Cefnogaeth a Hyfforddiant

Gwybodaeth i ddarpar ofalwyr maeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn anelu  i ddarparu amgylcheddau teuluol diogel a sicr i blant a phobl ifanc na all fyw o fewn eu teuluoedd eu hunain. Nod y gwasanaeth yw cynyddu nifer y gofalwyr maeth o fewn y fwrdeistref fel y gellir cyflawni hyn ac y gallwn wella ein gallu i baru plant a gofalwyr maeth yn briodol, gan gadw plant a phobl ifanc o fewn eu cymunedau lleol lle bynnag mae hynny'n bosibl.

Cydweithio

Nid yw gofalwyr maeth byth ar eu pen eu hunain; byddwn yn cynnig cefnogaeth i chi mewn unrhyw ffordd y gallwn. Mae pawb ohonom yn cydweithio fel tîm. Fel gofalwr maeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, cewch eich hyfforddi i safon uchel a'ch cefnogi gan ein tîm ymroddedig o  weithwyr cymdeithasol a gweithwyr cefnogaeth medrus iawn.  Drwy gydweithio gyda chi, ein nod yw y gallwn roi cyfle i blant a phobl ifanc i gyflawni popeth o fewn eu gallu mewn bywyd.

Pa gefnogaeth ydyn ni'n ei chynnig i ofalwyr maeth?


Cefnogaeth Gwaith Cymdeithasol

Caiff gweithiwr cymdeithasol penodol ei ddyrannu i chi, a elwir hefyd yn weithiwr cyswllt, o'r Tîm Lleoli fydd yn cynnal sesiynau goruchwylio misol gyda chi ac yn eich cefnogi ym mhob agwedd o'ch rôl maethu.

Bydd gan unrhyw blant/person ifanc a osodir yn eich gofal hefyd eu gweithwyr cymdeithasol eu hunain.

Grwpiau Cefnogi

Mae'r Tîm Lleoliad yn cynnal grŵp cefnogi gofalwyr maeth a chaiff pob gofalwr maeth eu croesawu a'u hannog i fynychu. Yn ychwanegol ffurfiwyd 'Cymdeithas Gofalwyr Maeth Blaenau Gwent' a gaiff ei redeg yn annibynnol gan ofalwyr maeth Blaenau Gwent. Cewch eich gwahodd i ddod yn aelod a mynychu eu cyfarfodydd a gynhelir bob dau fis.

Cefnogaeth Tu allan i Oriau

Mae cyngor a chefnogaeth dros y ffôn ar gael drwy ein llinell gefnogaeth arbennig rhwng 6pm-9pm gyda'r nos yn ystod yr wythos a rhwng 10am-12pm ar benwythnosau a gwyliau banc. Mae'r Tîm Dyletswydd Argyfwng hefyd ar gael ar gyfer cyngor a chefnogaeth rhwng 5pm a 9am 7 diwrnod yr wythnos.

Cefnogaeth Aml-asiantaeth

Fel Cyngor Bwrdeistref Sirol cynigiwn gefnogaeth arbenigol, gan weithio mewn partneriaeth gyda gweithwyr proffesiynol Addysg a Iechyd yn ogystal â rhai o'r sectorau preifat a gwirfoddol i sicrhau y gallwch chi fel gofalwyr maeth a'r plant yn eich gofal gael mynediad a derbyn y gefnogaeth a'r gwasanaethau rydych eu hangen.

Hyfforddiant

Gofalwyr maeth newydd eu cymeradwyo

  • Cynlluniwyd gweithdai hyfforddiant anffurfiol ar gyfer gofalwyr maeth newydd eu cymeradwyo i roi cyflwyniad i faethu a'r gweithwyr proffesiynol y byddwch yn gweithio mewn partneriaeth â nhw. Mae'r gweithdai yn cynnwys 'Y Broses Baru' ac 'Addysg a Iechyd Plant sy'n Derbyn Gofal'.

  • Mae gan y Tîm weithiwr cefnogaeth penodol sy'n gweithio gyda gofalwyr maeth newydd eu cymeradwyo i'w paratoi ar gyfer y mathau o ymddygiad y gallant ei ddisgwyl gan blentyn/person ifanc sydd angen gofal maeth, dealltwriaeth o'r mathau yma o ymddygiad a dulliau a strategaethau i'w trin mewn modd cadarnhaol.

Hyfforddiant Parhaus

  • Calendr hyfforddiant parhaus, cynhwysfawr ar gyfer pob gofalwr maeth. Mae angen i ofalwyr maeth fynychu nifer o sesiynau hyfforddiant 'craidd' i barhau i gael eu cymeradwyo fel gofalwyr maeth.
  • Mae gweithiwr cefnogaeth penodol y tîm yn gweithio'n unigol gyda gofalwyr maeth ac unrhyw broblemau neilltuol y maent yn eu profi.

Y Rhwydwaith Maethu

Unwaith y cawsoch eich cymeradwyo, byddwch yn dod yn aelod o'r Rhwydwaith Maethu sydd ar gael i gynnig cyngor ac arweiniad.

Datblygu Gwasanaeth

Rydym yn ymdrechu'n barhaus i ddatblygu a gwella'r gwasanaethau a ddarparwn i blant, pobl ifanc a'u gofalwyr maeth a chredwn mai'r unig ffordd o gyflawni hyn yw drwy gydweithio fel tîm mewn dull agored ac onest sy'n annog pawb sy'n gysylltiedig i fynegi eu barn a rhannu eu teimladau a'u harbenigedd. Felly rydym yn annog gofalwyr maeth i ymwneud â recriwtio a mentora gofalwyr maeth newydd, gwella a datblygu polisïau a gweithdrefnau'r gwasanaeth a syniadau am gyfleoedd hyfforddiant newydd.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y cynllun hwn cysylltwch â llinell ymholiad y Tîm Lleoli yn 01495 357792, 01495 356101 neu 01495 356050 neu drwy e-bost FOSTERING@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig