Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2020

Ynghylch yr etholiadau

Crëwyd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr gan Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, gyda’r Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf yn cael eu cynnal ar 15 Tachwedd 2012.

Cafwyd etholiadau hefyd ym Mai 2016 a bydd yr Etholiadau CHTh nesaf ar 7 Mai 2020. Bydd yr Etholiadau CHTh yn cael eu cynnal mewn 40 o ardaloedd heddlu yng Nghymru a Lloegr (ar wahân i’r rhai yn Llundain a Manceinion). Mae gan bob ardal un Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer ei hardal heddlu.

Mae pedair ardal heddlu yng Nghymru, gyda phob un yn ethol Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Dyma’r pedair ardal heddlu yng Nghymru:

 • Dyfed Powys
 • Gwent
 • Gogledd Cymru
 • De Cymru

Mae 5 ardal bleidleisio yn rhan o Ardal Heddlu Gwent:

 • Blaenau Gwent
 • Caerphilly
 • Monmouth
 • Torfaen
 • Newport

Mae Swyddog Canlyniadau wedi ei benodi ar gyfer pob un o’r ardaloedd pleidleisio uchod.

Michelle Morris  yw Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu Gwent ar gyfer Etholiadau CHTh Mai 2020, a hi sy’n gyfrifol am y ffordd y caiff yr etholiad CHTh ei gynnal, gan gynnwys:

 • cydgysylltu gyda Swyddogion Canlyniadau Lleol yn ardal heddlu De Cymru
 • cyhoeddi Hysbysiad ynghylch yr Etholiad
 • y weithdrefn enwebu
 • hybu cyfranogiad 
 • sicrhau bod cynnwys areithiau etholiadol a gweithdrefnau cyflwyno’r anerchiadau hyn yn
 • cydymffurfio â’r gofynion
 • coladu cyfansymiau lleol a chyfrifo’r canlyniad
 • datganiad y canlyniad


Mae’r Swyddog Canlyniadau Lleol yn gyfrifol yn ei ardal bleidleisio am:

 • sicrhau bod yr etholiad yn cael ei weinyddu’n effeithiol
 • darpariaethau’r gorsafoedd pleidleisio
 • argraffu papurau pleidleisio
 • y ffordd y mae’r etholiad yn cael ei gynnal
 • penodi staff gorsafoedd pleidleisio
 • rheoli’r broses bleidleisio drwy’r post
 • y dilysu a’r cyfrif yn eu hardal bleidleisio
 • trosglwyddo’r cyfansymiau lleol i Swyddog Canlyniadau’r Ardal Heddlu

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl y Comisiwn Heddlu a Throseddu gweler https://www.gwent.pcc.police.uk/cy/hafan/

Rôl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am y canlynol:

 • Dal yr Heddlu i gyfrif
 • Penodi Prif Gwnstabliaid a’u diswyddo (os oes angen)
 • Gosod cyllidebau’r heddlu
 • Gosod y swm mae pobl yn ei dalu fel rhan o Dreth y Cyngor ar gyfer heddlua
 • Gosod blaenoriaethau heddlua’r ardal leol
 • Goruchwylio sut eir i’r afael â throsedd yn yr ardal a gosod amcanion i sicrhau bod yr heddlu yn darparu gwasanaeth da
 • Cwrdd ac ymgynghori â’r cyhoedd yn rheolaidd, i wrando ar eu barn ynghylch heddlua
 • Creu cynllun heddlu a throseddu sy’n nodi’r blaenoriaethau heddlua lleol
 • Penderfynu sut caiff y gyllideb ei gwario

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Cyswllt

Gwasanaethau Etholiadol
Rhif Ffôn: 01495 355086/88
Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol y Gwaith Dur, Glynebwy NP23 6DN
Cyfeiriad E-bost:   electoralservices@blaenau-gwent.gov.uk