Tîm Gorfodi Tai’r Sector Preifat

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gyfrifol am orfodaeth safonau tai o fewn sector preifat o fewn Blaenau Gwent.

Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys:

  • Datrys problemau mewn tai rhent preifat a chynnal asesiadau dan System Raddio Iechyd a Diogelwch Tai i sicrhau fod unrhyw anheddau yn amgylchedd diogel ac iach ar gyfer unrhyw ddarpar breswylydd neu ymwelydd.
  • Rhoi cyngor i landlordiaid a thenantiaid sector preifat.
  • Delio gyda niwsans cyhoeddus a statudol megis safle brwnt, safle gwenwynig, lleithder o adeiladau cyfagos, mwg drwy wal gydrannol.
  • Delio gydag adeiladau gwag.
  • Delio gydag erlid landlordiaid neu ddadfeddiannu anghyfreithlon.
  • Delio gyda thai amlfeddiannaeth (HMO) a thrwyddedu HMO.
  • Archwiliadau mewnfudo. Yn aml bydd person sy'n dymuno dod ag aelod o'r teulu i'r Deyrnas Unedig nad yw'n breswyl yn y Deyrnas Unedig angen tystiolaeth fod y breswylfa arfaethedig yn addas.

Gwybodaeth i denantiaid

Taflen gyngor Cyddwysiad a Llwydni

Cais Arolwg Mewnfudo

Gwybodaeth i landlordiaid

Canllaw landlordiaid HHSRS

Taflen cyfrifoldeb am leithder a thwf llwydni

Rheoliadau Effeithiolrwydd Ynni (Eiddo Rhent Preifat) (Lloegr a Chymru) 2015

Nod Rheoliadau Effeithlonrwydd Ynni (Eiddo Rhent Preifat) (Lloegr a Chymru) 2015 yw mynd i'r afael â'r cartrefi lleiaf effeithiol o ran ynni yn Lloegr a Chymru - y rhai sydd â graddiad F neu G ar eu Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC).

Mae lefel ofynnol effeithiolrwydd ynni yn golygu, gyda rhai gofynion ac eithriadau:

  • a) o 1 Ebrill 2018, ni all landlordiaid eiddo domestig perthnasol ar rent preifat ddyfarnu tenantiaeth i denantiaid newydd neu bresennol os oes gan eu heiddo raddiad EPC band F neu G.
  • b) o 1 Ebrill 2020 ymlaen, rhaid i landlordiaid beidio parhau i osod eiddo domestig perthnasol sydd eisoes wedi ei osod os oes gan yr eiddo hwnnw raddiad EPC band F neu G.

Rhoddir manylion y graddiad Effeithlonrwydd Ynni yn y Dystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) ac mae copi o'r dystysgrif ar gael yn www.epcregister.com.

BETH SYDD ANGEN I MI WNEUD?
Os oes gan eich eiddo raddiad E neu uwch, nid oes angen unrhyw weithredu dan y ddeddfwriaeth yma.
Os nad oes gan eich eiddo EPC, mae angen i chi gael tystysgrif yn ddiymdroi.
Os oes gan eich eiddo raddiad Effeithlonrwydd Ynni F neu G, mae'r ddeddfwriaeth yma'n berthnasol ac mae'n RHAID i chi weithredu.

I'ch helpu i gyflawni gofynion y ddeddfwriaeth, mae CBS Blaenau Gwent yn croesawu cyflwyno Cymhwyster Hyblyg ac yn bwriadu ei ddefnyddio at ddiben gostwng tlodi tanwydd drwy weithio gyda chyflenwyr ynni sydd â rhwymedigaeth dan ECO. Mae cyllid ar gael i berchen-feddianwyr preifat a thenantiaid rhent preifat. Mae hynny'n golygu, gyda chydweithrediad eich tenant, y gallech ddefnyddio'r cynllun i gyflawni gofynion y rheoliadau a gwella effeithlonrwydd ynni eich eiddo.  

EITHRIADAU: Mae nifer o eithriadau ar gael dan y ddeddfwriaeth os na fedrwch wella'r eiddo am reswm dilys. Rhoddir manylion yr eithriadau hyn yn y dogfennau canllaw: https://www.gov.uk/government/publications/the-private-rented-property-minimum-standard-landlord-guidance-documents

Fodd bynnag mae'n rhaid i bob eithriad fod yn seiliedig ar dystiolaeth ac wedi cofrestru gyda Chofrestr Genedlaethol Eithriad Sector Rhent Preifat yn PRSregisteraccess@beis.gov.uk. Dalier sylw: Nid yw'r eithriad yn trosglwyddo o berchennog i berchennog felly mae'n rhaid i berchennog newydd ail-gofrestru ar gyfer yr eithriad.

GORFODAETH:  Mae cosbau ariannol am dorri'r ddeddfwriaeth a allai arwain at weini hysbysiad cosb sefydlog gydag uchafswm dirwy o £4,000 ar gyfer rhentu eiddo graddiad F neu G heb gofrestru eithriad, hyd at £1,000 am roi wybodaeth gamarweiniol i'r gofrestr eithriad a £2,000 am fethu cydymffurfio gyda Hysbysiad Cydymffurfiaeth a gyflwynir dan y rheoliadau.

Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd Etc.) (Cymru) 2019

Mae deddf newydd gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu at wneud pethau’n symlach ac yn decach i denantiaid yn dod i rym dydd Sul 1 Medi.

Mae’r ddeddf yn golygu ei bod bellach yn drosedd i godi unrhyw daliad ar denant nad yw’n ‘daliad a ganiateir’ gan ddeddfwriaeth. Golyga hyn na ellir codi tâl ar denantiaid am bethau fel mynd â darpar denantiaid i weld eiddo, derbyn rhestr o gynnwys a chyflwr eitemau yn yr eiddo, llofnodi contract neu adnewyddu tenantiaeth. Amcangyfrifir y bydd y ddeddf yn arwain at arbediad o bron i £200 ar gyfartaledd i denantiaid am bob tenantiaeth. Dim ond ar gyfer tenantiaethau byrddaliadol sicr y bydd y newidiadau yn gymwys.

O hyn ymlaen dim ond taliadau ar gyfer rhent, blaendal sicrwydd, blaendal cadw, diffygdaliadau (pan fydd tenant wedi torri cytundeb tenantiaeth) a thaliadau ar gyfer cyfleustodau, y dreth gyngor, trwydded deledu neu wasanaethau cyfathrebu y gall asiantiaid gosod neu landlordiaid eu codi.

Mae’r ddeddf yn gosod terfyn ar flaendaliadau cadw i gadw eiddo cyn llofnodi contract rhentu i’r hyn sy’n gyfatebol i wythnos o rent ac mae hefyd yn creu darpariaethau i sicrhau bod y blaendal yn cael ei ad-dalu’n brydlon. Mae hefyd yn rhoi i Lywodraeth Cymru y pŵer i gyfyngu ar lefel y blaendaliadau sicrwydd os bydd angen yn y dyfodol.

Er mwyn sicrhau bod y newidiadau yn cael eu cyflwyno, mae trefn orfodi glir, syml a chadarn hefyd yn cael ei sefydlu i ddelio ag unrhyw achosion o dorri cytundeb. Gall hysbysiadau cosb benodedig o £1,000 gael eu cyflwyno i unrhyw un sy’n gofyn am daliad gwaharddedig. Os na chaiff y gosb ariannol ei thalu, gellir erlyn troseddau honedig. Yn achos troseddau difrifol, gall awdurdod gorfodi benderfynu mynd ati’n uniongyrchol i erlyn.

Bydd dirwy nad yw’n amodol ar derfyn statudol yn cael ei gosod ar gyfer y rhan fwyaf o droseddau. Bydd Rhentu Doeth Cymru yn cael gwybod am unrhyw erlyniad a gall hynny fod yn rhan o’r ystyriaethau i’w trafod wrth benderfynu ar addaster i ddal trwydded - a heb drwydded ni all asiant na landlord osod na rheoli eiddo yng Nghymru.

Am ragor o wybodeth cliciwch yma : https://llyw.cymru/ffioedd-gosod-i-denantiaid-canllaw-manwl

Cofrestru a Thrwyddedu

Mae bellach yn ofyniad cyfreithiol bod landlordiaid yn cofrestru neu gael trwydded. Cyflwynwyd deddf newydd yng Nghymru sy'n weithredol i bob landlord ac asiant eiddo preswyl preifat. Bydd y gyfraith hon yn effeithio arnoch chi os ydych yn berchen, yn rhentu, yn rheoli a/neu'n byw mewn annedd ar rent.

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais ewch i www.rentsmart.gov.wales neu ffonio 03000 133344.

Rhoi Adroddiad am Gŵyn

I roi adroddiad am gŵyn anfonwch e-bost at environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk neu ffonio 01495 357813