Blaenau Gwent Ar-lein

Ydych chi angen help i fynd ar-lein? Hoffech chi wybod beth yw'r rhyngrwyd a sut y gall eich helpu. Mae 'Blaenau Gwent Ar-lein' yma i helpu preswylwyr Blaenau Gwent i fynd ar-lein a chael mwy allan o dechnoleg newydd.

Gall gwybod sut i fynd ar-lein a defnyddio technoleg eich helpu i gadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau, arbed arian, cael mwy o wybodaeth am wasanaethau lleol neu hyd yn oed gael mwy allan o'ch hobïau. Mae'r posibiliadau'n ddi-ddiwedd.

Os nad oes gennych gyfrifiadur, ffôn glyfar neu gyfrifiadur llechen eich hun, mae cyfrifiaduron gyda mynediad am ddim i'r rhyngrwyd ar gael yn llyfrgelloedd Blaenau Gwent.

Clybiau Gwaith

Cynhaliwn glybiau gwaith wythnosol yn Llyfrgell Glynebwy a gwahanol glybiau gwaith Cymunedau yn Gyntaf eraill ledled Blaenau Gwent. Os hoffech help gyda'ch CV neu os ydych angen help i gael hyd i swydd ar-lein, cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth ar amserau a dyddiadau'r clwb.

Dyddiau Gwener Digidol

Cynhaliwn sesiynau mynediad agored mewn gwahanol leoliadau ar draws Blaenau Gwent ar gyfer unrhyw un sydd angen cefnogaeth i fynd ar-lein a defnyddio technolegau. Mae'r sesiynau hyn yn addas ar gyfer dechreuwyr 18+ oed ac maent yn hamddenol ac anffurfiol.

Mae sesiynau'n parhau am hyd at awr fel arfer, gall hyn amrywio yn ystod cyfnodau prysur felly mae'n syniad da cael rhyw syniad am ychydig o bethau yr hoffech eu dysgu fel bod pobl yn dysgu'r hyn maent angen.

Lleoliadau

Cynhelir sesiynau mewn gwahanol lyfrgelloedd Blaenau Gwent ac ar wahanol adegau. Cysylltwch â ni i gael mwy o fanylion.

Cyfrifiaduron a Wifi

Os ydych yn aelod o'r llyfrgell gallwch ddefnyddio'r rhyngrwyd a meddalwedd Microsoft Office yn yr holl lyfrgelloedd.

Er nad yw'n hanfodol archebu, argymhellwn eich bod yn archebu cyfrifiadur ymlaen llaw drwy gysylltu â'r llyfrgell.

Mae'r cyfleusterau dilynol ar gael ar gyfrifiaduron y llyfrgelloedd:

  • Mynediad i'r rhyngrwyd
  • Microsoft Word ar gyfer gair-brosesu
  • Microsoft Excel ar gyfer taenlenni
  • Microsoft PowerPoint ar gyfer cyflwyniadau
  • Adobe Acrobat Reader i weld dogfennau PDF
  • Argraffu - mae'r rhan fwyaf o lyfrgelloedd yn cynnig argraffu du a gwyn a hefyd argraffu lliw
  • Sganio

Gallwch ddefnyddio dyfeisiau USB i gadw eich gwaith. Mae allbrintiau ar gael mewn A4 ac A3, du a gwyn neu liw. Codir tâl am y gwasanaeth yma.

Cymryd Rhan

Mae staff a gwirfoddolwyr sy'n cymryd rhan yn Blaenau Gwent Ar-lein yn gweithio gyda grwpiau a mudiadau lleol i ddarparu sesiynau cyfrifiadur am ddim i bobl sydd eisiau mynd ar-lein, dysgu sut i ddefnyddio'r we a mwynhau ei fuddion niferus.

Hoffem gael cynifer o bobl ag sy'n bosibl i gymryd rhan yn y prosiect, un ai drwy wirfoddoli fel unigolyn, neu drwy ymuno â mudiadau. Byddem yn gwerthfawrogi eich helpu i gael mwy o bobl Blaenau Gwent ar-lein os oes gennych ychydig oriau sbâr.

Mae pawb ohonom yn adnabod rhywun nad yw ar-lein ar hyn o bryd. Gallwn helpu i ddileu'r rhwystrau a'u hannog i ddechrau cyfathrebu gyda'ch teulu drwy Skype neu e-bost, Facebook neu Twitter. Gallwn eu helpu i arbed arian gyda gwefannau cymharu prisiau a gallwn eich helpu i gysylltu'n well gyda'u cymunedau, diolch i wefannau lleol a gwasanaethau newyddion.

Sefydliadau

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r ymgyrch. 

http://www.getblaenaugwentonline.org.uk

https://twitter.com/GetBGOnline

https://www.facebook.com/GetBlaenauGwentOnline

Budd-dal Tai
Rhif Ffôn:: 01495 353398
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy
Cyfeiriad E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk