Cyllideb Blaenau Gwent 2020/2021

Dros y 10 mlynedd diwethaf, gwelodd Blaenau Gwent ostyngiad mawr yn y cyllid y mae'n ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru. Ymatebodd y Cyngor i hyn a sicrhau arbedion o £42 miliwn. Ein blaenoriaeth fu gwarchod gwasanaethau rheng flaen fodd bynnag mae'n anochel bod lefelau cyllid is wedi arwain at dorri rhai o'r gwasanaethau a gyflwynir i'n preswylwyr.

Yn ddiweddar derbyniodd y Cyngor ei setliad cyllideb diwedd gan Lywodraeth Cymru sy'n dangos y bydd Blaenau Gwent yn derbyn cynnydd o 3.9% yn ei gyllid, sy'n £4.3 miliwn ychwanegol ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Rydym yn croesawu'r cynnydd mewn cyllid fodd bynnag nid yw'n gwrthwneud y gostyngiadau sylweddol mewn cyllideb yn y 10 mlynedd diwethaf sy'n golygu fod yn rhaid i ni barhau'n ariannol ddarbodus i weithio'n galed i ateb gofynion gwasanaeth gan sicrhau cyllideb gytbwys.

Cyllideb Gytbwys

Mae ein dull gweithredu ar gyfer cynllunio ariannol dros y 12 mis diwethaf wedi'n galluogi i sicrhau cyllideb gytbwys ar gyfer y flwyddyn nesaf. Bu cymryd dull gweithredu mwy masnachol yn allweddol i hyn a meddwl am wahanol ffyrdd i ddiwallu anghenion ein preswylwyr, busnesau ac ymwelwyr.

Drwy amrywiaeth o adolygiadau busnes strategol sy'n cynnwys adolygu'r trefniant masnachol sydd gennym gyda'n cyflenwyr, dynodi sut y gallwn wella'r ffordd y mae ein preswylwyr yn cael mynediad i wasanaethau a sut y rheolwn yr eiddo a'r tir rydym yn berchen arnynt, rydym wedi dynodi gostyngiadau cyllideb rhwng £5.3m a £7.9m dros y 5 mlynedd nesaf. Dynodwyd dros £1.4m o hyn ar gyfer 2020-21.

Heriau'r Dyfodol

Mae ein dull gweithredu ar gyfer cynllunio ariannol yn cynnwys rhagweld ein sefyllfa cyllid dros gyfnod 5 mlynedd ac ystyried sut y byddwn yn parhau i gyllido gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwnnw. Dros y cyfnod hwnnw rydym yn rhagweld mwy o fylchau a diffyg yn lefel y cyllid sydd ei angen i gyflenwi ein blaenoriaethau. Er mwyn cynllunio ar gyfer y sefyllfa honno, mae angen i ni ystyried yr holl incwm sydd ei angen a lefelau'r Dreth Gyngor.

Mae'r Dreth Gyngor yn elfen bwysig yng nghyllid y Cyngor gan gyfrannu tua 20% o'r holl incwm a dyma'r brif ffordd y gallwn lenwi unrhyw fwlch cyllid gan Lywodraeth Cymru. Mae ein cynllun tymor canol yn cynnwys cynnig i gynyddu'r Dreth Gyngor gan 4% i'n helpu i feithrin cydnerthedd ar gyfer nawr a diwallu gofynion gwasanaeth ar gyfer blynyddoedd y dyfodol.

Cymeradwywyd cynnydd o 3.9% ar gyfer 2020/21. Mae hyn 1% yn is nag yn 2019/20 ac yn un o’r cynnydd isaf yng Nghymru.

Mae'n gyffredin defnyddio Band D fel safon ar gyfer cymharu lefel y Dreth Gyngor ar draws Cymru ac mae hyn yn rhoi darlun camarweiniol ar gyfer Blaenau Gwent. Ym Mlaenau Gwent mae 85% o'r cartrefi ym Mand A neu Band B ac mae'r cynnydd arfaethedig o 3.9% yn gyfwerth â

Band A - cynnydd o 82p y wythnos
Band B - cynnydd o 96p yr wythnos

Sut mae'r Cyngor yn gwario'i Gyllideb

Caiff y rhan fwyaf o'r arian a gawn gan Lywodraeth Cymru ei wario ar Wasanaethau Cymdeithasol ac Addysg. Mae'r Dreth Gyngor ac incwm arall yn helpu i gyllido'r gwasanaethau eraill hynny sy'n bwysig i breswylwyr.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Polisi, Partneriaeth ac Ymgysylltu

Rhif Ffôn: 01495 355092

Cyfeiriad: Llawr 4A, Swyddfeydd y Cyngor, Canolfan Ddinesig, Glynebwy

Cyfeiriad E-bost: pps@blaenau-gwent.gov.uk