Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid

Pwy ydym ni

Mae Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Blaenau Gwent a Chaerffili yn gweithio gyda phobl ifanc 8-17 oed sydd mewn perygl neu sy’n cymryd rhan mewn ymddygiad troseddol.

Yn lleol mae’r gwasanaeth yn dwyn ynghyd staff o amrywiaeth eang o sefydliadau, gan gynnwys yr awdurdod lleol, yr heddlu, y gwasanaeth prawf, iechyd ac addysg. Drwy gydweithio, rhannu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad, nod y Gwasanaeth yw helpu pobl ifanc i wneud y dewisiadau iawn mewn bywyd ac i leihau troseddu gan bobl ifanc.

Mae’r Gwasanaeth hefyd yn gweithio mewn partneriaeth i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol. Mae’n cydnabod y gall ymddygiad gwrth-gymdeithasol gael effaith niweidiol ar bawb mewn cymuned – oedolion a phlant – a phwysigrwydd mynd i’r afael ag ymddygiad o’r fath.

Rhan hanfodol o waith y Gwasanaeth yw annog pobl ifanc i gymryd cyfrifoldeb dros eu gweithredoedd drwy gydnabod y niwed a achosir i eraill a chynnig ffordd o unioni pethau.

Cymorth Cynnar (Atal)

Panel Cymorth a Chynnwys Ieuenctid 

Un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o leihau troseddau yw atal pobl ifanc rhag mynd i drwbwl yn y lle cyntaf. Mae’r Gwasanaeth yn gweithio drwy gyfrwng y Panel, gyda phobl ifanc 8 - 15 oed sydd mewn perygl o droseddu. Caiff rhaglenni eu cynnig i gefnogi plant a theuluoedd am uchafswm o chwe mis. Gall athrawon, heddweision, meddygon teulu, gweithwyr cymdeithasol neu staff o grwpiau prif ffrwd, gwirfoddol neu gymunedol wneud cyfeiriadau i’r Panel.

Prosiect Addewid

Mae hefyd Prosiect Addewid sy’n gweithio gyda phobl ifanc leol 10-17 oed sydd wedi bod yn ymddwyn yn wrth-gymdeithasol. Nod y prosiect yw darparu mentoriaid i bobl ifanc drwy raglen recriwtio a hyfforddi ar gyfer gwirfoddolwyr cymunedol er mwyn cyfeirio pobl ifanc i ffwrdd oddi wrth ymddygiad gwrth-gymdeithasol. Caiff cyfeiriadau i’r prosiect eu gwneud gan bartneriaethau diogelwch cymunedol lleol.

Penderfyniad Cyfiawnder Adferol

Caiff pobl ifanc 10 – 17 oed sydd wedi troseddu am y tro cyntaf eu cyfeirio at y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid i gwblhau Penderfyniad Cyfiawnder Adferol. Mae hyn yn rhoi cyfle i bobl ifanc gwrdd â dioddefwyr eu troseddau er mwyn ceisio adfer y niwed a achoswyd a gweithio ar y ffactorau a arweiniodd at yr ymddygiad troseddol. Mae cwblhau Penderfyniad Cyfiawnder Adferol yn llwyddiannus yn galluogi’r heddlu i beidio â chymryd camau pellach a fydd yn golygu na fydd gan y person ifanc record droseddol ar y cam hwn. Caiff y cyfeiriadau eu gwneud gan yr heddlu.

Gwasanaethau Cyn y Llys  

Canolfannau Gwent 

Mae system o ganolfannau yn delio â phobl ifanc sy’n mynd ymlaen i gyflawni troseddau pellach, llai difrifol, nad oes angen penderfyniadau arnynt gan y llysoedd. Yn y canolfannau bydd yr heddlu, gwirfoddolwyr cymunedol a Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn penderfynu ar y canlyniadau gorau i reoli ymddygiad person ifanc yn y gymuned ac i atal troseddu pellach. Yr opsiynau sydd ar gael i’r canolfannau yw’r Rhybuddion Ieuenctid a Rhybuddion Amodol Ieuenctid ond gall swyddog yr heddlu hefyd ddefnyddio disgresiwn i gyfeirio’r person ifanc i’r llys.  

Goruchwyliaeth yn y gymuned 

Gorchmynion Atgyfeirio
Pan fydd person ifanc gerbron y llys wedi’i gyhuddo o drosedd a’i fod yn pledio’n euog, gall y Llys bennu Gorchymyn Atgyfeirio. Bydd gofyn i’r person ifanc fynd i banel Gorchymyn Atgyfeirio gyda’i rieni/gwarcheidwad. Mae tri gwirfoddolwr o’r gymuned leol yn arwain y panel Gorchymyn Atgyfeirio ynghyd ag aelod o’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid. O dan y gorchymyn, bydd y person ifanc yn cytuno i gontract a all gynnwys gwneud iawn i’r dioddefwr yn ogystal ag ymgymryd â rhaglen o ymyraethau a gweithgareddau i fynd i’r afael â’r ymddygiad troseddol. Gall Gorchmynion Atgyfeirio fod am 3 i 12 mis. Mae’r gollfarn wedi’i disbyddu unwaith y bydd y contract wedi’i gwblhau yn llwyddiannus.

Gorchmynion Adsefydlu Ieuenctid 

Gall y Llys roi Gorchymyn Adsefydlu Ieuenctid i bobl ifanc o dan 18 oed a all barhau am hyd at 3 blynedd. Gall y Gorchymyn hefyd gynnwys un neu fwy o ofynion a gaiff eu penderfynu gan y Llys yn dilyn asesiad gan y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid. Bydd y Gorchymyn yn cynnwys faint o weithiau y bydd yn rhaid i’r person ifanc gwrdd â’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid. Bydd gweithiwr o’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn helpu’r person ifanc i ddeall beth sy’n rhaid iddo ei wneud ac yn ei helpu a’i gefnogi i gwblhau ei Orchymyn. Bydd llawer o’r gwaith yn ymwneud â helpu’r person ifanc i feddwl am ei ymddygiad a’r niwed y mae ei drosedd wedi achosi i’r dioddefwr. Bydd y gweithiwr o’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid hefyd yn helpu’r person ifanc i ddelio gyda phroblemau ac anawsterau. Mae helpu person ifanc i gael addysg, hyfforddiant neu swydd hefyd yn bwysig iawn oherwydd gall hyn helpu i’w gyfeirio oddi wrth ymddygiad troseddol. 

Goruchwylio ac Arolygu Dwys
Mae angen rhaglen Goruchwylio ac Arolygu Dwys ar rai pobl ifanc i’w helpu rhag troseddu pellach. Fel arfer caiff Gorchymyn Adsefydlu Ieuenctid gyda Goruchwylio ac Arolygu Dwys ei roi i bobl ifanc sy’n parhau i droseddu neu fel dewis arall i’r ddalfa (carchar). Caiff y person ifanc ei oruchwylio am 25 awr yr wythnos yn y tri mis cyntaf ac mae hefyd yn cael cyrffyw electronig (tag ar y ffêr) ac mae’n rhaid iddo aros gartref rhwng oriau penodol.

Y ddalfa
Mae dau fath o ddedfryd o garchar: Gorchymyn Cadw a Hyfforddi a all fod rhwng pedwar mis hyd at ddwy flynedd o hyd, neu Gorchymyn Adran 91/92 a all fod am ddwy flynedd neu fwy; dim ond mewn Llys y Goron y caiff y Gorchymyn hwn ei roi a hynny am droseddau difrifol iawn. Byddai pobl ifanc yn treulio hanner cyntaf Gorchymyn Cadw a Hyfforddi neu Orchymyn Adran 91/92 yn y ddalfa a’r misoedd sy’n weddill yn y gymuned ‘ar drwydded’ dan oruchwyliaeth y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid. Mae’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn gweithio’n agos gyda’r Carchar a Sefydliadau Diogel wrth gynorthwyo pobl ifanc sy’n cael dedfrydau o garchar. Bydd y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn ymweld yn rheolaidd â’r bobl ifanc ac yn cynnal cyfarfodydd gyda staff, pobl ifanc a’u teuluoedd i gynllunio rhaglenni gwaith tra eu bod yn y carchar a hefyd cynllunio ar gyfer eu rhyddhau. Mae’n bwysig bod yr holl gynnydd da a wneir yn y carchar yn parhau ar ôl iddynt gael eu rhyddhau, felly byddwn yn gweithio gyda’r person ifanc, ei deulu ac asiantaethau eraill wrth geisio cael pobl ifanc yn ôl i fyd addysg, hyfforddiant neu waith a’u cefnogi i beidio â chyflawni troseddau eraill fel rhan o gynlluniau adsefydlu’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid.

