Wythnos Genedlaethol Diogelu 2018

Mae gan bawb ohonom gyfrifoldeb ar y cyd i sicrhau ein bod yn atal atal oedolion a phlant rhag cael eu cam-drin a'u hesgeuluso ac i ddiogelu'r rhai sydd mewn perygl o gael eu cam-drin.

Fel rhan o'r Wythnos Genedlaethol Diogelu 12 - 16 Tachwedd 2018 mae Diogelu Gwent wedi cyhoeddi rhai taflenni ffeithiau thematig fel canllaw i gydnabod arwyddion posibl a ffactorau risg cam-drin.

Dydd Llun

Mae camfanteisio rhywiol yn effeithio ar filoedd o blant a phobl ifanc ledled y DU bob blwyddyn. Yn 2016, aeth 14,000 o bobl ifanc ar goll yng Ngwent a nodwyd bod 15% o'r rheini wedi cael eu camfanteisio'n rhywiol/wedi bod yn agored i gamfanteisio rhywiol. Fel gweithiwr proffesiynol yn y gymuned, beth bynnag yw'ch rôl/galwedigaeth, gallech fod â rôl bwysig i'w chwarae wrth amddiffyn plant rhag cael eu camfanteisio. 

Beth yw Camfanteisio Rhywiol Plant  

Mae camfanteisio rhywiol plant yn fath o gam-drin rhywiol lle mae person ifanc yn cael ei drin neu ei orfodi i gymryd rhan mewn gweithred rywiol sy'n cynnwys cyfnewid rhyw fath o daliad a all gynnwys arian, ffonau symudol ac eitemau eraill, cyffuriau, alcohol, a lle i aros, 'diogelwch' neu 'serch'.   

Mae'r math hwn o gam-drin yn digwydd i fechgyn a merched o unrhyw gefndir, ethnigrwydd neu ddiwylliant.  

Dydd Mawrth

Mae Camfanteisio Ariannol yn ffordd o ddwyn nwyddau a/neu eiddo oddi ar rywun, neu eu cael oddi arno trwy dwyll. Mae bob amser yn drosedd ond nid yw’n cael ei erlyn bob amser. Weithiau mae’r mater yn syml, er enghraifft gweithiwr gofal yn dwyn arian o bwrs person hŷn, ond ar adegau eraill mae’n anos ymdrin ag ef. Yn aml mae hyn oherwydd bod y cyflawnwr yn berthynas i rywun, neu oherwydd bod pobl eraill yn tybio nad yw’n digwydd neu fod y person hŷn ar fai. 

Mae problemau cyffredin yn cynnwys perthnasau’n ceisio cyfiawnhau eu gweithredoedd ar y sail eu bod yn cael eu hetifeddiaeth ymlaen llaw, a chamddefnyddio atwrneiaeth. Gall camfanteisio ariannol ddigwydd oherwydd y gall y person hŷn gael ei ystyried yn ffordd hawdd o gael arian, yn arbennig os yw’n ddibynnol neu’n ddryslyd.  

Dydd Mercher

Mae’r term “llinellau cyffuriau‟ yn dod yn fwyfwy adnabyddus ac yn cael ei ddefnyddio fwyfwy i ddisgrifio sefyllfaoedd lle gall pobl ifanc gael eu masnachu at ddibenion camfanteisio troseddol. Yr hyn sy’n llai adnabyddus yw’r profiadau mae person ifanc yn eu hwynebu a’r potensial iddo gael ei niweidio trwy wahanol fathau o gam-drin a chamfanteisio o ganlyniad.  

Dydd Iau

Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd difrifol a chreulon lle mae pobl yn cael eu trin fel nwyddau ac y camfanteisir arnynt er elw troseddol. Cyflwynodd Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 ddarpariaethau sy’n ymestyn y cymorth ac amddiffyniad a fodolai eisoes ar gyfer dioddefwyr masnachu pobl i ddioddefwyr caethwasiaeth, caethwasanaeth a llafur dan orfod a gorfodol.  

Ers mis Tachwedd 2015, mae ar awdurdodau statudol a sefydliadau anllywodraethol penodedig Ddyletswydd statudol i Hysbysu'r Ysgrifennydd Gwladol am unrhyw unigolyn y deuir ar ei draws yng Nghymru y maent yn credu ei fod yn ddioddefwr ameuedig caethwasiaeth neu fasnachu pobl. 

Dydd Gwener

Camdriniaeth ar-lein yw unrhyw fath o gamdriniaeth sy’n digwydd ar y we, boed trwy rwydweithiau cymdeithasol, chwarae gemau ar lein neu ddefnyddio ffonau symudol. 

Gall camdriniaeth ar-lein fod yn rhan o gamdriniaeth sy’n digwydd yn y byd go iawn (er enghraifft, bwlio neu feithrin perthynas amhriodol). Neu efallai nad yw’r gamdriniaeth ond yn digwydd ar lein (er enghraifft, perswadio plant i gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol ar lein). 

Mae bob amser pobl a fydd yn ceisio cymryd mantais ar bobl pan maen nhw ar lein. Bydd rhai’n mynd ati’n fwriadol i dargedu pobl hŷn neu bobl sy’n fwy agored i niwed. Fodd bynnag, does dim rheswm i ofni’r rhyngrwyd os caiff ei ddefnyddio mewn modd diogel.