Cymorth Terfynol

Ffioedd a Lwfansau Gofalwyr Maeth Ebrill 2020 – Mawrth 2021

Mae angen i bob gweithiwr maeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent gofrestru fel bod yn hunan-gyflogedig. Bydd gofalwyr maeth yn derbyn taliadau fydd yn cynnwys dwy elfen:

 • Lwfans wythnosol (a gaiff ei dalu bob bythefnos) am gostau cynhaliaeth gofalu am blentyn neu berson ifanc. Mae'r lwfans hwn yn seiliedig ar oedran y plentyn/person ifanc fel sy'n dilyn:
 • 0-4 oed: £188.00
 • 5-10 oed: £171.00
 • 11-15 oed: £177.38
 • 16+ oed: £215.74
 • Ffi wythnosol yn seiliedig ar statws cymeradwy y gofalwr maeth unigol a'i sgiliau a phrofiad ac maent fel sy'n dilyn:
 • Lwfans wythnosol a elwir yn 'Taliad am Sgiliau'. Mae'r lwfans yma'n seiliedig ar statws cymeradwy y gofalwr maeth unigol a'i sgiliau a phrofiad ac maent fel sy'n dilyn:
 • Gofalwr Band 1: £25.00 yr wythnos fesul plentyn
 • Gofalwr Band 2: £75.00 yr wythnos fesul plentyn
 • Gofalwr Band 3: £125.00  yr wythnos fesul plentyn

Mae pob gofalwr newydd ym Mlaenau Gwent yn cychwyn ar Fand 1 a byddant yn cael cyfle . i ddatblygu eu sgiliau drwy hyfforddiant a phrofiad, gan symud ymlaen i'r lefel band uwch fel rhan o ddysgu a datblygiad parhaus. Nid yw'r ffioedd hyn yn dibynnu ar y math o leoliadau a gewch ond ar y sgiliau y gallwch eu cynnig.

Caiff y lwfans a’r ffioedd eu talu fesul plentyn, fesul wythnos a dim ond pan fydd y plant/plentyn mewn lleoliad y cânt eu talu.

Enghreifftiau o daliadau wythnosol gofalwr maeth:

Byddai gofalwr maeth Band 2 gydag un plentyn 5 oed mewn lleoliad yn derbyn y dilynol:

 • Taliad band wythnosol: £75.00
 • Lwfans wythnosol ar gyfer y plentyn: £165
 • Cyfanswm taliad wythnosol: £240

Byddai gofalwr maeth Band 1 gyda dau o blant, un yn 1 oed a'r llall yn 5 oed, yn derbyn y dilynol:

 • Taliad band wythnosol: £25.00 x2 blentyn = £50.00
 • Lwfans wythnosol plentyn 1 oed: £181
 • Lwfans  wythnosol plentyn 5 oed: £165
 • Cyfanswm taliad wythnosol: £396.00

Cynllun yr Arddegau

Bydd gofalwyr maeth sydd â pherson ifanc yn yr arddegau mewn lleoliad (£13+) yn derbyn taliad ychwanegol o £50 ar gyfer pob person ifanc yn yr arddegau yn ogystal â lwfans  plentyn a thaliadau band gofalwr maeth.

Lleoliadau rhiant a phlentyn

Mae’r taliadau ar gyfer y lleoliadau penodol hyn yn cynnwys y lwfans cysylltiedig ag oedran ar gyfer plentyn ynghyd â lwfans maethu 16+ (ar gyfer costau yn gysylltiedig gyda rhiant) ynhyd â chyfradd yr arddegau o £50 yr wythnos ynghyd â’r ffioedd yn ôl y bandio.

Gofal Seibiant

 • Cyfraddau Seibiant Gofal Dydd: £7.50 yr awr fesul plentyn.
 • Caiff cyfraddau Seibiant Dros Nos eu talu yn dibynnu ar faint o nosweithiau yr wythnos
 • Caiff taliadau band gofalwyr maeth ei gyfrif eto ar y nifer o oriau/dyddiau/ wythnosau mae plentyn yn eich gofal
 • Os ydych yn cynnig seibiant ar gyfer plentyn gydag anableddau, mae taliadau uwch fel sy’n dilyn: £9.42 yr awr fesul plentyn a 33% ychwanegol ar y taliad ar gyfer seibiant dros nos.

Mae manylion pellach am Gyfraddau Seibiant ar gael ar gais.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am unrhyw fath o amaethu cysylltwch â llinell ymholiad y Tîm Lleoli yn 01495 357792 neu 01495 356037 neu drwy e-bost FOSTERING@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig