Hysbysiadau Cosb Benodedig am Sbwriel a Rheoliadau Gorchmynion Rheoli Cŵn

Er mwyn cadw’r fwrdeistref sirol yn lân ac atal troseddwyr, mae’r Cyngor wedi awdurdodi Swyddogion Gorfodi Sifil i gyflwyno Hysbysiadau Cosb Benodedig (HCBau) am y troseddau canlynol:

 • Taflu sbwriel (mae hyn yn cynnwys sigaréts a sigaréts rolio)
 • Cŵn yn baeddu
 • Cŵn heb fod ar dennyn mewn llefydd cyhoeddus
 • Cŵn mewn parthau eithriedig (mae hyn yn cynnwys cŵn ar dennyn neu os oedd y ci’n cael ei gario)

Taliadau Hysbysiadau Cosb Benodedig

O 14eg Ebrill 2014 bydd troseddau a gyflawnwyd mewn perthynas â Rheoliadau Gorchmynion Rheoli Cŵn a Thaflu Sbwriel yn arwain at hysbysiad cosb benodedig o £125 yn cael ei gyflwyno. Bydd y gosb yn lleihau i £100 os telir hi o fewn 14 diwrnod, yn llai na’r mwyafswm statudol.

Talu Hysbysiad Cosb Benodedig

 • Gwnewch yn siŵr y cofnodir rhif yr HCB gyda’ch taliad neu ei fod wedi ei nodi ar eich siec/ archeb bost
 • Gellir talu mewn arian neu siec yn y Ganolfan Ddinesig, Glyn Ebwy
 • Gellir postio siec neu archeb bost i Amddiffyn y Cyhoedd, Canolfan Ddinesig, Glyn Ebwy NP23 6XB
 • Gallech wneud taliad cerdyn credyd neu ddebyd drwy ffonio 01495 311556 a dewis Opsiwn 5, rhwng 9am a 5pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener
 • Nid oes cyfleuster i lunio cynllun rhandaliad neu gynllun taliad

Hysbysiad Cosb Benodedig Heb ei Thalu

Os na dderbynnir taliad o fewn chwe wythnos i’r drosedd yna bydd y Cyngor yn dwyn achos cyfreithiol

I herio’r Hysbysiad Cosb Benodedig neu os nad ydych yn gallu fforddio’r Gosb

 • Yr unig ffordd y gallwch herio’r hysbysiad yw drwy’r llys lle bydd ynad yn penderfynu a yw’r tocyn yn ddilys ai peidio
 • Os na allwch fforddio talu’r gosb bydd yn rhaid i chi fynd i’r llys lle, os ceir chi’n euog, gallai’r ynad, fel y barno’n ddoeth, gytuno ar gynllun talu
 • Er mwyn mynd i’r llys cwblhewch yr adran ar waelod y copi glas neu felyn a’i gyflwyno yn ôl y cyfarwyddyd
 • Nodwch, os gwelwch yn dda, y gallai fod costau llys ychwanegol

Gwneud cwyn ynghylch y modd y cyflwynwyd yr hysbysiad

Os oes gennych gŵyn ynghylch y modd y cyflwynwyd yr HCB, rhowch hi’n ysgrifenedig neu cyflwynwch hi ar-lein.

 • Gellir postio cwynion i Iechyd yr Amgylchedd, Canolfan Ddinesig, Glyn Ebwy NP23 6XB

Gwybodaeth Gyswllt

Am wybodaeth bellach cysylltwch, os gwelwch yn dda, â

Gwasanaeth Amddiffyn y Cyhoedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Swyddfeydd y Cyngor
Canolfan Ddinesig
Glyn Ebwy
NP23 6XB 

Ffôn: 01495 357813
Ffacs: 01495 355834 

E-bost: environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk