Hylendid Bwyd a Allforir/Tystysgrifau Iechyd

Cais am Dystysgrifau Iechyd

Cyflwynir Tystysgrifau Iechyd ar gais i fusnesau bwyd sy’n dymuno allforio bwydydd y tu allan i’r UE. Darperir hwy i gynorthwyo allforwyr lleol i gwrdd â gofynion diogelwch bwyd. Bydd yr angen i arolygu’r sefydliad bwyd a’r broses weithgynhyrchu berthnasol yn sicrhau y cyflawnir yr holl ofynion a nodir ar y pecynnau a bod rhestri anfoneb yn cael eu cyflawni cyn cyflwyno’r dystysgrif.

Sut i wneud cais

Er mwyn i gais fod yn ddilys, mae’n rhaid cwblhau pob adran o’r ffurflen gais a gwneud taliad swyddogol cychwynnol cywir o £100 yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

Dychwelwch y ffurflenni, os gwelwch yn dda, i’r cyfeiriad isod neu fel arall i iechyd. yr. amgylchedd @ blaenau-gwent.gov.uk

Nodwch, os gwelwch yn dda, bod lleiafswm ffi o £100 yn daladwy am bob tystysgrif, ac y gallai’r ffi amrywio yn ddibynnol ar nifer yr oriau a amcangyfrifir i gwblhau’ch cais. Cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, am amcan bris cyn gwneud cais i gadarnhau’r swm cywir a fydd yn daladwy. Mae taliad yn ofynnol adeg gwneud y cais ac ni phrosesir eich cais hyd nes bod y ffi gywir wedi ei thalu’n llawn.

Gwybodaeth Ychwanegol ar gyfer y cais

Byddwn bob amser yn ceisio ymgorffori’r geiriad a nodir ar eich ffurflen ond ni allwn gynnwys geiriad sy’n awgrymu ein bod ni’n tystio i ddiogelwch llwyth/cyflenwad o fwyd. Mae’n geiriad fel arfer yn adlewyrchu’r ffaith bod eich bwyd yn cael ei gynhyrchu/storio mewn adeilad yn rhwym wrth ein hawdurdodaeth fel awdurdod bwyd, ac sydd wedi bod yn rhwym wrth raglen arolygu foddhaol.

Mae gennym yr hawl i wrthod tystysgrif os ydym yn anfodlon â’r safonau hylendid a’r arferion a weithredir ar eich safle.

Ni allwn ychwaith roi tystysgrif i broses weithgynhyrchu unigol ond gallwch ddarparu deunydd atodol ychwanegol megis dogfennaeth rheoli diogelwch bwyd a thystysgrifau profi cynnyrch er mwyn hwyluso’r broses ymgeisio.

Bydd y broses ymgeisio ac ymgynghori yn gyffredinol yn cymryd hyd at bum niwrnod gwaith. Fe dderbyniwch eich tystysgrif drwy’r post os nad ydych wedi gofyn yn benodol am ei chasglu.

Gwybodaeth Gyswllt

Tîm Masnachol
Rhif Ffôn: 01495 357813
Cyfeiriad: Amddiffyn y Cyhoedd –
Iechyd yr Amgylchedd, Tîm Masnachol, Swyddfeydd y Cyngor,  Canolfan Ddinesig, Glyn Ebwy, NP23 6XB
Cyfeiriad E-bost: environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk