Her Cyllideb Blaenau Gwent

Trosolwg o Her Cyllideb Blaenau Gwent 2018-19

Gosododd y Cyngor gyllideb gytbwys ar gyfer 2018-19 er gwaethaf gostyngiad o 0.5% mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru (setliad gwaethaf pob un o gynghorau Cymru). O dan y Gyllideb gytunedig ni fydd angen i'r Cyngor dynnu oddi wrth ei gronfeydd wrth gefn cyffredinol a diogelir cyllid Addysg, Gwasanaethau Cymunedol a Gwasanaethau Cymdeithasol, gydag Ysgolion yn gweld cynnydd o 1%.

Gyda llai o arian i'w wario, mae'n rhaid inni newid y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni leihau rhai gwasanaethau, edrych am ffyrdd eraill o ddarparu eraill a hyd yn oed atal rhai gwasanaethau yn gyfan gwbl lle nad oes gennym unrhyw ddewis arall.

Er mwyn cefnogi'r broses Gosod Cyllideb ar gyfer 2018/19, cynhaliodd y Cyngor raglen ymgysylltu â'r cyhoedd o'r enw 'Her Cyllideb Blaenau Gwent'. Cynhaliwyd y rhaglen hon ym mis Tachwedd 2017 ar draws nifer o leoliadau allweddol o amgylch y fwrdeistref fel y gallai pobl fynychu, yn ogystal â bod ar gael yn llwyr i bobl gymryd rhan trwy wefan y Cyngor.

Rhoddodd y rhaglen gyfle i bobl ddod o hyd i wybodaeth am gyllideb y cyngor, yr arbedion sydd eu hangen, a throsolwg o gynigion arbed ar gyfer 2018/19. Gallai pobl roi eu barn trwy gwblhau holiaduron, gan adael eu sylwadau, neu roi cynnig ar efelychydd cyllideb ar-lein newydd lle gallent osod eu cyllideb eu hunain.

Yn ystod y rhaglen, ymgysylltwyd â dros 1,000 o bobl, gyda dros 800 o holiaduron wedi'u dosbarthu. Dychwelwyd cyfanswm o 221 holiadur wedi’u cwblhau, ac yn ddilys i'w dadansoddi.

Gellir dod o hyd i fanylion llawn Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2018-19 yma

Dogfennau Cysylltiedig