Rhieni/Gofalyddion

Cymorth i Deuluoedd
Mae’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i rieni, gofalyddion pobl ifanc sy’n ymwneud â’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ar draws ei holl wasanaethau. Mae’r Gwasanaeth hefyd yn gweithio gydag asiantaethau partner i sicrhau bod cymorth i deuluoedd ar gael ar draws y ddwy sir gan amrywiaeth o sefydliadau gwahanol er mwyn darparu cymorth parhaus a chynaliadwy.

Mae’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn cynnal rhaglenni rhianta gwirfoddol, naill ai fel rhaglenni unigol neu fel rhan o brosiectau eraill, er mwyn helpu rhieni i wella eu sgiliau wrth ddelio ag ymddygiad eu plant. Mae hyn yn ei dro yn lleihau’r risg o droseddu neu ail-droseddu. Mae’r rhaglenni yn rhoi cyngor a chymorth ymarferol unigol i rieni a gofalyddion wrth ymdrin ag ymddygiad eu plant, gosod ffiniau priodol a gwella cyfathrebu.

Dangoswyd bod gwella sgiliau rhianta rhieni a gofalyddion yn llwyddiannus iawn wrth leihau’r risg bod pobl ifanc yn troseddu neu’n ail-droseddu ac mae hefyd yn helpu i atal brodyr neu chwiorydd iau rhag cael eu denu i droseddu.

Os yw’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn asesu y byddai’r bobl ifanc a’u teuluoedd yn cael budd o raglen rhianta, ond nad yw’r rhieni neu’r gofalyddion yn fodlon cymryd rhan, gall y Gwasanaeth wneud cais i’r llysoedd am Orchymyn Rhianta sy’n gorfodi rhieni/gofalyddion plentyn mewn perygl i gymryd rhan.~

Gwasanaethau i Ddioddefwyr 

Cefnogi dioddefwyr troseddau ieuenctid
Bydd Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn ystyried anghenion a phryderon y dioddefwyr wrth iddynt gyfathrebu gyda’r dioddefwyr a darparu gwasanaethau. 

Mae’r Gwasanaeth yn gweithredu o fewn egwyddorion Cyfiawnder Adferol. Ble bynnag y bo’n bosibl ac yn briodol, caiff pob dioddefwr trosedd sydd wedi’i chyflawni gan berson ifanc gyfle i gymryd rhan mewn proses Cyfiawnder Adferol. Yn unol â deddfwriaeth a chanllawiau perthnasol, bydd Swyddogion Cyswllt Dioddefwyr y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn cysylltu â phob dioddefwr i ddeall mwy am eu dymuniadau a’u teimladau, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am y drosedd a gyflawnwyd yn eu herbyn ac i gynnig ymyraethau cyfiawnder adferol.

Mae cyfranogiad ar ran dioddefwyr yn wirfoddol ac mae’n cael ei wneud yn seiliedig ar gael gwybodaeth a chefnogaeth ddigonol gan staff cyswllt dioddefwyr y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid neu gan unrhyw asiantaeth gefnogol arall e.e. Cymorth i Ddioddefwyr.

Nod y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yw bod dioddefwyr troseddau ieuenctid yn teimlo bod eu profiad yn y broses Cyfiawnder Adferol yn eu grymuso nhw. Y gobaith yw y bydd lleisio eu dymuniadau a’u teimladau yn cefnogi staff wrth alluogi pobl ifanc i gydnabod canlyniadau eu gweithredoedd er mwyn atal troseddu pellach a chreu mwy o ddioddefwyr.

Prosiectau 

Mae’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau lleol i gynnig nifer o fentrau i gefnogi a galluogi pobl ifanc i gynyddu eu hymwybyddiaeth a’u dealltwriaeth o ymddygiad peryglus ac ar yr un pryd, cynyddu eu hunan-fri a’u hunan-hyder. Mae’r rhan fwyaf o’r prosiectau a gynhelir gan y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn addysgiadol ac yn cyfoethogi sgiliau a gwybodaeth y bobl ifanc.

KIDDO’s Digwyddiad amlasiantaethol sy’n helpu i amlygu sut y mae ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn effeithio ar y gymuned a chanlyniadau ymddwyn yn y fath fodd.

Prosiect Celf Pippins Prosiect creadigol i blant a phobl ifanc sy’n cynnig profiad sy’n cael effaith gadarnhaol ar eu sgiliau cymdeithasol, lefelau o hunan-hyder a brwdfrydedd artistig.

Licence To Kill Mae pobl ifanc sy’n dod ar y diwrnod ymwybyddiaeth hwn yn cael gweld beth yw effeithiau posibl dwyn a gyrru ceir. Maen nhw hefyd yn cael gweld effaith digwyddiadau o’r fath ar y gwasanaethau brys. Mae safle gwrthdrawiad yn cael ei ail-greu sy’n dangos canlyniadau angheuol posibl cymryd rhan mewn trosedd yn ymwneud â cherbydau. Mae dioddefwr hefyd yn egluro effaith trosedd o’r fath o’u safbwynt nhw.

Prosiect Phoenix Mae Prosiect Phoenix yn fenter gan y Gwasanaethau Tân ac Achub wedi’i hanelu at bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Nod y prosiect yw mynd i’r afael â gwahanol faterion sydd gan bobl ifanc gan gynnwys hunan-hyder isel, i ymddygiad gwrth-gymdeithasol a/neu broblemau sy’n gysylltiedig â thân fel dechrau tân yn fwriadol a galwadau ffug i’r gwasanaethau. Mae Phoenix yn herio agweddau ac yn hybu meddwl yn annibynnol ymhlith pobl ifanc drwy ddefnyddio gweithgareddau’r gwasanaeth tân i ddatblygu nodweddion personol fel gweithio mewn tîm, profi ffiniau corfforol a meddyliol ac addysgu pobl ifanc am rôl y gwasanaeth tân ac achub.

Cynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu Er mwyn cynorthwyo pobl ifanc 16+ oed i ddod o hyd i waith ystyrlon, mae’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn cefnogi pobl ifanc wrth wneud cais am y cerdyn Cynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu. Mae’r cerdyn yn brawf bod gan yr unigolion sy’n gweithio ar safleoedd adeiladu yr hyfforddiant a’r cymwysterau angenrheidiol.

Cyfleoedd Gwirfoddoli 

Cymryd rhan Mae gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ac maen nhw’n recriwtio ac yn hyfforddi hyd at 80 o wirfoddolwyr bob blwyddyn ar gyfer amrywiaeth o rolau. Bydd gwirfoddolwyr nid yn unig yn helpu’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid i gefnogi pobl ifanc, eu teuluoedd a dioddefwyr ymddygiad troseddol ond maen nhw hefyd yn cefnogi gwaith y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn eu cymunedau. Ar hyn o bryd, mae’r Gwasanaeth yn recriwtio gwirfoddolwyr i’r meysydd canlynol: Mentora, Aelodau Panel Cymunedol, Oedolion Priodol, Goruchwylwyr Gwneud Iawn, cynrychiolwyr Canolfannau cymunedol a chynadleddau Cyfiawnder Adferol.

I wneud cais i fod yn wirfoddolwr cysylltwch â’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid

Dogfennau Cysylltiedig