Cynllun Un i Un

Cawsom gytundeb yn ddiweddar i gyllido math penodol newydd o faethu a elwir yn Un i Un.

Cynlluniwyd y gwasanaeth fel cynllun peilot i recriwtio nifer gyfyngedig o ofalwyr maeth a all arbenigo mewn gofalu am blant a phobl ifanc gydag anghenion cymhleth.

Mae gan y term anghenion cymhleth nifer o ystyron a bydd gan y plant a atgyfeirir at y cynllun lawer o wahanol fathau o deimladau ac ymddygiad. Gall hyn gynnwys bod yn ymosodol a thymer ddig, ymddygiad hunan-anafu, problemau gyda bwyta, bod mewn risg i eraill yn y gymuned ac yn y blaen.

Beth bynnag yw'r math o anghenion sydd gan y plentyn neu'r plant mae'n rhaid iddo fod yn ddigon i fod angen gofalwr sydd ar gael i'r plentyn dan sylw i raddau llawer mwy nag y disgwylid i ofalwr maeth fod. Rhaid i'r prif ofalwr beidio ymrwymo i waith neu weithgareddau sy'n mynd â nhw i ffwrdd o'r cartref yn rheolaidd.

Bydd y cynllun yn agored i unrhyw un i wneud cais amdano ond gweithredir meini prawf llym ar y rhai sy'n dymuno cael y rôl yma. Bydd gan ymgeiswyr brofiad addas a/neu gymwysterau perthnasol fydd yn eu helpu i gyflawni'r rôl anodd hon.

Bydd gofalwyr hefyd yn derbyn cyfradd uwch o lwfansau a ffioedd yn gymesur gyda'r rhai a gaiff eu talu gan ddarparwyr annibynnol. Caiff ffi cadw bach hefyd  ei dalu ar gyfer cyfnodau pan mae gofalwr ar gael ond na chafodd plentyn ei leoli.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y cynllun hwn cysylltwch â llinell ymholiad y Tîm Lleoli yn  01495 357792, 01495 356101 neu 01495 356050 neu drwy e-bost FOSTERING@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig