Dweud wrthym am Newidiadau

Os yw'ch sefyllfa'n newid ar ôl i chi gael Budd-dal Tai/Gostwng Treth Gyngor, yna gall hyn newid y swm y dylech ei dderbyn.

Mae'n rhaid i chi ddweud wrthym am unrhyw newidiadau cyn gynted ag maent yn digwydd.

Os nad ydych yn dweud wrthym am unrhyw newidiadau, efallai y byddwch yn derbyn gormod o fudd-dal ac y bydd yn rhaid ad-dalu unrhyw or-daliadau. Gallech hefyd golli arian os nad ydych yn rhoi adroddiad am rai newidiadau, er enghraifft os yw'ch rhent yn codi.

Os ydych yn rhoi gwybod i ni am newid sy'n cynyddu eich hawl, er enghraifft ostyngiad yn eich cyflog, mae'n rhaid i chi ddweud wrthym o fewn un mis o'r newid yn digwydd.

Os dywedwch wrthym fwy nag un mis ar ôl y newid, yna dim ond o'r dyddiad y gwnaethoch ddweud wrthym y caiff eich hawliad ei gynyddu.

Mathau o newidiadau yr ydym angen gwybod amdanynt:

  • Os ydych yn symud
  • Os yw'ch rhent yn newid
  • Os ydych chi neu'ch partner yn absennol (dros dro) o'ch cartref
  • Os yw eich incwm neu gyfalaf chi neu bartner yn newid
  • Os oes rhywun yn symud i fyw gyda chi neu'n symud allan o'ch cartref

Nid yw hon yn rhestr lawn. I'n hysbysu am unrhyw newid mewn amgylchiadau:-

Gwybodaeth Gyswllt

Budd-dal Tai
Rhif Ffôn: 01495 353398
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy
Cyfeiriad E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk