Newyddion Sy'n Torri

Ailgylchu Ffilm Plastig Treial

Ailgylchu eich bagiau a deunydd lapio plastig – diweddariad ar ein treial diweddar

Diolch yn fawr i'r rhai ohonoch a gymerodd ran yn ein treial 12 wythnos diweddar a gynhaliwyd mewn rhai ardaloedd ledled y fwrdeistref, a oedd yn anelu at weld sut y gallwn ailgylchu'ch bagiau a deunydd lapio plastig. Daeth y treial hwn i ben ar ddydd Gwener 30 Gorffennaf 2021.

Beth ddylwn i ei wneud nawr?

Ers i'r treial ddod i ben, ni fyddwn bellach yn casglu unrhyw sachau rydych chi'n eu llenwi â bagiau a deunydd lapio plastig. Hyd nes y byddwn yn deall pa mor llwyddiannus y bu'r treial a sut y gallem symud ymlaen â hyn, ewch yn ôl i osod eich bagiau a deunydd lapio plastig yn eich bin du neu bagiau du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu, os gwelwch yn dda.

Os hoffech chi barhau i ailgylchu'ch bagiau a deunydd lapio plastig ar yr adeg hon, gallwch chi fynd â'r eitemau hyn i'ch canolfan ailgylchu leol. https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/ymweld-a-chanolfan-ailgylchu/

Beth sy'n digwydd nesaf?

Nod y treial hwn yw darganfod os bydd yr eitemau a gasglwn gennych yn gallu cael eu hailgylchu i wneud cynhyrchion newydd, fel Bagiau am Oes a sachau sbwriel (bagiau bin). Nod y treial hefyd yw cynyddu ein cyfraddau ailgylchu trwy ailgylchu mwy o'r gwastraff rydyn ni'n ei gasglu o'ch cartref, deall a ellir ailgylchu'r deunydd hwn yn y DU, a darganfod a allwn gyflwyno casgliad parhaol newydd wrth ymyl y ffordd ar gyfer yr eitemau hyn ochr yn ochr â'ch casgliadau ailgylchu arferol.

Byddwn yn gweithio gyda WRAP Cymru i ddadansoddi maint ac ansawdd y bagiau a deunydd lapio plastig a gasglwyd gennym gennych ac adolygu'r adborth a roddodd llawer ohonoch inni trwy lenwi ein harolwg.

Canlyniadau ein raffl!

Diolch eto i'r rhai ohonoch a ddywedodd wrthym beth oeddech chi'n ei feddwl am y treial trwy lenwi ein harolwg. Rydym yn falch o gyhoeddi bod Mr Thomas o Dredegar wedi'i ddewis ar hap o'r holl gofnodion arolwg a dderbyniwyd ac a enillodd y Cerdyn Rhodd Love2shop gwerth £50.

Diolch i chi eto am wneud eich rhan dros yr amgylchedd a helpu i amddiffyn ein planed trwy barhau i ailgylchu popeth y gallwch chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y treial, anfonwch e-bost atom yn info@blaenau-gwent.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01495 311556.