Llongyfarchiadau i’n holl ddisgyblion TGAU

Y Cyngor yn dymuno’n dda i bobl ifanc ar gyfer y dyfodol ...

Mae Cyngor Blaenau Gwent yn falch i gyhoeddi fod myfyrwyr yn ein holl ysgolion wedi cyflawni’n dda ar draws ystod ehangach o gymwysterau TGAU eleni, yn unol â’r Agenda Newid Cenedlaethol ar gyfer Addysg yng Nghymru.

Mae cyflawniadau a chynnydd ein myfyrwyr yn galonogol ac rydym yn eu llongyfarch i gyd am eu llwyddiant heddiw.

Dywedodd y Cyng Joanne Collins, Aelod Gweithredol Addysg ym Mlaenau Gwent:

“Llongyfarchiadau i’n holl ddysgwyr a phawb fu’n ymwneud a’r canlyniadau yma. Diolch i’n cyrff llywodraethu, penaethiaid ysgolion, athrawon, staff ysgolion, rhieni a gwarcheidwad. Rhaid peidio bychanu yr ymdrechion a aeth i sicrhau’r gwelliannau hyn. Mae ein pobl ifanc wedi paratoi’n dda ar gyfer cam nesaf eu taith ddysgu ac estynnwn y dymuniadau gorau oll iddynt ar gyfer y dyfodol.”

Dywedodd Lynette Jones, Cyfarwyddwr Addysg Arweiniol De Ddwyrain Cymru a Chyfarwyddwr Corfforaethol Addysg ym Mlaenau Gwent:

“Llongyfarchiadau i’n holl ddysgwyr ym Mlaenau Gwent ac ar draws y rhanbarth, yn neilltuol felly yn ystod y cyfnod hwn o newid cenedlaethol. Mae’r dull addasol i gymorth dysgwyr yn parhau i hyrwyddo cynnydd a chyflawniad, ac felly hefyd y gwaith partneriaeth agos rhwng ein hysgolion, y Gwasanaeth Cyflawni Addysg a gwasanaethau cymorth y Cyngor. Bydd ein dysgwyr yn parhau i gael cefnogaeth dda gan eu hysgolion a Choleg Gwent wrth iddynt barhau ar eu taith ddysgu bwysig.

Mae cyfnod o newid yng Nghymru ar hyn o bryd yn y ffordd y caiff mesurau perfformiad eu defnyddio o fewn y system atebolrwydd.  Un agwedd o’r newid hwn yw’r ffordd yr ydym yn adrodd ar ddeilliannau rhanbarthol a lleol. Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg eisoes yn gweithio’n agos gyda’n hysgolion i olrhain perfformiad disgyblion unigol dros gyfnod sy’n golygu fod arweinwyr ysgolion mewn sefyllfa dda i fesur lle mae ysgolion yn sicrhau cynnydd neu lle gallant fod angen cymorth ychwanegol.

Hoffai’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) longyfarch dysgwyr ar eu llwyddiant yn arholiadau TGAU eleni. Mae’r EAS yn hynod falch fod gwatih caled staff a dysgwyr wedi talu ei ffordd.

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, bu dialog effeithlon gyda darparwyr Ôl 16i sicrhau y darperir llwybrau priodol i ddysgwyr yn dilyn y canlyniadau.