Cymorth gyda Credyd Cynhwysol

‘O 1ain Ebrill 2019 ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent bellach yn darparu cyllidebu personol a chymorth digidol a gynorthwyir i hawlwyr credyd cynhwysol. Dilynwch y ddolen i Ganolfan Cyngor ar Bopeth am fwy o wybodaeth’. Ddolen 

Cymorth Cyllidebu Personol

Mae Cymorth Cyllidebu Personol yn ymwneud a’ch helpu chi I addasu I dri newid allweddol y mae Credyd Cynhwysol yn ei gyflwyno:

 • Taliad cartref sengl sydd
 • Yn cael ei dalu’n fisol
 • Gyda’s ekfeb tai Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu’n uniongyrchol I’r cwsmer – felly wedyn bydd gofyn ichi dalu eich rhent I’ch landlord.

Gall Cymorth Cyllidebu Personol eich cefnogi chi i reoli eich arian, gan dalu eich biliau ar amser wrth i chi drosglwyddo i Gredyd Cyffredinol.

Beth yw elfennau Cymorth Cyllidebu Personol?

 1. Gwybodaeth am Arian a Chanllawiau – I’ch helpu I ymdopi a rheoli eich arian bob mis a thalu’ch biliau mewn pryd. Cynigir hyn ar-lein, dros y ffon, neu wyneb yn wyneb ac fe’I cyflywnir gan sefydli-adau allanol gyda’r aarbenigedd perthnasol I wneud hyn.
 2. Trefniadau Talu Amgen – I’r bob hynny na allant reoli’r taliad misol unigol ac mae pergyl o niwed ariannol iddynt neu eu teulu. Gallwch ofyn i'ch taliad gael ei dalu'n uniongyrchol i'ch landlord. Am ragor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â'ch hyfforddwr gwaith neu ffoniwch y Llinell Gymorth UC ar 08003289344

Os hoffech gael  cymorth cyllidebu, cysylltwch a Glen Major/ Simon Shorthouse  ein Swyddog Cymorth Cyllidebu Personol ar 01495 353398 neu e-bostiwch glenn.major@blaenau-gwent.gov.uk / simon.shorthouse@blaenau-gwent.gov.uk

Taliad Uwch

 • Tra’n aros am eich taliad cyntaf, efalli y bydd gennych hawl I gael taliad ymlaen llaw gan yr Adran Gwaith a Phensiynau tra bod eich cais yn cael ei asesu.
 • Benthyciad yw hwn y bydd yn rhaid I chi ei dalu’n o’l, ond ni fydd yn rhaid i chi dalu llog.
 • Bydd yr ad-daliadau’n cael eu didynnu yn awtomatig o’ch taliad Credyd Cynhwysol yn y dyfodol.
 • Cysylltwch a’ch hyfforddwr gwaithynglyn a hyn neu ffoniwch y llinellm gymorth Credyd Cynhwysol ar 0800 328 9344

Gallwch ofyn am flaen llaw tymor byr yn eich cyfweliad Universal Credit, a fydd yn cael ei archebu ar eich cyfer ar ôl ichi orffen eich cais ar-lein. Cynhelir y cyfweliad yn y Ganolfan.

Os ydych eisoes wedi cael eich cyfweliad, gallwch ffonio'r llinell gymorth Credyd Cyffredinol i ofyn am ymlaen llaw tymor byr.

Rhaid i chi gael cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu gyfrif undeb credyd i hawlio Credyd Cyffredinol. Am gyngor ar sefydlu cyfrif banc, ewch i Wefan Gwasanaeth Cyngor Ariannol

Digidol Cynorthwyol

Rhaid hawlio Credyd Cyffredinol AR-LEIN. Cyn gwneud cais am Gredyd Cyffredinol rhaid i chi sicrhau:

 • Mynediad I gyfrfiadur/ dyfais a mynediad I’r rhyngrwyd. (Mae gan Lyfrgelloedd Blaenau Gwent Wifi)
 • Mae gennych gyfeiriad e-bost
 • Cael help gyda defynyddio’r ddyfais (os oes angen)

Gwirio

I wneud cais am Gredyd Cynhwysol, bydd angen I chi wirio’ch hunaniaeth ar-lein, gan ddefnyddio eitemau fel eich trwydded yrru, pasbort a manylion cerdyn credyd/debyd,e-bostio a rhif ffon.

Gall Cymorth Digidol a gynorthwyir ddarparu help gyda defnyddio'r rhyngrwyd i wirio'ch hunaniaeth ar-lein a gwneud a chadw eich Hawliad Credyd Cyffredinol. Bydd disgwyl i chi ddefnyddio'r rhyngrwyd yn rheolaidd i gael mynediad i'ch hawliad a pharhau i dderbyn budd-dal.

Os hoffech gael cymorth ar-lein,ysylltwch a Rachael Davies ein Swwyddog Cynhwysiant Digidol ar 01495 353398 neu e-bostiwch rachael.davies@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig

Dolenni Defnyddiol

Gwybodaeth Gyswllt

Budd-dal Tai
Rhif Ffôn: 01495 353398
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy
Cyfeiriad E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk