Panel Dinasyddion Gwent

Pwy ydyn ni

Cyflwynwyd Deddf Gwasanaethau a Lles Cymdeithasol (Cymru) 2014 ym mis Ebrill 2016. Mae'n dwyn ynghyd yr holl ddeddfau a chanllawiau sy'n ymwneud â gofal cymdeithasol ac iechyd mewn un lle, ac yn nodi'r disgwyliadau ar yr hyn y mae'n rhaid i awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol ei wneud.

Mae'r Ddeddf yn dweud bod angen i bartneriaid, yn cynnwys dinasyddion, weithio gyda'i gilydd. Mae angen darparu cefnogaeth i bobl mewn ffordd sy'n eu helpu nhw a'u teulu. Er mwyn gwneud hyn mae angen iddynt fod yn rhan o drafodaethau a phenderfyniadau allweddol ar yr hyn a fydd yn eu cynorthwyo yn y fath ffordd.

Mae aelodau'r panel yn byw ac yn gweithio ar draws Gwent. Wrth i'r Panel Dinasyddion ddatblygu mae wedi dod yn amlwg ein bod yn cynrychioli ein hunain ac nid eraill. Er bod gennym gysylltiadau â grwpiau eraill ac rydym yn cyfleu ein barn neu mewn cyfarfodydd,  roeddem yn deall pe byddem am gael barn, gwybodaeth neu ymgynghori â mwy o bobl byddem yn gweithio gydag arweinyddion yn y maes ymgysylltu corfforaethol i ddefnyddio paneli a rhestrau a dosbarthu sydd eisoes yn bodoli.

Amlder y cyfarfodydd

Mae’r panel yn cyfarfod bob chwe wythnos ac mae’r cyfarfodydd yn weddol anffurfiol – mae te a bisgedi bob amser ar gael!

Pam fo pobl yn mynychu?

Mae cymaint o resymau ag aelodau yn ôl pob tebyg!

‘Dim ond am gyfnod byr yr wyf wedi bod yn aelod o'r panel, ond mae'r ffordd y mae'n gweithio a pha mor awyddus yw'r aelodau i wneud gwahaniaeth wedi creu argraff arna i. Rwy'n edrych ymlaen at godi materion sydd o ddiddordeb i'n haelodau, gan wybod y bydd pethau'n cael eu datrys '– aelod o’r panel, JP

‘Doeddwn i ddim yn siŵr beth i'w ddisgwyl pan fynychais fy nghyfarfod cyntaf o Banel Dinasyddion Gwent ond i fod yn deg, mae aelodau'n mynychu i wneud rhywbeth ac nid yn unig am rywbeth i'w wneud. Mae'r pynciau'n amrywio ond mae aelodau bob amser yn barod i gyfrannu at drafodaethau, gyda gwybodaeth neu brofiadau personol. Mae'r swyddogion o'r cyngor sy'n mynychu nid yn unig yn gweinyddu, maent yn gwrando, cynnig sylwadau defnyddiol pan ofynnir iddynt ac nid ydynt erioed wedi methu ymateb pan ofynnir iddynt am wybodaeth bellach ’– aelod o’r panel, PW

Beth allwch chi ei ddisgwyl?   

Rydym i gyd yn cytuno bod aelodau wir yn teimlo'r manteision o fod yn rhan o'r panel dinasyddion - ac maent bob amser yn awyddus i groesawu aelodau newydd. Mae'r wybodaeth yr ydym wedi'i chael am y Ddeddf a meysydd eraill fel diogelu wedi bod yn werthfawr wrth rannu gyda grwpiau eraill yr ydym yn eu mynychu ac yn werthfawr i ni fel dinasyddion.
Rydym i gyd yn elwa mewn ffordd wahanol wrth fod yn aelodau ond rydym ni'n cydnabod rhai manteision cyffredin, yn cynnwys:

  • Datblygu parch, y naill at y llall
  • Awydd gan bob un ohonom i ddysgu
  • Amgylchedd diogel i rannu pryderon ac amlygu arfer da
  • Cyfle i ddweud ein dweud ar faterion pwysig sy’n gysylltiedig â gofal

Cyfleodd i rwydweithio gyda dinasyddion eraill ac ymwneud ag arweinwyr sy’n arwain at gyfeillgarwch ac amgylcheddau gwaith effeithiol

Edrychwn ymlaen at Glywed Gennych!

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno neu gael gwybod mwy, cysylltwch â citizenpanel@torfaen.gov.uk neu ffoniwch Hayley ar 01495 761691.

Dogfennau Cysylltiedig