Wythnos Genedlaethol Te Prynhawn 2022

Nid oes dim yn fwy o nodwedd o haf na the prynhawn blasus. Y newydd da yw nad yw’n rhaid aros tan eich pen-blwydd ar gyfer eich te prynhawn nesaf gan fod yr wythnos hon yn Wythnos Genedlaethol Te Prynhawn felly dyma’r holl esgus rydych ei angen i fwynhau un.

Cynhelir yr Wythnos Genedlaethol Te Prynhawn bob ail wythnos lawn ym mis Awst felly eleni mae’n rhedeg rhwng 8 a 14 Awst. Mae’n wledd berffaith ar gyfer y bwlch hir rhwng cinio a swper. Gan ddechrau fel ffordd o ddiwallu newyn canol-dydd, mae te prynhawn yn hen arfer Prydeinig sy’n cynnwys gweini platiaid o fwydydd bys a bawd melys a sawrus, brechdanau, teisennau ac yfed te. Dylid gweini te rhwng 2-5pm ac mae’r fwydlen fel arfer yn cynnwys sgons gyda jam a hufen trwchus, gan yr ystyrir bod yr eitemau hyn yn hanfodol ar gyfer unrhyw sesiwn te prynhawn. Maent hefyd yn ddatrysiad perffaith i ddathliadau teuluol yn amrywio o ben-blwyddi a digwyddiadau anrhegion baban i bartïon ymddeol.

Cafodd te prynhawn ei ddyfeisio gan Anna Maria Russell, Duges Bedford yn 1839 ond dim ond pan y dechreuodd y Frenhines Victoria gymryd te prynhawn rheolaidd y daethant yn boblogaidd. Cynhaliwyd te prynhawn ymysg y drutaf ym Mhrydain yng ngwesty Cliveden yn Berkshire ar gost o £560 y cwpl. Diolch byth, mae opsiynau llawer rhatach ar gael ym Mlaenau Gwent a dyma rai awgrymiadau.

Mae Tŷ Bedwellte yn cynnig Te Prynhawn Arglwyddes Tredegar y gallwch ei fwynhau yn Ystafell De y Tŷ Tegeirian neu yn yr awyr agored ar y lawnt. Mae’r te yn £17.95 ac yn cynnwys detholiad o frechdanau, bwydydd sawrus, sgon, teisennau a threiffl. Gallwch ychwanegu gwydraid o prosecco am £4.95. Ar gyfer rhai gydag anoddefgarwch bwyd, gallant hefyd ddarparu opsiynau Dim Glwten/Lactos a Fegan. Yn ystod Wythnos Genedlaethol Te Prynhawn bydd cynnig prynu un a chael un am ddim drwy’r wythnos a 20% oddi ar brynu talebau rhodd te prynhawn y gellir eu defnyddio tan 30 Medi.

Lleoliad poblogaidd arall yw Morgan’s yng Nglynebwy. Mae eu te prynhawn yn cynnwys canapes sawrus, brechdanau, sgons ffres, teisen gaws, treiffl mefus, teisen Victoria, teisen gwpan a Tiramisu Caketail. Mae y te yn £13.99 a Prosecco yn £3.00 y gwydraid.
Yn newydd i’r llwyfan Te Prynhawn mae Vamos ger yr afon yn Abertyleri. Mae’r lleoliad hyfryd hwn yn cynnwys teisennau cartref, sgons a brechdanau am £20. Gweinir te rhwng dydd Mawrth a dydd Sadwrn bob wythnos a gellir ei fwyta tu mewn neu ar y teras wrth lan yr afon.

Ar gyfer y rhai sy’n well ganddynt gael Te Prynhawn adref, gallwch archebu a chasglu te prynhawn gan JJ’s Deli yn Cwm, Glynebwy. Caiff yr holl gynnyrch ei bobi gartref ac mae’n £12 am flwch unigol neu £25 am flwch rhannu mawr sy’n bwydo 2/3 o bobl. Mae’r te ar glud yn cynnwys detholiad o frechdanau bach, detholiad o bethau da cartref, detholiad o deisennau cartref, sgons, jam a hufen a ffrwythau ffres ac mae opsiynau llysieuol ar gael drwy wneud cais.

Dywedodd y Cyng Henry Cunningham, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent,
“Mae’r sector lletygarwch yn gwneud cyfraniad pwysig i dwristiaeth lleol ac yn rhan hanfodol o’n stryd fawr a’n cymuned. Mae te prynhawn yn draddodiad gwych ym Mhrydain gyda holl aelodau o’r teulu yn eu mwynhau o blantos bach i famau a thadau cu. Mae gennym opsiynau gwych ar gael yn lleol felly pa ffordd well i ddathlu Wythnos Genedlaethol Te Prynhawn na mwynhau’r heulwen a rhoi trît i’ch hunan.“

   
Gallwch archebu a chasglu te prynhawn gan JJ’s Deli yn Cwm, Glynebwy.   Te prynhawn gan Morgan's yn Glynebwy.   Mae Tŷ Bedwellte yn cynnig Te Prynhawn Arglwyddes Tredegar