Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi

Yn unol â mesurau cenedlaethol y cyfnod clo byr, bydd Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu Cartrefi Cwm Newydd yn cau am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref 2020 ac yn ailagor ddydd Llun 9 Tachwedd am 10am.

Cysylltir ag unrhyw breswylwyr a wnaeth drefniant yn ystod y cyfnod hwn a gofynnir iddynt ail-drefnu eu hapwyntiad.

Byddwn yn ailddechrau derbyn apwyntiadau ar ôl y cyfnod clo byr o ddydd Llun 2 Tachwedd yn barod i ailagor ddydd Llun 9 Tachwedd.

MAE’N RHAID I CHI drefnu slot cyn ymweld â HWRC Cwm Newydd a DOD â thystiolaeth o’ch cyfeiriad i chi fel arall ni chaniateir i chi fynd mewn i’r safle. Caiff cerbydau heb drefnu apwyntiad cyn cyrraedd eu troi bant.
 

Canllawiau a Rheolau Safle HWRC Cwm Newydd – Darllenwch cyn archebu os gwelwch yn dda

1. Rhaid i chi beidio ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu os ydych chi neu rywun yr ydych yn byw â nhw wedi hunanynysu, yn dangos symptomau COVID-19 neu ar y rhestr warchod ar hyn o bryd.

2. Dim ond os yw hynny’n hollol hanfodol oherwydd na fedrwn ei gasglu yn ein casgliadau palmant arferol ac na allwch ei storio’n ddiogel yn eich cartref y dylech gysylltu â’r Ganolfan Ailgylchu.

3. Dim ond drwy’r system archebu y caniateir mynd mewn i’r safle. Caiff cerbydau nad ydynt wedi archebu ymlaen llaw eu troi bant.

4. Dim ond preswylwyr Blaenau Gwent a ganiateir ar y safle a bydd angen iddynt ddod â phrawf o’u cyfeiriad gyda nhw. Gall methiant i wneud hynny olygu y gwrthodir mynediad i’r safle.

5. Nifer cyfyngedig o gerbydau gaiff eu caniatáu ar y safle ar unrhyw un amser i gydymffurfio gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol, felly dylech fod yn barod i giwio ac aros cyn cael mynediad i’r safle. Mae’n RHAID i chi aros yn eich cerbyd tra rydych yn ciwio. Unwaith fod y nifer a ganiateir o gerbydau ar y safle, byddwn yn gweithredu system un mewn, un allan.

6. Dim ond un person a ganiateir y tu allan i’w cerbyd ar unrhyw un amser. Gall ail aelod o’r cartref fynychu i gynorthwyo gyda symud a gwaredu ag eitemau swmpus, ond dim ond pan mae staff y safle yn dweud ei bod yn ddiogel gwneud hynny y gallant adael y cerbyd. Yn lle hynny, defnyddiwch Wasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus y Cyngor ar gyfer eitemau swmpus.

7. Ni fydd staff y safle yn rhoi unrhyw gymorth i ddadlwytho deunyddiau.

8. Dim ond ychydig o wastraff y byddwn yn eu derbyn. Gofynnir i chi ddidoli eich gwastraff cyn dod i’r safle i gyflymu eich ymweliad. O ddydd Llun 17 Awst, bydd mynediad i faniau a threlars i HWRC Cwm Newydd.

9. Dim ond gwastraff na fedrir ei ailgylchu ddylai fod mewn bagiau du. Rydym yn casglu bwyd, caniau, plastig, papur, cerdyn, gwydr, gwastraff gwyrdd a gwastraff hylendid ar ymyl y palmant felly dylai preswylwyr ddefnyddio’r casgliadau hyn ar gyfer y deunyddiau hyn. Ni fyddwn yn derbyn gwastraff bagiau du sy’n cynnwys bwyd ac eitemau y gellid eu hailgylchu. Gofynnir i chi agor unrhyw fagiau du i staff y safle eu harchwilio i sicrhau nad yw’r bag yn cynnwys unrhyw ddeunydd y gellid ei ailgylchu. Caiff preswylwyr eu cyfyngu i waredu â dim mwy na 4 bag du o wastraff na fedrir ei ailgylchu.

10. O 21 Medi gallwn dderbyn y dilynol yn y banciau tecstilau ar y safle:
• Dillad – Glân a sych
• Esgidiau – mewn parau
• Bagiau a Beltiau
• Dillad Gwely/Llieiniau Bwrdd
• Llenni/Blancedi

NI CHAIFF y dilynol eu derbyn:
• Gobenyddion/ Duvets
• Carpedi/Rygiau
Gellir cadw’r rhain yn ddiogel adref nes rhoddir hysbysiad pellach.

11. Rhaid i staff ac ymwelwyr gydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol. Mae’n rhaid i holl ddefnyddwyr safle gydymffurfio â’r rheolau ymbellhau cymdeithasol dwy fetr a weithredir.

12. Gofynnir i chi drin ein staff a chyd-gwsmeriaid gyda pharch ac yn ystyriol yn ystod y cyfnod anodd hwn. Ni oddefir unrhyw ddigwyddiad/sarhau staff safle neu ddefnyddwyr eraill, a bydd yn golygu na fyddwch yn medru archebu i ymweld eto a gall olygu ymyriad gan yr heddlu.

Oriau Agor

Bydd slotiau apwyntiad ar gael rhwng 9am – 6pm, dyddiau Llun-Sul.
Caiff y safle ei gau ar gyfnodau rheolaidd yn ystod y dydd i alluogi staff y safle i ymgymryd â dyletswyddau glanhau angenrheidiol.

Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Cwm Newydd ar Stad Ddiwydiannol Waun-y-Pound, Glynebwy, NP23 6PL.

Archebu Apwyntiad

Ar gyfer preswylwyr Blaenau Gwent mae’r gwasanaeth hwn. Yn eich apwyntiad, bydd angen i chi ddod â phrawf o’ch cyfeiriad tebyg i’ch trwydded yrru neu fil cyfleustod.

Y ffordd gyflymaf a rhwyddaf i breswylwyr wneud cais am apwyntiad yw drwy borth Fy Ngwasanaethau y Cyngor. Byddwch angen eich manylion mewngofnodi Fy Ngwasanaethau neu lofnodi ar gyfer cyfrif tra byddwch ar y sgrin mewngofnodi.

Bydd y broses ar-lein yn eich llywio drwy  archebu slot.

Os na fedrwch gael mynediad i’r system ar-lein, yna gallwch ffonio 01495 311556 i archebu.

Unwaith y bydd eich archeb wedi ei chadarnhau, gofynnir i chi gyrraedd o fewn y slot amser 30-munud yr ydych wedi ei archebu a dod â phrawf o’ch cyfeiriad gyda chi. Ni ddylech geisio cyrraedd yn gynnar gan y gall hyn olygu y bydd yn rhaid i chi aros yn ddiangen.

Archebwch nawr >


Os ydych angen help

Os cewch unrhyw broblemau, anfonwch e-bost at  info@blaenau-gwent.gov.uk neu ffonio:01495 311556 os gwelwch yn dda.

Dogfennau Cysylltiedig