Plant Anabl

Mae’r Tîm Plant Anabl yn gweithio gyda phlant (rhwng 0 - 18 oed) a theuluoedd ble mae gan blentyn nam difrifol dysgu, corfforol neu ar y synhwyrau sy’n achosi anhawster cronig a sylweddol iddynt yn eu bywyd o ddydd i ddydd. Rydym hefyd yn gweithio gyda phlant ag afiechydon sy’n peryglu bywyd. Bwriad y tîm yw darparu cefnogaeth i helpu’r plant hyn fyw gyda’u teuluoedd a mwynhau’r un cyfleoedd a disgwyliadau â phlant eraill.

Ym mwyafrif yr achosion rydym yn gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a theuluoedd ynghyd ag asiantaethau perthnasol eraill gan gynnwys Iechyd ac Addysg i ddarparu cefnogaeth i blant a’u teuluoedd er mwyn bodloni’u hanghenion a aseswyd.

Mae hefyd gan y Tîm Plant Anabl Therapydd Galwedigaethol sy’n cynnal asesiadau gyda phlant anabl a allai fod angen offer neu addasiadau arbenigol i’w cartref teuluol.

Mae’r Tîm yn gweithio yn unol ag egwyddorion a gofynion deddfwriaeth yn ymwneud â phlant a phobl anabl

Darganfod pa gefnogaeth sydd ei angen arnoch? (Asesiad o Angen)

Cyn i ni all cynnig cymorth i chi, mae angen i ni ddarganfod yn union pa fath o gefnogaeth sydd ei angen arnoch. Rydym yn gwneud hyn trwy’r broses asesu.

Mae gan blant a phobl ifanc anabl hawl gyfreithiol i gael asesiad o’u hanghenion (ac anghenion eu gofalwyr) ar gais. I helpu cael y darlun cliriaf o anghenion eich plentyn, efallai bydd angen i ni ymgynghori gyda Iechyd, Addysg ac unrhyw asiantaethau gwirfoddol eraill sydd hefyd ynghlwm.

Unwaith i’n hasesiad gadarnhau bod eich plentyn yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y tîm ac yn nodi pa wasanaethau cefnogaeth sydd eu hangen arnoch, byddwn yn cychwyn eu rhoi ar waith.

Ymhlith y gwasanaethau gallwn gynnig (yn ddibynnol ar gymhwyster) mae:

 • Gweithiwr allweddol a chyswllt gyda gwasanaethau eraill e.e. Iechyd, Addysg.
 • Cefnogi pobl ifanc yn ystod eu blynyddoedd pontio i fod yn oedolyn (14-18 mlwydd oed).
 • Cyfleusterau seibiannau byr (hoe), gan gynnwys cefnogaeth yn y gymuned.
 • Cyngor ar fudd-daliadau.
 • Cymhorthion/addasiadau.
 • Cymorth Gofal yn y Cartref.
 • Cyngor yn ymwneud ag elusennau cofrestredig.
 • Gwybodaeth ar sefydliadau eraill sy’n darparu cefnogaeth.
 • Asesiadau gofalwyr.
 • Atgyfeiriad at y prosiect Gofalwyr Ifanc.
 • Cyfeirio at ‘Universal Services’ ym Mlaenau Gwent – prosiect Teuluoedd yn Gyntaf.

Mwy o wybodaeth am y gwasanaethau

Seibiannau byr – cyswllt teuluol:  Mae’r gwasanaeth hwn yn gallu darparu seibiannau byr rheolaidd gan gynnwys tripiau dros nos trwy greu cyswllt rhwng y plentyn anabl â theulu arall. Mae’r gwasanaeth yn cynnig seibiannau i rieni a phrofiadau newydd i’r plentyn. Mae teuluoedd cyswllt yn cael eu hasesu’n drylwyr ac yn derbyn taliad a chefnogaeth barhaus.

Cefnogaeth Gymunedol:  Mae’r Tîm Plant Anabl yn gweithio’n agos iawn gyda phrosiect Barnardos yn ardal Blaenau Gwent.  Mae’r gwasanaeth hwn yn caniatáu i blentyn anabl gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol gyda chefnogaeth gweithiwr cymorth Barnardos.

Bydd y gweithiwr cymorth yn cynorthwyo’r plentyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau o fewn eu cymuned i helpu’r plentyn i deimlo fel rhan o’u cymuned a datblygu’u sgiliau cymdeithasol ac annibyniaeth e.e. clwb ieuenctid, clwb nofio, ymweld â lleoedd o ddiddordeb, ac ati.

Gofal yn y Cartref:  Cynigir Gofal yn y Cartref i ddarparu cefnogaeth ymarferol yng nghartref y plentyn.

Cefnogi Pobl Ifanc gyda Phontio i Fywyd fel Oedolion

Mewn cysylltiad â gweithwyr proffesiynol eraill, gall y Tîm Plant gydag Anableddau sicrhau y caiff pobl ifanc gydag anableddau eu cefnogi wrth iddynt bontio i fywyd fel oedolion. Er enghraifft, bydd ystod o weithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â chefnogi'r person ifanc gydag anableddau (yn cynnwys Gwasanaethau Cymdeithasol Gwasanaethau Oedolion) yn gweithio gyda'r person ifanc, o'u pen-blwydd yn 14 oed, a'u teulu i asesu a chynllunio cefnogaeth. Bydd hyn yn sicrhau fod y gefnogaeth angenrheidiol yn ei lle ar gyfer y person ifanc pan fyddant yn cyrraedd eu pen-blwydd yn 18 oed.

Mynegai Anabledd

Mae Deddf Plant 1989 yn ei gwneud yn ofynnol i bob Awdurdod Lleol gasglu gwybodaeth am blant a phobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol neu anabledd.

Mae'r Mynegai yn dod ynghyd â'r cofrestri a gedwir gan Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol i gynllunio ar gyfer y dyfodol ar gyfer plant gydag unrhyw anabledd a/neu gyflwr iechyd sy'n newid bywyd.

Mae'r Mynegai yn gronfa ddata gyfrifiadurol gyfrinachol a diogel sy'n cadw'r holl wybodaeth sydd ei hangen am blant a phobl ifanc 0-18 oed gydag unrhyw anabledd a/neu gyflwr iechyd sy'n newid bywyd.

Bydd y Mynegai yn ein galluogi ar y cyd i:

 • Gasglu a chyflenwi gwybodaeth ar gyfer y cyfnod nesaf a hefyd flynyddoedd y dyfodol - o Ysgolion a Chludiant i Gynlluniau Gwyliau a Gofal Seibiant. Mae hyn yn sicrhau y caiff plant a'u teuluoedd eu cynnwys wrth gynllunio gwasanaethau.
 • Sicrhau bod plant a'u teuluoedd yn gwybod beth sy'n digwydd ym Mlaenau Gwent a sut i ddarllen a chael gwasanaethau.

Sut ydw i’n cael cefnogaeth oddi wrth y Tîm Plant Anabl?

Os oes gennych blentyn anabl a’ch bod yn dymuno defnyddio unrhyw un o’r gwasanaethau hyn, yn gyntaf bydd angen i weithiwr cymdeithasol asesu anghenion eich plentyn.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

I gael gwybodaeth, cyngor a chymorth, neu i wneud atgyfeiriad atgyfeiriad neu adroddiad am bryderon yn gysylltiedig â:

 • person 18 oed neu drosodd, cysyllwch â Hyb IAA Gwasanaethau Oedolion.
 • plentyn neu berson ifanc, cysylltwch â Hyb IAA Gwasanaethau Plant.

Ffôn: 01495 315700
E-bost:dutyteam@blaenau-gwent.gcsx.gov.uk
Ffacs: 01495 353350

Ar gyfer gwybodaeth ac ymholiadau:
E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk

Pencadlys:

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
Llys Einion
Stryd yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB

Ffôn: (01495) 354680
Ffacs: (01495) 355285