Prosiect "Granny's Wood" yn sicrhau cyllid o £73,000

Mae'n bleser gan Gyngor Blaenau Gwent, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a Chymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Llanhiledd gyhoeddi bod £73,000 o arian wedi'i sicrhau i ddatblygu prosiect "Granny's Wood" yn Llanhiledd.

Bydd y prosiect yn adfer llwybr o ganol y pentref i safle Coffa Glofa Llanhiledd a fydd yn cael ei adnewyddu fel rhan o'r prosiect. Bydd yn sefydlu man cychwyn a gorffen newydd ar gyfer Llwybr Ebbw Fach ac yn creu Taith Treftadaeth, Bywyd Gwyllt a Choetiroedd i'r rhai sydd o fewn y gymuned ac ymwelwyr â'r ardal.

Sicrhawyd y mwyafrif o'r cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Cytunwyd ar y cyllid o 20% arall gan Gyngor Cymuned Blaenau Gwent a Chyngor Abertyleri a Llanhiledd.

Meddai Cadeirydd y Gymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr, Lyn Maloney:

"Rydym yn hynod ddiolchgar am gyfraniadau amhrisiadwy Cyngor Blaenau Gwent ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a'u cefnogaeth gefnogol yn y dyfodol. Cafwyd llawer o gefnogaeth werthfawr hefyd gan berchnogion tir, Sue Webber a Maldwyn Bowen, a derbyniwyd llythyrau o gefnogaeth gan Gymdeithas Dreftadaeth Llanhiledd, Eglwys Gymunedol St. Mark a Chapel Zion Miner."

Bwriedir sefydlu grŵp 'Cyfeillion Granny's Wood' i gynnal a datblygu'r safle, gan sicrhau bod y prosiect yn cael ei gynnal i safon dda ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r rhaglen waith bresennol yn cynnwys adfer y llwybr, arolwg coetiroedd a bywyd gwyllt, adnewyddu cofeb y pwll glo a gosod paneli gwybodaeth treftadaeth. Gallai datblygiadau yn y dyfodol gynnwys meysydd picnic.

Rhagwelir y bydd y prosiect yn cael ei gwblhau yng Ngwanwyn 2018.