Mathau o Faethu

Mae llawer o wahanol ffyrdd y gallwch helpu i ofalu am blant a phobl ifanc. Mae gwahanol fathau o faethu yn addas ar gyfer gwahanol fathau o bobl. Gobeithiwn y bydd math o faethu fydd yn addas i chi a'ch teulu.

Lleoliadau Tymor Byr

Mae gofalwyr tymor byr yn darpar lleoliadau nes gall blentyn ddychwelyd adref at eu teulu eu hunain, symud i leoliad maeth tymor hirach neu deulu mabwysiadu. Gall hyn barhau am ychydig wythnosau neu fisoedd neu weithiau'n hirach.

Lleoliadau Tymor Hir

Fel arfer mae angen y lleoliadau ar gyfer plant sydd angen cartref hirdymor i ffwrdd oddi wrth eu teulu geni oherwydd problemau hirsefydlog. Mae plant o'r fath yn aml angen arweiniad a chefnogaeth o fewn cartref gofalgar, cyfeillgar a chariadus a bwriedir lleoliadau tymor hir i roi sefydlogrwydd a sicrwydd nes bydd y plentyn/person ifanc yn cyrraedd annibyniaeth.

Gofal Seibiant

Gall fod angen gofal seibiant i helpu teuluoedd mewn trafferthion, gan roi seibiant i rieni a phlant. Gellir hefyd ddefnyddio seibiant i gefnogi plentyn i aros yn eu lleoliad maeth hirdymor. Mae gofal seibiant yn amrywio o ran ble ac am ba mor hir mae ei angen, fodd bynnag fel arfer mae ei angen dros benwythnosau neu wyliau ysgol. Gorau oll po fwyaf hyblyg y gallwch fod yn nhermau medru cynnig y gwasanaeth yma.

Lleoliadau Rhieni a Phlentyn

Darperir y math yma o leoliad i riant a'u plentyn lle gall Gofalwyr Maeth roi cefnogaeth ac arweiniad i'r rhiant i'w helpu i ddatblygu sgiliau rhianta. Darperir hyfforddiant ychwanegol ar gyfer Gofalwyr Maeth sy'n darparu lleoliadau rhieni a phlentyn.

Llety â Chymorth

Mae lleoliadau Llety â Chymorth yn garreg gamu i annibyniaeth ar gyfer pobl ifanc 16-21 oed sydd mewn risg o ddod yn ddigartref, a rhai sy'n gadael y system gofal.

Mae darparwyr yn cynnig cefnogaeth emosiynol a'r cyfle i ddysgu sgiliau ymarferol hanfodol mewn man diogel. Nid oes ganddynt yr un cyfrifoldebau cyfreithiol â rhiant neu riant maeth, ac mae gwahanol broses asesu.

Mae darparydd Llety â Chymorth yn rhywun sydd ag:

  • Ystafell dros ben yn eu cartref, a
  • Dymuniad i helpu person ifanc bregus.

Gall darparwyr Llety â Chymorth wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau'r bobl ifanc drwy eu croesawu i'w cartref.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y cynllun hwn cysylltwch â llinell ymholiad y Tîm Lleoli yn 01495 357792, 01495 356101 neu 01495 356050 neu drwy e-bost FOSTERING@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig