Newidiadau i’r ffordd y casglwn eich ailgylchu

Cwestiynau Cyffredin – Cyflwyniad

Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth casgliadau gwastraff ac ailgylchu cynaliadwy ac effeithlon, rydym am wneud rhai newidiadau i’r ffordd rydym yn casglu eich ailgylchu.

Bydd amryw o newidiadau yn cael eu rhoi ar waith a fydd yn effeithio ar breswylwyr ar draws y fwrdeistref. Cyfeiriwch at y llythyr y gwnaethom ei anfon atoch yn ddiweddar i gael gwybod am y newidiadau penodol sy’n effeithio arnoch chi a’r casgliadau ailgylchu rydych yn eu derbyn.

Yma, fe gewch atebion i’r cwestiynau cyffredin sy’n codi amlaf am bob un o’r newidiadau rydym yn eu rhoi ar waith ar draws Blaenau Gwent.

Mae eich ailgylchu’n gwneud gwahaniaeth MAWR ym Mlaenau Gwent – diolch i chi am barhau i chwarae eich rhan dros yr amgylched drwy ailgylchu cymaint ag y gallwch.


Cynhwysydd ailgylchu newydd ar gyfer eich cardfwrdd

Pam ydych chi’n gofyn i mi roi fy nghardfwrdd mewn cynhwysydd ar wahân i fy ngwydr?
Yn dilyn treial llwyddiannus mewn rhai ardaloedd pan fuom yn casglu cardfwrdd ar wahân i wydr, rydym nawr yn rhoi’r sach hesian wen newydd hon i holl aelwydydd yr ardal ac yn gofyn i chi roi eich holl gardfwrdd yn y cynhwysydd newydd hwn.

Y prif reswm dros gadw eich cardfwrdd ar wahân i’ch poteli a jariau gwydr yw er diogelwch ein criw casglu pan maen nhw’n casglu eich gwydr.

Bydd hefyd yn gwella ansawdd y cardfwrdd a gasglwn i’w ailgylchu, drwy ei gadw’n lanach ac yn sychach, a bydd hyn yn ein galluogi i ailgylchu mwy o’r cardfwrdd a gasglwn gennych.

Bydd y lle ychwanegol yn y ddau gynhwysydd hefyd yn eich galluogi i ailgylchu mwy o gardfwrdd a mwy o boteli a jariau gwydr.

O 18 Hydref, rhowch unrhyw gardfwrdd yn eich sach hesian wen newydd, gan adael y cynhwysydd isaf yn eich Trolibocs i’r poteli a jariau gwydr gwag yn unig.

Pa bryd ac ymhle y dylwn roi fy sach hesian newydd ar gyfer cardfwrdd allan?
Caewch y caead ar eich sach wedi’i llenwi i gadw’r cardfwrdd mor sych â phosibl, yna rhowch hi allan wrth ochr eich cynwysyddion ailgylchu eraill ar eich diwrnod casgliad ailgylchu, os gwelwch yn dda.

Bydd cadw eich cardfwrdd mor sych â phosibl yn cynyddu ei ansawdd. Os yw’r cardfwrdd yn fwy gwlyb, mae’n llai tebygol o gael ei ailgylchu i wneud nwyddau newydd o ansawdd dda.

Fe wnes i dderbyn fy llythyr, ond ni chefais sach hesian wen ar gyfer fy nghardfwrdd. Sut dylwn i archebu’r sach newydd hon?
Dylai eich llythyr fod wedi’i anfon atoch gyda sach newydd ar gyfer eich cardfwrdd, ond os na chawsoch sach am ryw reswm, cliciwch yma i archebu eich sach hesian wen newydd, neu ffoniwch ni ar 01495 311556. https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/request-recycling-equipment-refuse-bins/

Mae gen i sach hesian wen a roddwyd i mi fel rhan o dreial y gwnaethoch ei gynnal ychydig flynyddoedd yn ôl. Pa sach ddylwn ei defnyddio a beth ddylwn ei wneud â’r un sbâr?
Os oes gennych sach hesian wen ychwanegol, cewch ei defnyddio i roi eitemau cardfwrdd ychwanegol y gallech fod eisiau gwared â nhw. Pe byddai’n well gennych beidio â chadw’r sach ychwanegol hon, ffoniwch ni ar 01495 311566 i drefnu inni ei chasglu, os gwelwch yn dda.

