Cymorth Terfynol

Ffioedd a Lwfansau Gofalwyr Maeth Ebrill 2019-2020

Mae angen i bob gweithiwr maeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent gofrestru fel bod yn hunan-gyflogedig. Bydd gofalwyr maeth yn derbyn taliadau fydd yn cynnwys dwy elfen:

 • Elfen wythnosol (a gaiff ei dalu bob bythefnos) am gostau cynhaliaeth gofalu am blentyn neu berson ifanc. Mae'r lwfans hwn yn seiliedig ar oedran y plentyn/person ifanc fel sy'n dilyn:
 • 0-4 oed: £181.00
 • 5-10 oed: £165.00
 • 11-15 oed: £177.38
 • 16+ oed: £215.74
 • Lwfans wythnosol a elwir yn 'Taliad am Sgiliau'. Mae'r lwfans yma'n seiliedig ar statws cymeradwy y gofalwr maeth unigol a'i sgiliau a phrofiad ac maent fel sy'n dilyn:
 • Gofalwr Band 1: £25.00 yr wythnos fesul plentyn
 • Gofalwr Band 2: £75.00 yr wythnos fesul plentyn
 • Gofalwr Band 3: £125.00  yr wythnos fesul plentyn

Mae pob gofalwr newydd yn cychwyn ar Fand 1. Dan y cynllun 'Taliad am Sgiliau' cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau drwy hyfforddiant a phrofiad, a symud ymlaen i'r lefelau sgiliau uwch fel rhan o'ch dysgu a datblygiad parhaus. Nid yw'r ffioedd hyn yn dibynnu ar y math o leoliadau a gewch ond ar y sgiliau y gallwch eu cynnig.

Caiff y ddau lwfans eu talu fesul plentyn, fesul wythnos. Maent yn ddi-dreth a dim ond pan fydd y plant/plentyn mewn lleoliad y cânt eu talu.

Enghreifftiau o daliadau wythnosol gofalwr maeth:

Byddai gofalwr maeth Band 2 gydag un plentyn 5 oed mewn lleoliad yn derbyn y dilynol:

 • Taliad band wythnosol: £75.00
 • Lwfans wythnosol ar gyfer y plentyn: £165
 • Cyfanswm taliad wythnosol: £240

Byddai gofalwr maeth Band 1 gyda dau o blant, un yn 1 oed a'r llall yn 5 oed, yn derbyn y dilynol:

 • Taliad band wythnosol: £25.00 x2 blentyn = £50.00
 • Lwfans wythnosol plentyn 1 oed: £181
 • Lwfans  wythnosol plentyn 5 oed: £165
 • Cyfanswm taliad wythnosol: £396.00

Cynllun yr Arddegau

Bydd gofalwyr maeth sydd â pherson ifanc yn yr arddegau mewn lleoliad (£13+) yn derbyn taliad ychwanegol o £50 ar gyfer pob person ifanc yn yr arddegau yn ogystal â lwfans  plentyn a thaliadau band gofalwr maeth.

Gofal Seibiant

 • Cyfraddau Seibiant Gofal Dydd: £3.66 yr awr fesul plentyn.
 • Caiff cyfraddau Seibiant Dros Nos eu talu yn dibynnu ar faint o nosweithiau/ wythnosau mae plentyn eich gofal ac oedran y plentyn.
 • Caiff taliadau band gofalwyr maeth ei gyfrif eto ar y nifer o oriau/dyddiau/ wythnosau mae plentyn yn eich gofal

Mae manylion pellach am Gyfraddau Seibiant ar gael ar gais.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y cynllun hwn cysylltwch â llinell ymholiad y Tîm Lleoli yn 01495 357792, 01495 356101 neu 01495 356050 neu drwy e-bost FOSTERING@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig