Gwybodaeth Ategol ar Gyfer eich Bil 2018

Ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf sy'n cychwyn ar 1af Ebrill 2018, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent wedi gosod cynnydd o 4.2% yn y Dreth Gyngor. Mae hyn yn is na'r cynnydd cyfartalog yn y Dreth Gyngor ledled Cymru a'r isaf yn ardal Gwent Fwyaf. Mae angen ystyried y cefndir i sefyllfa ariannol y Cyngor yng nghyd-destun: -

  • Gostyngiadau mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru, a ragwelir i'r tymor canolig
  • Cynnydd sylweddol yn nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal.
  • Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ariannu'r Cynllun Lleihau y Dreth Gyngor (ond nid yw'r swm cyffredinol ar draws Cymru wedi newid ers pum mlynedd ac mae dal risg ariannol sylweddol i'r Cyngor ei chario).

Wrth gytuno ar y cynnydd hwn, mae gan y Cyngor ddyletswydd i sicrhau cydbwysedd cyfrifol o ran diogelu gwasanaethau a swyddi ond hefyd am ddangos bod ystyriaeth wedi cael ei roi i ddiogelu buddiannau ehangach trigolion lleol, ac mae llawer ohonynt yn dioddef anawsterau ariannol yn ystod y cyfnod o ddirwasgiad economaidd presennol. Mae'r Cyngor o'r farn ei fod wedi gwneud hyn trwy gymeradwyo cynnydd o ddim ond 81c a 95c yr wythnos ar eiddo Band A a Band B yn eu tro, sy'n cyfrif am oddeutu 85% o'r holl eiddo yn y Fwrdeistref Sirol.

Yn y tymor canolig, mae'r Cyngor wedi mabwysiadu cynllun ariannol strategol a fydd yn ei alluogi i gynllunio ei wariant yn unol â'i gyllid. O fewn y fframwaith hwn bydd y Cyngor yn edrych ar ffyrdd pellach o gyflawni gostyngiadau yn y gyllideb tra'n lliniaru'r effaith ar wasanaethau.
Yn y tymor canolig, ni fydd y Cyngor yn uniongyrchol yn gallu darparu'r holl wasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd. Er enghraifft, gallai rhai gwasanaethau gael eu darparu gan eraill, er na ellir diystyru atal rhai gwasanaethau. Mae'r rhagamcaniadau cyfredol yn nodi y bydd hyn yn dod yn fwyfwy heriol o leiaf tan ddiwedd y degawd presennol.

Fodd bynnag, wrth gydnabod pwysigrwydd y Cyngor fel y cyflogwr lleol mwyaf, bu, a bydd yn parhau i fod, ymrwymiad i osgoi diswyddiadau gorfodol lle bynnag y bo hynny'n bosibl, a bydd ymgynghori â staff ac undebau llafur yn parhau trwy gydol y cyfnod hwn. Mae'r Undebau Llafur wedi cymeradwyo'r Cyngor yn flaenorol am yr ymgysylltiad hwn a'r modd cyfrifol y mae'r Gyllideb wedi'i gosod yn hanesyddol.

Datblygwyd cynigion cyllidebol ar gyfer 2018/2019 a 2019/2020 gan ddefnyddio ymagwedd "Un Cyngor" ac arfarnwyd grwpiau gwleidyddol ar wahanol gamau o'r broses gosod cyllideb. Adfywhawyd yr ymgynghoriad gyda'r cyhoedd drwy’r rhaglen ymgysylltiad cymunedol “Her Cyllideb Blaenau Gwent ".

Bydd yn parhau i fod yn fusnes fel arfer i lawer o'r gwasanaethau y mae'r Awdurdod yn eu darparu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gan nad yw'r grant a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru yn cwmpasu holl gostau'r Cyngor, mae'n rhaid i rai costau syrthio'n uniongyrchol ar dalwr y Dreth Gyngor lleol a dyna pam mae angen cynnydd yn lefel leol y Dreth Gyngor.

