Tîm Gorfodi Tai’r Sector Preifat

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gyfrifol am orfodaeth safonau tai o fewn sector preifat o fewn Blaenau Gwent.

Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys:

  • Datrys problemau mewn tai rhent preifat a chynnal asesiadau dan System Raddio Iechyd a Diogelwch Tai i sicrhau fod unrhyw anheddau yn amgylchedd diogel ac iach ar gyfer unrhyw ddarpar breswylydd neu ymwelydd.
  • Rhoi cyngor i landlordiaid a thenantiaid sector preifat.
  • Delio gyda niwsans cyhoeddus a statudol megis safle brwnt, safle gwenwynig, lleithder o adeiladau cyfagos, mwg drwy wal gydrannol.
  • Delio gydag adeiladau gwag.
  • Delio gydag erlid landlordiaid neu ddadfeddiannu anghyfreithlon.
  • Delio gyda thai amlfeddiannaeth (HMO) a thrwyddedu HMO.
  • Archwiliadau mewnfudo. Yn aml bydd person sy'n dymuno dod ag aelod o'r teulu i'r Deyrnas Unedig nad yw'n breswyl yn y Deyrnas Unedig angen tystiolaeth fod y breswylfa arfaethedig yn addas.

Gwybodaeth i denantiaid

Taflen gyngor Cyddwysiad a Llwydni

Cais Arolwg Mewnfudo

Gwybodaeth i landlordiaid

Canllaw landlordiaid HHSRS

Taflen cyfrifoldeb am leithder a thwf llwydni

Cofrestru a Thrwyddedu

Mae bellach yn ofyniad cyfreithiol bod landlordiaid yn cofrestru neu gael trwydded. Cyflwynwyd deddf newydd yng Nghymru sy'n weithredol i bob landlord ac asiant eiddo preswyl preifat. Bydd y gyfraith hon yn effeithio arnoch chi os ydych yn berchen, yn rhentu, yn rheoli a/neu'n byw mewn annedd ar rent.

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais ewch i www.rentsmart.gov.wales neu ffonio 03000 133344.

Rhoi Adroddiad am Gŵyn

I roi adroddiad am gŵyn anfonwch e-bost at environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk neu ffonio 01495 357813