Ymgynghoriad Cyhoeddus - Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus - Mesurau Rheoli Cŵn 2019

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn cynnig cyflwyno mesurau rheoli newydd sy'n weithredol ar gyfer ymarfer cŵn a chlirio baw cŵn ar dir o fewn y Fwrdeistref Sirol, ac felly'n croesawu sylwadau ar y cynigion gan bob aelod o'r cyhoedd sydd â diddordeb.

Beth sy'n digwydd ar hyn o bryd?

Ar 1 Tachwedd 2016 cyflwynodd CBS Blaenau Gwent orchymyn diogelu mannau agored cyhoeddus ar gyfer mesurau rheoli cŵn o fewn ei ardal oedd yn creu ardaloedd gwahardd cŵn, ardaloedd cŵn ar dennyn a'i gwneud yn drosedd peidio symud baw ci unwaith y mae'r ci wedi ymgarthu. Os yw perchnogion yn cyflawni trosedd cynigir hysbysiad cosb sefydlog o £100 iddynt yn lle erlyniad, ac os nad ydynt yn derbyn neu talu o fewn cyfnod penodol, bydd hynny'n arwain at ymddangosiad llys.

Beth sy'n newid?

Roedd y gorchymyn diogelu mannau agored cyhoeddus ar gyfer mesurau rheoli cŵn a gyflwynwyd gan CBS Blaenau Gwent yn 2016 am gyfnod o 3 blynedd ac mae i ddod i ben yn ddiweddarach eleni.

Mae CBS Blaenau Gwent yn cynnig cyflwyno gorchymyn diogelu mannau agored cyhoeddus ar gyfer mesurau rheoli cŵn sy'n cynnwys -

  1. Baeddu Tir gan Gŵn - bydd hyn yn weithredol ar draws y fwrdeistref, lle bydd yn drosedd methu symud baw cŵn.
  2. Ardaloedd Gwahardd Cŵn - bydd hyn yn weithredol ar gyfer ardaloedd penodol o dir a ddynodwyd gan gynlluniau lleoliad, lle bydd yn drosedd caniatáu i gi fynd i mewn i ardal a ddynodwyd fel ardal gwahardd cŵn.
  3. Ardaloedd Cŵn ar Dennyn - bydd hyn yn weithredol ar gyfer ardaloedd penodol o dir a ddynodwyd yn ôl cynlluniau lleoliad, lle bydd yn drosedd peidio cadw ci ar dennyn mewn ardal a ddynodwyd fel ardal cŵn ar dennyn.

Mae'r cynigion newydd ar gyfer safleoedd lle bydd ardaloedd gwahardd cŵn neu ardaloedd cŵn ar dennyn ar gael yn y ddogfen cyfeiriad a chynlluniau lleoliad a atodir.

Newidiadau amlwg o safleoedd presennol a gynhwysir mewn ardaloedd gwahardd cŵn neu gŵn ar dennyn-

Dileu ardaloedd gwahardd cŵn presennol yn

  • PSPO-DC-015- Ysgol Gynradd Bryngwyn, Heol Bryngwyn, Six Bells, Abertyleri gan fod yr ysgol yn cau yn haf 2019.
  • PSPO-DC-018- Ysgol Gynradd Heol y Frenhines, Stryd y Frenhines, Abertyleri gan fod yr ysgol yn cau yn haf 2019.
  • PSPO-DC-028- Ysgol Gynradd Blaentyleri, Teras y Bont, Abertyleri gan fod yr ysgol wedi cau.
  • PSPO-DC-065- Ysgol Gynradd Garnlydan, Heol y Gymanwlad, Garnlydan gan fod yr ysgol wedi cau.

Ardaloedd arfaethedig newydd ar gyfer gwahardd cŵn yn -

  • PSPO-DC-125- Cymuned Ddysgu Abertyleri, Campws Heol Six Bells, Abertyleri, mae hon yn ysgol newydd.
  • PSPO-DC-127- Cymuned Ddysgu 3-16 Canolfan yr Afon, Tir Llesiant Tŷ Afon, Glynebwy, mae hyn yn safle addysgol newydd

Pa dir gaiff ei gynnwys yn y Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus?

Bydd yr agwedd baw cŵn o'r gorchymyn diogelu mannau agored cyhoeddus yn weithredol ar gyfer yr holl dir sy'n agored i'r aer ac y mae gan y cyhoedd hawl neu ganiatâd i gael mynediad iddo o fewn ardal Blaenau Gwent.

Mae'r ardaloedd a gynigir ar gyfer gwahardd cŵn ac ardaloedd cŵn ar dennyn yn cyfeirio at ardaloedd penodol o dir a amlinellir gan y cynlluniau lleoliad a'r ddogfen cyfeirio islaw.

Gellir hefyd weld y cynlluniau yn y swyddfa islaw rhwng dydd Llun - dydd Gwener rhwng 9am - 5pm.

Adran Iechyd yr Amgylchedd, CBS Blaenau Gwent, Swyddfeydd Bwrdeisiol, Canolfan Ddinesig, Glynebwy, NP23 6XB.

 

Beth yw'r gosb am fethu cydymffurfio gyda Gorchymyn Diogelu Man Agored Cyhoeddus?

Mae CBS Blaenau Gwent yn cynnig parhau i gynnig hysbysiad cosb sefydlog o £100 am droseddau a gynhwysir o fewn y gorchmynion diogelu man agored cyhoeddus. Bydd methiant i dalu'r hysbysiad cosb sefydlog yn arwain at i'r awdurdod gymryd camau gweithredu cyfreithiol a all arwain at uchafswm dirwy ar lefel 3 y raddfa safonol, sy'n £1,000 ar hyn o bryd.

Y broses ymgynghori

Mae'n ddyletswydd gyfreithiol ar y cyngor i ymgynghori ar y gorchymyn diogelu man agored cyhoeddus ar gyfer mesurau rheoli cŵn cyn iddynt gael eu cyflwyno. Bydd y cyfnod ymgynghori'n rhedeg rhwng dydd Iau 6 Mehefin 2019 tan ddydd Gwener 5 Gorffennaf 2019. Yn ystod y cyfnod ymgynghori byddwn yn ystyried unrhyw sylwadau a wnaed cyn penderfynu p'un ai i wneud unrhyw newidiadau neu symud ymlaen i gadarnhau'r gorchymyn.

Sut mae gwneud sylwadau ar y cynigion?

Os hoffech roi sylwadau ar y gorchmynion diogelu mannau agored i'r cyhoedd arfaethedig ar gyfer mesurau rheoli cŵn, anfonwch e-bost neu ysgrifennu atom erbyn dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019 yn defnyddio'r manylion cyswllt islaw os gwelwch yn dda.

E-bost: environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk

Ysgrifennu at: Adran Iechyd yr Amgylchedd, CBS Blaenau Gwent, Swyddfeydd Bwrdeisiol, Y Ganolfan Ddinesig, Glynebwy, NP23 6XB. 

Dogfennau Cysylltiedig