Addysg a gofal plant: coronafeirws

Canllawiau

22 Mawrth 2020

Rydym yn ymwybodol bod y sefyllfa ar hyn o bryd yn newid o hyd, bod canllawiau'n cael eu diweddaru'n gyson a bod angen rhannu gwybodaeth gywir yn sydyn.   

Er mwyn sicrhau cysondeb yn y neges ar y canllawiau i ysgolion, lleoliadau gofal plant a rhieni/gofalwyr, rydym wedi cynhyrchu'r negeseuon a'r wybodaeth allweddol ganlynol.  I gadarnhau, cymeradwywyd y canllawiau hyn gan SOLACE a CCAC.

Y neges allweddol gyffredinol yw:

  • Dylai pawb aros adref yn gyffredinol, atal y firws rhag lledu a diogelu'r GIG

Fodd bynnag, rydym yn ceisio cadw'r cydbwysedd rhwng aros gartref a sicrhau diogelwch y plentyn ac unrhyw un mewn grŵp bregus:

  • Dylai plant gael eu cadw adref i atal y firws rhag lledu ac amddiffyn ein GIG
  • Ond mae angen gweithwyr hanfodol arnom i wneud eu gwaith o hyd ac mae angen inni amddiffyn plant sy'n fregus
  • Dylai gweithwyr allweddol gadw eu plant adref ... ond ni allant eu gadael ar eu pennau eu hunain os barnant na fyddent yn ddiogel ac na allant eu gadael gyda rhywun sy’n fregus 
  • Os nad oes ganddynt ddewis arall, diogel, gallant fynd i ysgol/lleoliad gofal plant


Er mwyn ein helpu i ledaenu'r negeseuon hyn, byddem yn ddiolchgar am eich cymorth o ran:

  • Diweddarwch eich gwefan gyda'r wybodaeth hwn
  • Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â:

Covid19Addysg@llyw.cymru

Nodwch: Mae'r blwch post hwn yn benodol ar gyfer ymholiadau gan randdeiliaid ac ni ddylid ei gyhoeddi’n unman.  Rydym yn ymateb i ymholiadau gan y cyhoedd ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.