Grantiau Prydau Ysgol am Ddim a Chyngor Awdurdod Lleol

Dywedwch wrth Gyngor Blaenau Gwent eich bod wedi cais am Gredyd Cynhwysol a gwnewch hawliad ar Phrydau Ysgol am ddim os yw’n briodol. 

Mae gan eich plentyn hawl i brydau ysgol am ddim os yw'ch teulu yn derbyn un o'r budd-daliadau/taliadau cymorth dilynol.

 • Cymhorthdal incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cysylltiedig ag Incwm
 • Credyd Treth Plant (ond nid Credyd Treth Gweithio) a bod yr Adran Cyllid a Thollau yn asesu bod eich incwm blynyddol dan £16,190
 • Ychwanegiad Credyd Treth Gwaith - y taliad y gall rhywun ei dderbyn am bedair wythnos ar ôl iddynt beidio cymhwyso am Gredyd Treth Gwaith
 • Elfen gwarantedig y Credyd Pensiwn Gwladol
 • Credyd Cynhwysol
 • Neu gefnogaeth dan Ran VI Deddf Mewnfydo a Lloches 1999

Mae hyn hefyd yn weithredol i ddisgyblion mewn ysgolion dydd arbennig

Dylid nodi mai'r Cyngor lle'r ydych yn byw sy'n talu am brydau ysgol am ddim ym mwyafrif yr achosion, ac nid y Cyngor yn lle aiff eich plentyn i'r ysgol.

Grantiau Prydau Ysgol am Ddim a Chyngor Awdurdod Lleol’

Ar gyfer 2018/19 mae Llywodraeth Cymru yn disodli'r cynllun grantiau dillad presennol gyda Grant Addysg Awdurdod Lleol.

Pwrpas y cynllun yw galluogi cymorth i deuluoedd sydd ar incwm isel i brynu:

 • Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau
 • Pecyn chwaraeon ysgol gan gynnwys esgidiau
 • Gwisgoedd ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys sgowtiaid, canllawiau, cadetiaid, crefft ymladd, chwaraeon, celfyddydau perfformio neu ddawns, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt;
 • Offer ee bagiau ysgol a stondin
 • Offer arbenigol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau fel dylunio a thechnoleg; a
 • Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol megis dysgu awyr agored, e.e. diddosi

Mae'r arian ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim neu sy'n derbyn gofal ac:

 • Dosbarth derbyn ysgolion cynradd a gynhelir ym mis Medi 18;
 • Blwyddyn 7 yr ysgolion uwchradd a gynhelir ym mis Medi 2018; neu
 • Disgyblion mewn ysgolion anghenion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion sydd rhwng 4 neu 11 oed ym mis Medi 2018

Mae'r hawl o dan y grant hwn hyd at £ 125.00 fesul disgybl

Ar hyn o bryd mae'r Adain Budd-dal yn anfon llythyrau a ffurflenni cais i'r rhai sy'n ymddangos yn gymwys, os byddwch yn derbyn ffurflen, dychwelwch i'r Adran Fudd-dal yn syth yn aros i osgoi colli hawl i gael hawl.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Adain Budd-daliadau ga.

Gwybodaeth Gyswllt

Budd-dal Tai
Rhif Ffôn: 01495 353398
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy
Cyfeiriad E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk