Sbwriel a Gadael Gwastraff yn Anghyfreithlon

Mae gadael gwastraff yn anghyfreithlon yn broblem wrthgymdeithasol a allai fod yn beryglus, sy’n costio miloedd o bunnoedd bob blwyddyn i’w glirio. Mae’n ddolur llygad ac mae’n llygru’n hamgylchedd.

Rydym yn trin y broblem hon yn ddifrifol iawn a byddwn bob amser yn ymchwilio i bob achos o adael gwastraff yn anghyfreithlon a gaiff ei hysbysu i ni. Os gallwn gael tystiolaeth ddigonol byddwn bob amser yn erlyn unrhyw un gaiff ei ddal yn cyflawni’r drosedd hon o fewn y fwrdeistref sirol.

Mae gadael gwastraff cartref, diwydiannol a masnachol yn anghyfreithlon yn drosedd sy’n cario dirwy o hyd at £50,000. Os ceir hwy’n euog gellir anfon troseddwyr i garchar hyd yn oed.

Rhoi gwybod am achosion o adael gwastraff yn anghyfreithlon

Os gwelwch rywun yn gadael gwastraff yn anghyfreithlon neu'n gweld gwastraff sydd eisoes wedi cael ei adael cysylltwch, os gwelwch yn dda, â C2BG ar (01945) 311556 neu ei adrodd ar-lein. Bydd o gymorth i’r Cyngor os gallwch roddi i ni’r manylion canlynol:

  • lleoliad y gwastraff, gan ddefnyddio mannau adnabyddus lleol os yw’n bosib
  • cynnwys y gwastraff ac amcan bras o’i faint
  • unrhyw rifau cofrestru cerbydau a’r amser a’r dyddiad y gwelsoch y digwyddiad yn digwydd
  • Faint o bobl oedd â rhan yn y digwyddiad a sut oeddent yn edrych
  • Peidiwch, os gwelwch yn dda, ag ymyrryd â’r gwastraff. Os yw’n cynnwys eitemau a allai’n harwain at y person sy’n gyfrifol, bydd angen i chi adael y dystiolaeth hon yn ei lle nes i’n Swyddogion Gorfodi allu tynnu lluniau o’r gwastraff ac adfer y dystiolaeth.

Gwaredu gwastraff – pwy sy’n gyfrifol?

Mae unrhyw un sy’n cynhyrchu gwastraff bellach â Dyletswydd Gofal i sicrhau ei fod yn cael ei waredu’n gywir a’i drawsgludo gan gludydd gwastraff cofrestredig i’w le gwaredu terfynol. Golyga hyn, os rhowch eich gwastraff i rywun arall i’w waredu,  mae’n rhaid ei wneud yn gywir.

Yn ogystal â busnesau, mae hyn yn gymwys ar gyfer deiliaid tai sy’n talu cwmnïoedd am symud gwastraff o’u heiddo. Cofiwch, fe ddosberthir pob deunydd gwyrdd, megis toriadau coed neu ddeunydd gwastraff a gynhyrchir fel rhan o waith adeiladu, fel gwastraff. Os ydych yn cyflogi adeiladwr neu feddyg coed, er enghraifft, mae’n rhaid iddynt hwy hefyd fod â thrwydded  i gludo gwastraff o’ch safle.

Cyn rhoi’ch gwastraff i unrhyw gwmni, gwiriwch ei fod yn gludydd gwastraff cofrestredig. Os caiff gwastraff o’ch safle chi gael ei darganfod, fe allech chi wynebu erlyniad am beidio  â chydymffurfio â’ch dyletswydd gofal i’r gwastraff hwnnw.

Gofynnwch i unrhyw fasnachwr lle bydd yn gwaredu’r gwastraff a gynhyrchwyd ac a oes ganddo drwydded i’w gludo.