Bydd y Cyngor yn parhau i fonitro cyllidebau'n agos trwy gydol 2018/2019 a bydd yn cynnal cyfres o adolygiadau ac ymgynghoriadau i lywio cynigion cyllideb y blynyddoedd i ddod.
Mae'r Cyngor wedi cytuno ar gyllideb sy'n darparu rhywfaint o amddiffyniad i ysgolion a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn dangos buddsoddiad mewn rhai gwasanaethau amgylcheddol ac nid oes angen cyllid arno o'r cronfeydd wrth gefn.

Gwybodaeth Atodol

Mae’r Bwrdeistref Sirol Wedi cymeradwyo cyllideb net o £142,046,000  ar gyfer 2018/2019, yn unol a gwariant awgrymedig y llywodraeth.  Dangosir yr amrediad  eang o wasanaeth a gefnogir gan y gwariant hwn yn y graff:-

Cymhariaeth o 2017/2018 and 2018/2019 Gwariant Amcangyfrif


Gwariant Cyfalaf

Mae'r Cyngor yn amcangyfrif y bydd cyfanswm Gwariant Cyfalaf yn 2017/18 yn £12,580,000
 

2017/20182018/2019
Gwasaneathau Eraill£17,750,000£12,580,000
Cyfanswm£17,750,000£12,580,000

 

 

Amcangyfrif Cronfeydd Ariannol wrth Gefn

Cronfeydd refeniw wrth gefn - amcangyfrifir fod cronfeydd cyffredinol wrth gefn neilltuol yn £5,800,000  miliwn ar ddiwedd y flwyddyn.

Asesiad Gwariant Safonol

Cafodd Asesiad Safonol y Cyngor ar gyfer 2018/2019 ei benderfynu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru fel £134,628,000 (2017/2018 £133,102,000)

Treth Gyngor ar gyfer pob ardal 2018/2019

Band
/Cymuned

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Abertyleri

1,222.97

1,426.80

1,630.62

1,834.46

2,242.12

2,649.77

3,057.43

3,668.92

4,208.41

Brynmawr

1,223.80

1,427.76

1,631.73

1,835.70

2,243.64

2,651.56

3,059.50

3,671.40

4,283.30

Nantyglo a Blaenau

1,226.05

1,430.39

1,634.73

1,839.08

2,247.77

2,656.45

3,065.13

3,678.16

4,291.19

Tredegar

1,226.45

1,430.86

1,635.26

1,839.68

2,248.50

2,657.31

3,066.13

3,679.36

4,292.59

Glynebwy / Cwm/ Beaufort

1,206.32

1,407.37

1,608.42

1,809.48

2,211.59

2,613.69

3,015.80

3,618.96

4,222.12

Praeseptau ac Ardollau

Mae'r cyrff dilynol wedi cyflwyno praesept ar CBS Blaenau Gwent:

2017/2018
£
Cyfwerth Band D

£
  2018/2019
£
Cywerth Band D

£
4,607,439 228.84 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 4,819,779 238.84
99,155 21.85 Cyngor Tref Abertyleri a LLanhiledd 112,916 24.98
43,000 26.23 Cyngor Tref Brynmawr 43,000 26.22
78,250 29.65 Cyngor Tref Nantyglo a Blaenau 78,250 29.60
138,401 30.45 Cyngor Tref Tredegar 138,401 30.20

Mae'r cyrff dilynol wedi codi ardoll o'r symiau a nodir ar yr Awdurdod.

Sefydliad 2017/2018 2018/2019 % Cynnydd/Gostygiad
Parc Cenedlaethol Bannau Brychcheiniog 29,206 27,682 -5.22
Gwasanaeth Tan 3,221,030 3,250,883 0.93
Llys Crwner 66,630 89,106 33.73

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Adran y Treth Gyngor
Ffôn - (01495) 355212
Ffacs - (01495) 356132

Post - Adran y Treth Gyngor, Adeiladau’r Cyngor, Canolfan Ddinesig, Glynebwy, Gwent NP23 6XB

E-bost : CTax@blaenau-gwent.gov.uk