bydd y Cyngor yn edrych ar ffyrdd eraill o gyflawni costau is tra'n lliniaru'r effaith ar wasanaethau.

Yn y tymor canolig, ni fydd y Cyngor yn gallu darparu'r holl wasanaethau y mae'n eu darparu yn uniongyrchol. Er enghraifft, gallai eraill ddarparu rhai gwasanaethau, er na ellir diystyru atal rhai gwasanaethau. Mae'r rhagamcanion cyfredol yn dangos y bydd hyn yn dod yn fwyfwy heriol o leiaf tan ddiwedd y degawd presennol.

Fodd bynnag, i gydnabod pwysigrwydd y Cyngor fel y cyflogwr lleol mwyaf, bu ymrwymiad i osgoi diswyddiadau gorfodol, a bydd hynny'n parhau, a bydd ymgynghori â staff ac undebau llafur yn parhau drwy gydol y cyfnod hwn. Mae'r Cyd-Undebau Llafur wedi canmol y Cyngor o'r blaen am yr ymgysylltiad hwn a'r modd cyfrifol y gosodwyd y Gyllideb yn hanesyddol.

Datblygwyd cynigion cyllideb 2019/2020 gan ddefnyddio dull “Un Cyngor” a gwerthuswyd grwpiau gwleidyddol ar wahanol gamau yn y broses o bennu'r gyllideb.

Bydd yn parhau i fod yn fusnes fel arfer ar gyfer llawer o'r gwasanaethau y mae'r Awdurdod yn eu darparu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gan nad yw'r grant a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys holl gostau'r Cyngor, mae'n rhaid i rai costau ddisgyn yn uniongyrchol i'r sawl sy'n talu'r Dreth Gyngor lleol a dyna pam mae angen cynyddu lefel leol y Dreth Gyngor.

Eich Bil Treth Gyngor 2019/2020

Cymhariaeth Amcangyfrif Gwariant Net ar gyfer 2018/2019 a 2019/2020

Gwariant Cyfalaf

Yn 2019/2020 mae'r Cyngor yn amcangyfrif y bydd cyfanswm y Gwariant Cyfalaf yn £28,580,000.

Bydd hyn yn cynnwys:

2018/20192019/2020
Gwasaneathau Eraill£12,580£28,580
Cyfanswm£12,580£28,580

Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn Amcangyfrifedig

Cronfeydd Refeniw Wrth Gefn - amcangyfrifir bod cronfeydd wrth gefn penodedig yn £4,900,000 miliwn ar ddiwedd y flwyddyn.
 

Asesiadau Gwariant Safonol

Penderfynwyd ar Asesiad Safonol y Cyngor ar gyfer 2019/2020 gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru fel £137,453,000 (2018/2019 £134,628,000).
 
Gofyniad cyllideb yr Awdurdod am y flwyddyn yw £143,867,000 2019/2020.
  

Y Dreth Gyngor ar gyfer pob ardal 2019/2020
  

Band
/Cymuned

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Abertyleri

1,303.24

1,520.45

1,737.65

1,954.86

2,389.27

2,823.69

3,258.10

3,909.72

4,561.34

Brynmawr

1,286.28

1,500.68

1,715.05

1,929.43

2,358.18

2,786.96

3,215.71

3,858.86

4,502.01

Nant-y-glo & Blaenau

1,289.36

1,504.26

1,719.15

1,934.04

2,363.82

2,793.62

3,223.40

3,868.08

4,512.76

Tredegar

1,288.80

1,503.61

1,718.40

1,933.20

2,362.79

2,792.40

3,222.00

3,866.40

4,510.80

Glynebwy / Cwm/ Beaufort

1,268.75

1,480.22

1,691.67

1,903.13

2,326.04

2,748.97

3,171.88

3,806.26

4,440.64

Praeseptau a Thollau

Mae'r cyrff canlynol â phraeseptau ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent:

2018/2019
£
Cyfwerth â
Band D
£
  2019/2020
£
Cyfwerth â
Band D
£
4,819,779 238.84 Comisiynydd Heddlu a Throseddu 5,158,425 255.53
112,916 24.98 Cyngor Tref Abertyleri a Llanhiledd 234,000 51.73
43,000 26.22 Cyngor Tref Brynmawr 43,000 26.30
78,250 29.60 Cyngor Nant-y-glo a Blaenau 81,443 30.91
138,401 30.20 Cyngor Tref Tredegar 138,401 30.07

Mae'r cyrff canlynol wedi codi'r symiau a nodwyd ar y Cyngor.

Sefydliad 2018/2019 2019/2020 % Cynnydd/Gostygiad
yn amodol ar dalgrynnu
Parc Cenedlaethol Bannau Brychcheiniog 27,682 29,200 5.48
Gorsaf Dân 3,250,883 3,398,900 4.55
Llys y Crwneriaid 89,106 89,460 .40

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Adran y Dreth Gyngor
Dros y ffôn - (01495) 355212
Drwy'r post- Adran y Dreth Gyngor, Adeiladau Trefol, Canolfan Ddinesig, Glynebwy, Gwent, NP23 6XB

E-bost : Ctax@blaenau-gwent.gov.uk