Cyngor a Chymorth Ariannol

Mae cyngor a chymorth ariannol ar gael gan lawer o sefydliadau

 

Hybiau Cymunedol

Mae’r Hybiau Cymunedol a gaiff eu rhedeg gan Gyngor Blaenau Gwent yn gweithredu mewn 7 lleoliad ar draws y fwrdeistref.

 

Gallant helpu gyda phob elfen o fywyd cymunedol yn cynnwys cynlluniau a gostyngiadau treth gyngor, gwybodaeth a chyngor ar fudd-daliadau, gwneud cais am fathodyn glas a llawer mwy o gyfleoedd i’ch helpu i arbed arian lle gallwch.

 

Dewch o hyd i’ch Hyb agosaf a’i oriau agor yma:

Hybiau Cymunedol Blaenau Gwent | Blaenau Gwent CBC (blaenau-gwent.gov.uk)

 

Taliadau Tai Dewisol

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Elfen Tai y Credyd Cynhwysol ond yn dal i’w chael yn anodd talu eich rhent, gallwch wneud cais am Daliad Tai Dewisol.

Cysylltwch â: benefits@blaenau-gwent.gov.uk i gael mwy o gyngor.

 

Cymorth Dŵr Cymru

Mae Dŵr Cymru yn gweithredu cronfa gymorth a gynlluniwyd i helpu’r rhai sydd mewn caledi ariannol difrifol i glirio dyledion a chael trefn ar eu taliadau.

 

Ewch i: Cronfa Cymorth i Gwsmeriaid | Dŵr Cymru Welsh Water (dwrcymru.com) i gael help a chanfod mwy am y cymorth sydd ar gael.

 

Money Saving Expert

Mae gan MoneySavingExpert.com, y wefan a sefydlwyd gan Martin Lewis, ddewis eang o help a chyngor.

www.moneysavingexpert.com

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr wythnosol am ddim yn cynnwys yr holl awgrymiadau a chynghorion diweddaraf:

www.moneysavingexpert.com/latesttip

 

Cyngor Ar Bopeth

Gall fod yn anodd weithiau i fynd i’r afael â phroblemau arian, ond os nad ydych yn deall sut mae pethau fel credydau neu forgeisiau yn gweithio, gallech fod ar eich colled yn ariannol neu fynd i ddyled ddwfn.

Gall Cyngor Ar Bopeth roi’r wybodaeth rydych ei hangen i wneud y penderfyniadau cywir.

I ganfod mwy ewch i:

Dyled ac arian - Home (citizensadvice.org.uk)

 

Money Helper

Mae MoneyHelper ar agor i bawb a gall helpu pobl i glirio eu dyledion, gostwng gwariant a gwneud y mwyaf o’u hincwm.

 

Maent yn rhoi arweiniad diduedd ac am ddim am arian ac os nad ydynt yn gwybod yr ateb, byddant yn eich cyfeirio at rywun sydd yn gwybod.

Cymorth am ddim a diduedd gydag arian, wedi’i gefnogi gan y llywodraeth | HelpwrArian (moneyhelper.org.uk) 

 

 

Undebau Credyd, chynilon a benthyciadau cymunedol lleol

 

Mae undebau credyd yn cynnig dewis heblaw banciau a chymdeithasau adeiladu traddodiadol ar gyfer cynilo a benthyca. Gallant weithiau gynnig cyfraddau gwell na’r stryd fawr.

Mae undeb credyd yn ddarparydd cynilion a benthyciadau cymunedol.

I ganfod mwy am undebau credyd,

www.moneysavingexpert.com/loans/credit-unions 

 

Prydau Ysgol am Ddim

Gall eich plentyn fedru cael prydau ysgol am ddim os ydych yn derbyn unrhyw un o’r dilynol:

 

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisiwr Gwaith Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cysylltiedig ag Incwm
  • Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1998
  • Credyd Treth Plant (gydag incwm blynyddol o lai na £16,190)
  • Elfen gwarant Credyd Pensiwn
  • Ategiad Credyd Treth Gwaith – telir am 4 wythnos pan fyddwch yn peidio bod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith
  • Credyd Cynhwysol gydag incwm aelwyd net o lai na £7,400 (£616.67 y mis)

 

Gallwch gael mwy o wybodaeth a gwneud cais am y cynllun drwy anfon e-bost at:

benefits@blaenau-gwent.gov.uk

 

Grant Gwisg Ysgol

 

Gall dysgwyr sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim ar hyn o bryd wneud cais am grant o £225 ar gyfer pob dysgwr, a £300 ar gyfer y dysgwyr hynny sy’n dechrau ar flwyddyn 7.

Mae’r cynllun ar agor o 1 Gorffennaf 2022 ac yn cau ar 30 Mehefin 2023.

Gallwch ofyn am fwy o wybodaeth a gwneud cais heddiw drwy e-bost:

benefits@blaenau-gwent.gov.uk

 

Grant £200 i Gyn Lowyr

Mae cyn lowyr yn gymwys am grant o £200 i helpu gyda’r cynnydd ym mhrisiau ynni.

Daw’r grant gan Sefydliad Llesiant Cymdeithasol y Diwydiant Glo (CISWO).

I gael mwy o wybodaeth am y grant cysylltwch â swyddfa CISWO Cymru drwy ffonio 01443 485233 neu anfon e-bost at wales@ciswo.org.uk.

 

Disgownt a Gostyngiadau Treth Gyngor

Mae’r Dreth Gyngor yn un o’r biliau misol mwyaf ar gyfer y rhan fwyaf o gartrefi.

Mae llawer o gynlluniau i helpu llacio’r pwysau arbennig hwn gyda gostyngiadau os mai un unigolyn sy’n byw yn y cartref, cymorth i rai gydag anabledd meddwl neu gorfforol, gofalwyr ac aelwydydd incwm isel.

Mae mwy o wybodaeth am y pwnc hwn ar gael yn:

Disgownt a gostyngiad Treth Gyngor: Gwneud cais am ddisgownt neu ostyngiad Treth Gyngor | LLYW.CYMRU 

Mae mwy o wybodaeth hefyd ar gael ar wefan y Cyngor.

Treth Cyngor | Blaenau Gwent CBC (blaenau-gwent.gov.uk) 

 

Smart Money Cymru

Mae banciau cymunedol fel Smart Money Cymru yn sefydliadau ariannol dim-er-elw a gaiff yn aml eu sefydlu gan aelodau gyda’r hyn a elwir yn gwlwm cyffredin i  gynnig arbedion a benthyciadau.

Mae Smart Money Cymru yn darparu benthyciadau fforddiadwy a gwytnwch ariannol gydag amrywiaeth o gyfrifon cynilo, gweithio gyda rhanddeiliaid ar draws Cymru, darparu addysg ariannol a chefnogi a chyfrannu at achosion da.

Hafan - Smart Money Cymru Welsh