Canolfan Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu

Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Cwm Newydd ar Stad Ddiwydiannol Waun-y-Pound, Glynebwy, NP23 6PL.


Oriau agor yr Haf o 1 Mai 9:00am - 6:00pm


Oriau agor y Gaeaf o 1 Hydref 10:00am - 4.30pm


Gofynnir i chi fynd i'r safle ddeg munud cyn yr amser cau i sicrhau fod gennych ddigon o amser i ddidoli eich gwastraff cyn i'r safle gau.

Ardal didoli bagiau du

Rydym eisiau sicrhau fod preswylwyr Blaenau Gwent yn ailgylchu cymaint ag sydd modd. Dengys ymchwil y gellir ailgylchu 70% o wastraff bagiau du. Mae angen i ni atal deunyddiau y gellid eu hailgylchu tebyg i wydr, caniau, papur, plastig a chardfwrdd rhag cael eu taflu gan y gellir eu casglu ar ochr y palmant. Mae bellach ardal wedi'i sefydlu yn Cwm Newydd i alluogi preswylwyr i ddidoli eu bagiau du. Gofynnir i unrhyw breswylydd sy'n gwrthod didoli eu gwastraff bag du ar y safle i fynd â'u gwastraff gartre gyda nhw.

Eitemau a Dderbynnir ar y Safle

Dyma restr o'r mathau o ailgylchu y mae Canolfan Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu Cwm Newydd yn eu derbyn:

 • Tecstilau/dillad ac esgidiau
 • Pren - celfi pren ar ddiwedd eu hoes, ffensys gardd/celfi/siediau wedi'u datgymalu
 • Cardfwrdd
 • Rwbel anadweithiol o brosiectau cartref bach (dim pridd os gwelwch yn dda)
 • Gwydr llen o ffenestri, drysau a thai gwydr
 • UPVC - ffenestri a fframiau drws
 • Gwastraff gwyrdd - perthi, coed, tocion glaswellt
 • Plastrfwrdd
 • Plastig mawr/caled na all fynd yn eich blwch ailgylchu tebyg i gelfi gardd
 • Pob eitem drydanol
 • Batris car a chludadwy
 • Tiwbiau fflwrolau
 • Paent - siaradwch gyda staff y safle am unrhyw baent sy'n addas i'w ailddefnyddio (paent seiliedig ar ddŵr)
 • Cemegau/hylifau cartrefi a gwastraff DIY - tebyg i creosot, glud
 • Olew coginio
 • Olew injan (nid petrol na diesel os gwelwch yn dda)
 • Matresi
 • Carpedi
 • Celfi cartref swmpus mawr (e.e. soffas a chadeiriau breichiau ar ddiwedd eu hoes)
 • Poteli nwy
 • Cetris Argraffwyr
 • Man gollwng - blychau casglu/cadi bwyd ochr palmant a biniau olwyn

Mae holl staff y safle yno i helpu llywio a chyfeirio preswylwyr i roi pob eitem yn y cynhwysydd cywir ar y safle.