Allech chi feithrin?

Allech chi feithrin?

Mae Gofal Maeth yn ymwneud â gwneud gwahaniaeth i fywyd plentyn i'w galluogi i gyrraedd eu potensial llawn.

  • Gofal Maeth yw gofalu am blentyn neu blant rhywun arall yn eich cartref eich hun am gyfnodau byr neu hir, efallai nes daw'r plentyn yn oedolyn.

  • Gofal Maeth yw gweithio mewn partneriaeth gyda theuluoedd a gweithwyr cymdeithasol. Bydd yn golygu mynychu rhai cyfarfodydd ac adolygiadau am y plentyn, a disgwylir i ofalwyr maeth annog plant i gadw cysylltiad gyda'u teuluoedd geni.

  • Gofal Maeth yw helpu plentyn i ddeall pam na all ef/hi fyw adre, a'u helpu i ddeall y gorffennol ac adeiladu hunanhyder ar gyfer y dyfodol.

  • Gofal Maeth yw derbyn y plentyn am pwy yw ef neu hi, beth bynnag eu hil, crefydd, iaith, rhyw, oedran, diwylliant, anabledd neu gyfeiriadedd rhywiol; ac am gael agwedd anfeirniadol tuag at blant a'u rhieni. Gall Gofal Maeth yn aml olygu delio gydag ymddygiad anodd neu heriol, a gall olygu wynebu ansicrwydd a newid, ar gyfer plentyn a hefyd y gofalwyr.

  • Mae Gofal Maeth yn golygu rhoi amser, lle, dealltwriaeth ac arweiniad, a gosod ffiniau clir y gall plentyn eu deall. Mae hefyd yn ymwneud â gadael i'r plentyn wybod eich bod ynddo iddynt pam maent eich angen.

  • Mae Gofal Maeth yn ymwneud â helpu plant mewn angen i fyw mewn teuluoedd cyffredin a gwneud pethau cyffredin.

  • Rydyn ni angen gofalwyr maeth ar gyfer plant o bob oed, ond yn arbennig ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau, ac ar gyfer brodyr a chwiorydd sydd angen cael lleoliad gyda'i gilydd.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y cynllun hwn cysylltwch â llinell ymholiad y Tîm Lleoli yn 01495 357792, 01495 356101 neu 01495 356050 neu drwy e-bost FOSTERING@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig