Yn Cyflwyno Ap COVID-19 Y Gig

Sut bydd yr ap yn helpu'r frwydr yn erbyn y pandemig

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan o'n rhaglen raddfa fawr profi ac olrhain cysylltiadau'r coronafeirws (COVID-19) o'r enw'r gwasanaeth Profi ac Olrhain y GIG yn Lloegr a gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu y GIG yng Nghymru. Caiff yr ap ei ddefnyddio, ochr yn ochr ag olrhain cysylltiadau traddodiadol, i ddweud wrth ddefnyddwyr os byddant.

yn dod i gysylltiad â rhywun sydd wedyn yn profi'n bositif am y coronafeirws.

Mae'r ap yn ei gwneud hi'n bosib i bobl adrodd am symptomau, archebu prawf coronafeirws, cofrestru mewn lleoliadau drwy sganio côd QR ac mae'n helpu'r GIG i olrhain unigolion a allai fod wedi cael y coronafeirws.

Bydd yr ap yn helpu'r GIG i ddeall a yw'r feirws yn lledaenu mewn ardal benodol, ac felly bydd modd i awdurdodau lleol ymateb yn gyflym i'w atal rhag lledaenu ymhellach ac achub bywydau.

Mae'r ap yn gwneud hyn wrth sicrhau bod y defnyddiwr yn aros yn ddienw. Fydd neb, gan gynnwys y llywodraeth, yn gwybod pwy yw defnyddiwr penodol na ble mae e.

AP COVID-19 Y GIG

Pwysigrwydd yr ap

Bydd pob unigolyn sy'n lawrlwytho'r ap yn helpu yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws (COVID-19).

Bydd yr ap yn helpu'r GIG i ddeall ble a pha mor gyflym mae'r feirws yn lledaenu, er mwyn i'r GIG ymateb yn gyflym ac yn effeithiol. Mae'r ap yn helpu'r GIG i olrhain y feirws, nid unigolion.

Data'r ap

Ni fydd yr ap yn olrhain eich lleoliad. Instead your postcode district helps the app work out where the virus is spreading.


Yn hytrach, mae ardal eich côd post yn helpu'r ap i ganfod ble mae'r feirws yn lledaenu. Pan fyddwch yn lawrlwytho'r ap, gofynnir i chi nodi ardal côd post.

Buddion ap olrhain cysylltiadau

Mae'r ap yn helpu i olrhain defnyddwyr yr ap sydd wedi treulio amser yn agos at ddefnyddwyr eraill yr ap, nad ydynt efallai yn eu hadnabod yn bersonol, ac sydd wedyn yn profi'n bositif am y coronafeirws.

Mae'r nodwedd “Cofrestru” yn cefnogi'r swyddogaeth hon drwy ddweud wrth ddefnyddwyr sydd wedi bod yn yr un lleoliad ar yr un amser heb ddefnyddio enwau.
Mae ap olrhain cysylltiadau yn lleihau'r amser mae'n cymryd i hysbysu'r rhai hynny rydych chi wedi bod mewn cysylltiad agos â nhw.

SUT MAE'R AP YN EICH CYNORTHWYO CHI

Mae gan yr ap nodweddion allweddol a fydd yn cynnig y rhyddid mwyaf a'r risg leiaf i chi

Os ydych chi'n dewis lawrlwytho'r ap, mae chwech nodwedd allweddol a fydd yn eich helpu chi a'ch cymuned.  Byddant yn helpu i leihau'r risg bersonol i chi a'r risg i'r cyhoedd hefyd.

  • Olrhain – Er mwyn olrhain cysylltiadau, mae'r ap yn canfod ac yn cofnodi defnyddwyr eraill yr ap sydd gerllaw drwy ddefnyddio rhifau adnabod unigryw ac ar hap. Os bydd unrhyw un o'r defnyddwyr hynny yn profi'n bositif am y coronafeirws (COVID-19) yn ddiweddarach, byddwch yn derbyn hysbysiad o amlygiad ynghyd â chyngor ar beth i'w wneud.  Os ydych chi dan 18 oed, cynghorir i chi ddangos yr hysbysiad hwn i oedolion rydych chi'n ymddiried ynddo.
  • Rhybudd – Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer yr ap am y tro cyntaf, gofynnir i chi am hanner cyntaf eich côd post. Gallwch wirio'r ap bob dydd i weld a yw'r ardal lle rydych chi'n byw wedi dod yn ardal risg uchel ar gyfer y coronafeirws. Os yw hi, byddwch yn derbyn hysbysiad i roi gwybod i chi. Bydd hyn yn eich helpu i wneud penderfyniadau bob dydd i'ch diogelu chi a'r bobl rydych chi'n eu caru.
  • Cofrestru – Mae'r ap yn eich galluogi i gofnodi pan fyddwch chi'n ymweld â lleoliad drwy “gofrestru” wrth gyrraedd, gan ddefnyddio côd QR y lleoliad.  Mae'r ap yn cofnodi'r amser rydych chi'n ei dreulio yn y lleoliad heb gofnodi unrhyw wybodaeth bersonol. Byddwch yn derbyn rhybudd os ydych chi wedi ymweld â lleoliad yn ddiweddar lle gallech chi fod wedi dod i gysylltiad â'r coronafeirws.
  • Symptomau – Os ydych chi'n teimlo'n sâl, dylech chi ddefnyddio'r ap i wirio a allai eich symptomau fod yn gysylltiedig â'r coronafeirws (COVID-19). Bydd yr ap yn rhoi rhestr i chi o symptomau posib a gallwch ddewis y rhai sy'n berthnasol Bydd yn dweud wrthych chi os yw eich symptomau'n awgrymu y gallai fod gennych y coronafeirws.
  • Prawf – Os oes gennych chi symptomau'r coronafeirws, bydd yr ap yn mynd â chi i wefan lle gallwch archebu prawf i weld a oes gennych chi'r coronafeirws ai peidio.
  • Ynysu – Os ydych chi wedi derbyn cyngor gan yr ap i hunanynysu, mae'r ap yn cynnig amserydd ôl-gyfrif er mwyn bod cofnod gennych chi am ba mor hir y bydd angen i chi hunanynysu. Pan fyddwch chi'n dod i ddiwedd eich cyfnod o hunanynysu, bydd yr ap yn anfon hysbysiad atgoffa gyda dolen i'r cyngor diweddaraf.  ar eich cyfer. Os ydych chi dan 18 oed, cynghorir i chi ddangos y neges hon i oedolion rydych chi'n ymddiried ynddo.

SUT MAE'R AP YN GWEITHIO

Gweithio mewn partneriaeth â Google ac Apple i greu ap sy'n helpu yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws

Technoleg yr ap

Mae ap COVID-19 y GIG yn defnyddio nodwedd bresennol “Cofnogi Amlygiad” eich ffôn clyfar i ganfod a ydych chi wedi treulio amser yn agos at ddefnyddwyr ap eraill sydd wedi profi'n bositif ar gyfer y coronafeirws (COVID-19).

Er mwyn i hyn weithio, mae angen i'ch Bluetooth fod wedi'i droi ymlaen: ni fydd hyn yn draenio eich batri gan fod yr ap yn defnyddio “Ynni Isel Bluetooth”.

Hysbysu eraill

Gall defnyddiwr yr ap sy'n profi'n bositif am y coronafeirws ddewis a yw am ddweud wrth ddefnyddwyr eraill. Bydd rhif adnabod unigryw ar hap yn cael ei ddefnyddio i ddweud wrth ddefnyddwyr eraill a fu mewn cysylltiad agos â'r unigolyn hwnnw. Mae hyn yn sicrhau y caiff hunaniaeth a phreifatrwydd y defnyddiwr sy'n bositif eu diog

Safwn gyda'n gilydd

Bydd pob cysylltiad ychwanegol y bydd yr ap yn ei olrhain yn gwella ein gwasanaeth olrhain cysylltiadau presennol, gan helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu.

BETH DYLWN I EI WNEUD OS OES GEN I SYMPTOMAU?

Gallwch defnyddio'r ap hwn i wirio a yw eich symptomau'n golygu y dylech chi gael prawf.

Os ydych chi'n teimlo'n sâl, dylech chi ddefnyddio'r ap i wirio a allai eich symptomau fod yn gysylltiedig â'r coronafeirws (COVID-19).

Sut ydw i'n nodi fy symptomau yn yr ap?

Gallwch nodi eich symptomau yn yr ap drwy dapio'r botwm “Adrodd am Symptomau”. Bydd yr ap yn rhoi rhestr i chi o symptomau posib a gallwch ddewis y rhai sy'n berthnasol i chi.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi nodi fy symptomau?

Pan fyddwch wedi ateb y cwestiynau, gallwch eu gwirio cyn i chi gyflwyno'r wybodaeth hon i'r ap.

Bydd yr ap yn rhoi gwybod i chi a yw'n bosib mai'r coronafeirws sy'n achosi eich symptomau a bydd yn cynnig dolen i wefan lle mae modd i chi archebu prawf am ddim.  Os ydych chi dan 18 oed, cynghorir i chi ddangos y neges hon i oedolion rydych chi'n ymddiried ynddo.

CANLYNIAD PRAWF POSITIF

Mynediad hwylus at ganlyniadau eich prawf a chyngor ar beth i'w wneud nesaf

Beth sy'n digwydd os byddaf yn derbyn canlyniad prawf sy'n bositif?

Os ydych chi'n profi'n bositif am y coronafeirws (COVID-19), bydd yr ap yn dweud wrthych chi i hunanynysu. Os ydych chi dan 18 oed, cynghorir i chi ddangos yr hysbysiad i oedolion rydych chi'n ymddiried ynddo. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n aros gartref yn ystod y cyfnod hwn. Bydd yr ap yn eich helpu i wybod ble yn eich cyfnod ynysu yr ydych chi gydag amserydd ôl-gyfrifo sy'n dangos am faint o amser mae angen i chi barhau i hunanynysu. Bydd yr ap hefyd yn darparu dolenni i gyngor gan y GIG ar y coronafeirws a'r hyn i'w wneud os byddwch chi'n teimlo'n sâl.

Beth mae fy nghanlyniad prawf positif yn ei olygu i aelodau eraill o'r cyhoedd?

Gall defnyddiwr yr ap sy'n profi'n bositif am y coronafeirws ddewis a yw am ddweud wrth ddefnyddwyr eraill.

Os ydych chi'n penderfynu anfon rhybuddion, bydd meddygon a gwyddonwyr y GIG yn defnyddio algorithm i amcangyfrif pa mor agos mae angen i chi fod at rywun â'r feirws i fod mewn perygl o'i ddal.

Bydd rhif adnabod unigryw ar hap yn cael ei ddefnyddio i roi gwybod i ddefnyddwyr eraill yr ap yn ddienw y buoch chi mewn cysylltiad agos â nhw yn ystod y diwrnodau cyn i chi ddatblygu symptomau. Ni chaiff manylion personol amdanoch chi eu datgelu gyda'r rhybudd hwn a chaiff eich preifatrwydd a'ch hunaniaeth eu diogelu bob amser.

Bydd y GIG yn rhoi cyngor swyddogol i ddefnyddwyr yr ap sy'n derbyn y rhybudd hwn ar beth i'w wneud nesaf. Efallai y bydd Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn cysylltu â chi ac yn gofyn i chi gwblhau ffurflen am bwy rydych chi wedi bod mewn cysylltiad â nhw'n ddiweddar.

EICH PREIFATRWYDD A'CH DATA PERSONOL

Sut caiff preifatrwydd a data eu diogelu, Datblygwyd yr ap gan ystyried eich preifatrwydd a'ch diogelwch chi.

Diogelu eich preifatrwydd a'ch hunaniaeth

Bydd y GIG yn anfon data at eich ffôn yn ddiogel. Er enghraifft, efallai y bydd y data hyn yn wybodaeth am newid yn lefel y risg yn eich ardal côd post. Defnyddir y data hyn i roi gwybod i chi os byddwch chi mewn perygl o ddal y coronafeirws (COVID-19) o ddefnyddwyr eraill yr ap sydd wedi bod yn agos atoch chi.

Mae'r ap yn defnyddio rhifau adnabod unigryw ar hap i ganfod defnyddwyr eraill ap Profi ac Olrhain y GIG er mwyn anfon rhybuddion. Bydd defnyddio'r rhifau adnabod ar hap hyn yn golygu bod eich cysylltiad â defnyddwyr eraill yr ap yn aros yn breifat.
Caiff yr holl gofnodion, megis dyddiad, amser a pha mor agos ydych chi at ddefnyddwyr eraill, eu cadw ar eich ffôn chi'n unig. Gallwch chi hefyd ddileu'r ap a'r holl ddata mae'n ei gadw pryd bynnag y mynnoch.

Mae eich data yn gwbl ddiogel

Ni fydd yr ap yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi nac yn olrhain eich lleoliad. Nid oes modd defnyddio'r app:

  • i'ch adnabod chi
  • i'ch olrhain chi
  • i wirio a ydych chi'n hunanynysu
  • gan sefydliadau gorfodi'r gyfraith

Mae arbenigwyr o'r Llywodraeth, Apple, Google a byd diwydiant wedi helpu i ddylunio, profi a gwella'r ap. Mae'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol hefyd yn gwirio bod yr ap yn ddiogel i'w ddefnyddio.

Ydy'r ap yn gallu gweld fy nghysylltiadau ffôn?

Nac ydy. Nid oes gan yr ap fynediad at eich cysylltiadau ffôn nac unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch sydd ar eich ffôn. Mae hyn yn cynnwys eich enw, eich cysylltiadau, cyfeiriadau e-bost neu rifau ffôn, neu fanylion penodol eich ffôn. Mae eich preifatrwydd a'ch hunaniaeth yn ddiogel.  Ceir rhagor o wybodaeth am ddata a phreifatrwydd yn  www.covid19.nhs.uk.

A ddata sy'n cael ei gofnodi gyda'r nodwedd "Cofrestru"?

Pan fyddwch yn cofrestru mewn lleoliad, caiff data eu cadw ar eich ffôn. Mae hyn yn cynnwys yr amser a'r dyddiad cofrestroch chi yn y lleoliad a dynodwr y lleoliad.

Bydd yr ap yn dileu'r rhestr o leoliadau lle cofrestroch chi yn awtomatig bob 21 niwrnod, ond gallwch chi ddileu'r rhestr hon pryd bynnag y mynnoch.

Os yw pobl eraill a oedd yn yr un lleoliad ar yr un pryd â chi yn profi'n bositif am y coronafeirws yn hwyrach, efallai y byddwch chi'n derbyn hysbysiad i roi gwybod i chi.

Canllawiau

Posteri