Rwy’n rhoi llawer o gardfwrdd allan. A gaf i archebu sach hesian wen arall?
Os hoffech chi gael sach hesian wen ychwanegol i roi mwy o gardfwrdd allan, cliciwch yma neu ffoniwch ni ar 01495 311556. https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/request-recycling-equipment-refuse-bins/

Mae angen imi archebu cynhwysydd arall ar gyfer math gwahanol o ddeunydd. Sut dylwn i wneud hyn?
Os bydd angen ichi archebu bagiau, biniau, cadis, sachau neu Trolibocs newydd, cliciwch yma neu ffoniwch ni ar 01495 311556. https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/request-recycling-equipment-refuse-bins/

Beth fydd fy nghardfwrdd eilgylch yn cael ei ddefnyddio i’w wneud?
Bydd eich cardfwrdd yn cael ei gasglu i’w ailgylchu i wneud nwyddau newydd fel bocsys cardfwrdd a chartonau wyau.

Beth ddylwn ei wneud â chardfwrdd budr?
Os oes bwyd neu saim yn halogi eich cardfwrdd, fel bocsys pizza, rhowch y cardfwrdd budr hwn yn eich bagiau du neu fin du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.


Newid i'r ffordd rydych chi'n rhoi eich cartonau bwyd a diod allan i'w casglu i'w hailgylchu

Ym mha gynhwysydd ailgylchu ddylwn i osod fy nghartonau bwyd a diod gwag, fel eitemau Tetra Pak?
O ddydd Llun 18 Hydref, rhowch unrhyw gartonau bwyd a diodydd, fel Tetra Pak, yn eich cynhwysydd Trolibocs ar gyfer plastigion a metelau (ac nid gyda'ch cardfwrdd mwyach), er mwyn iddynt gael eu hailgylchu.

Cofiwch wagio a rinsio'r cartonau hyn – fel rydych chi'n gwneud i’ch eitemau plastig a metel eraill – cyn eu rhoi yn eich cynhwysydd.

Pan fyddwch yn dweud ‘cartonau bwyd a diod, fel eitemau Tetra Pak’, pa fathau o eitemau ydych chi'n eu golygu?
Mae enghreifftiau o gartonau bwyd a diod, fel eitemau Tetra Pak, yn cynnwys:
• Cartonau sudd
• Cartonau llaeth
• Cartonau cawl
• Cartonau cwstard

Pam ydych chi'n gofyn imi roi fy nghartonau bwyd a diod, fel eitemau Tetra Pak, mewn cynhwysydd gwahanol i'w ailgylchu?
Gwneir cartonau bwyd a diod, fel Tetra Pak, gan ddefnyddio cymysgedd cymhleth o fathau o ddeunydd pacio, sy'n cynnwys cyfuniad o ddeunyddiau plastig, metel a chardfwrdd. Er ein bod yn casglu'r eitemau hyn i'w hailgylchu ochr yn ochr â'ch cardfwrdd o’r blaen – a’n galluogodd ni i ailgylchu rhai o gydrannau'r cartonau – rydym bellach yn gallu eu casglu ochr yn ochr â'ch plastigion a'ch metelau, sy'n defnyddio proses ailgylchu fwy manwl a fydd yn caniatáu inni ailgylchu hyd yn oed mwy o'r deunyddiau o bob carton rydyn ni'n ei gasglu gennych chi.

Beth fydd fy nghartonau bwyd a diod eilgylch, fel Tetra Pak, yn cael ei ddefnyddio i’w wneud?
Bydd eich eitemau Tetra Pak yn cael eu hailgylchu i gynhyrchu ‘coreboard’, sy’n cael ei droi yn diwbiau a chreiddiau ar gyfer nwyddau fel cynwysyddion siocled poeth a gronynnau grefi, yn ogystal â deunydd pacio arall wedi’i wneud o gardfwrdd.


Man casglu newydd ar gyfer eich ailgylchu

Pam ydych chi’n gofyn i mi roi fy holl ailgylchu wrth gefn fy eiddo yn y lôn y tu ôl i fy nghartref i gael ei gasglu/ei wagio?
Mae rhai preswylwyr wedi dweud wrthym y buasai’n well ganddynt roi eu cynwysyddion ailgylchu allan y tu ôl i’w cartref, fel nad oes rhaid iddyn nhw eu cario drwy’r tŷ. Rydym wedi ystyried o ba gartrefi y gallwn gasglu ailgylchu o’r tu cefn i’r tai yn y lonydd cefn, gan roi ystyriaeth i unrhyw broblemau mynediad i’n criwiau a cherbydau casglu, a gallwn nawr gynnig y gwasanaeth hwn i nifer o breswylwyr.


Diwrnod casglu newydd ar gyfer eich ailgylchu

Pam mae fy niwrnod casglu ailgylchu’n newid?
Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth casgliadau gwastraff ac ailgylchu cynaliadwy ac effeithlon, rydym yn gwneud rhai newidiadau i’r ffordd rydym yn casglu eich ailgylchu. Mae’r mesurau effeithlonrwydd hyn yn golygu y bydd y diwrnod casglu ar gyfer eich ailgylchu’n newid. Mae eich ailgylchu’n cynnwys y deunyddiau canlynol: bwyd, papur, plastigion, metelau (caniau), gwydr, a chardfwrdd, ynghyd ag unrhyw decstilau glân, batris domestig o’r cartref, ac eitemau trydanol bach.

I wirio eich dyddiadau casglu, cliciwch yma neu ffoniwch ni ar 01495 311556.  https://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/resident/waste-recycling/find-your-bin-collection-day/

Rwy’n tanysgrifio i dderbyn casgliad gwastraff o’r ardd. A fydd fy niwrnod casglu yn newid ar gyfer y gwasanaeth hwn?
Na fydd, byddwn yn parhau i gasglu eich gwastraff o’r ardd ar eich diwrnod casglu presennol.

Rwy’n tanysgrifio i dderbyn casgliad nwyddau hylendid amsugnol (absorbent hygiene products/AHP). A fydd fy niwrnod casglu’n newid ar gyfer y gwasanaeth hwn?
Na fydd, byddwn yn parhau i gasglu eich AHP – hynny yw, cewynnau, nwyddau anymataliaeth a bagiau stoma gwag – ar eich diwrnod casglu presennol. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaeth casglu nwyddau hylendid amsugnol, cliciwch yma, os gwelwch yn dda. https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/casgliadau-cynnyrch-hylendid-amsugnol/

Sut allaf i wirio fy nyddiadau casglu gwastraff ac ailgylchu?
Cliciwch yma i wirio eich dyddiadau casglu neu ffoniwch ni ar 01495 311556.  https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/darganfod-eich-diwrnod-casglu-biniau/


Diolch ichi

Cofiwch, os gwelwch yn dda:
• gau’r caeadau ar eich cynwysyddion gwastraff ac ailgylchu,
• roi eich cynwysyddion yn y man(nau) casglu cyn 7yb ar eich diwrnod casglu, a
• chasglu eich cynwysyddion o’ch man(nau) casglu unwaith y byddant wedi’u gwagio.

Os bydd angen unrhyw help ychwanegol arnoch gyda didoli eich gwastraff ac ailgylchu, cliciwch yma neu ffoniwch ni ar 01495 311556. (Insert Welsh version of link to https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/sut-i-ailgylchun-gywir/